Att möjliggöra klimatneutrala flygningar och en luftfartsinfrastruktur som är anpassad till den digitala tidsåldern

Programmet för ren luftfart och det gemensamma företaget Sesar 3

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Att hitta smarta och hållbara lösningar för att hjälpa den europeiska luftfartssektorn på vägen mot koldioxidneutralitet är inte bara en prioriterad fråga för luftfartsindustrin. Europeiska kommissionen har inlett två omfattande partnerskapsprogram inom ramen för sitt flaggskeppsprogram Horisont Europa:

  • Ren luftfart
  • Det gemensamma företaget Sesar 3

De ambitiösa partnerskapsprogrammen har en solid finansiering, styrande organ och kommittéer samt rapporterings- och kontrollmekanismer och är föremål för en välstrukturerad tillsyn.

Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet (Easa) har fått observatörsstatus i styrelsen för båda programmen, och har därmed en central plats när smarta och hållbara lösningar för luftfarten ska tas fram.

Inom programmet för ren luftfart bidrar Easa dessutom till den tekniska kommittén och det vetenskapliga rådgivande organet.

En av de viktigaste uppgifterna som Easa har tilldelats är att bidra till forskning om ny teknik för att underlätta certifieringsprocessen och påskynda marknadsspridningen av nya innovativa metoder som tagits fram under denna process.

Easas deltagande i programmet för ren luftfart och det gemensamma företaget Sesar 3

R. Daeschler – Vi är mycket engagerade i programmet för ren luftfart och det gemensamma företaget Sesar 3, säger Rachel Daeschler, som är Easas direktör för certifiering.

– Dessa program skapar en mer hållbar framtid för den europeiska luftfarten och kräver att intressenter från industrin och olika institutioner samverkar med varandra.

Easa bistår med säkerhetsexpertis för att de framtida lösningarna ska bli minst lika säkra som de nuvarande.

Forskning, innovation, påskyndande och införande

Den totala finansieringen, som är avsedd att sträcka sig över en period på ungefär tio år, har i hög grad anpassats för att bidra till att uppfylla de ambitiösa målen och förväntningarna.

Ren luftfart

 

Ren luftfart

Partnerskapet för klimatneutral luftfart utgör världens mest ambitiösa forsknings- och innovationsagenda för en hållbar luftfartssektor som bidrar till EU:s gröna giv och EU:s industristrategi.

Mål:

  • Påskynda utvecklingen och införandet av banbrytande lösningar inom forskning och innovation.
  • Utveckla nästa generation av ultraeffektiva luftfartyg med låga koldioxidutsläpp med hjälp av nya kraftkällor, motorer och system.
  • Öka konkurrenskraften och sysselsättningen inom luftfartssektorn, som kommer att spela en särskilt stor roll för återhämtningen.
Sesar

 

Det gemensamma företaget Sesar 3

Med tyngdpunkten på innovation snarare än enbart på forskning och utveckling (FoU) har det gemensamma företaget Sesar 3 som tydligt mål att påskynda förändringar för att det ska gå snabbare att införliva lösningarna i verksamheten. Det gemensamma företaget Sesar 3 kommer att underlätta certifierings- och standardiseringsaspekterna och göra det möjligt att snabbare ta lösningarna från forskning och utveckling till införande utan att innovationen tappar i styrka.

Mål:

  • Att påskynda den digitala omvandlingen av flygledningen och göra Europas luftrum till det effektivaste, säkraste och miljövänligaste i världen att flyga i.
  • Att stödja konkurrenskraften och återhämtningen inom luftfartssektorn efter covid-19-krisen.
  • Påskynda förändringar för att det ska gå snabbare att införliva lösningar i verksamheten.

Ta reda på mer om programmen

Om du vill veta mer om partnerskapsprogrammen, se videofilmerna för att få mer detaljerad information.

På de mycket innehållsrika webbplatserna för båda partnerskapsprogrammen hittar du flera informationspaket och nyheter som hjälper dig att hålla dig insatt och informerad.