ReFuelEU Aviation

En milstolpe för att minska koldioxidutsläppen från luftfarten

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Luftfarten måste förändras för att bli mer hållbar. I oktober 2023 godkändes en förordning från Europeiska unionen (EU) med namnet ”ReFuelEU Aviation”. Det är ett flaggskeppsinitiativ för att minska föroreningarna inom luftfartssektorn. Miljön är en prioritet för Easa och inom ramen för ReFuelEU har byråns roll utökats när det gäller att minska koldioxidutsläppen från luftfarten.

Dietmar Bloemen

Dietmar Bloemen, som är chef för Easas program för hållbar luftfart, förklarar för EASA Light hur denna viktiga förordning kom till, dess huvudpunkter och vad vi kan förvänta oss härnäst på flygets resa mot större hållbarhet. 

Kan du berätta om bakgrunden till förordningen om ReFuelEU Aviation? 

Under 2019 presenterade EU initiativet för den europeiska gröna given för att göra kontinenten klimatneutral senast 2050.  Detta ledde till ytterligare åtgärder, till exempel förslaget till lagstiftningspaketet ”Fit for 55”, som syftar till att minska nettoutsläppen av växthusgaser med minst 55 procent fram till 2030, jämfört med 1990 års nivåer. Lagstiftningsinitiativet ReFuelEU Aviation var kopplat till paketet ”Fit for 55”. Med avseende på detta lades ett konkret lagstiftningsförslag fram av Europeiska kommissionen under 2021 och offentliggjordes sedan slutligen som förordning i oktober 2023.

Under arbetet med förslaget till ReFuelEU Aviation-förordningen beslutade lagstiftarna att involvera Easa genom att ge oss vissa uppgifter när det gäller att övervaka, rapportera och analysera användningen av hållbara flygbränslen.  För Easa är detta naturligt eftersom vi är en luftfartsmyndighet som redan har en stark förankring på miljöområdet, men också för att vi som ett neutralt tekniskt organ är väl lämpade för att ta emot och bedöma känsliga luftfartsdata. Under hela lagstiftningsprocessen har vi tillhandahållit tekniskt stöd till Europeiska kommissionen.

Varför är ReFuelEU en milstolpe för luftfarten? 

ReFuelEU Aviation är ett mycket viktigt politiskt instrument som EU kommer att använda för att minska koldioxidutsläppen i luftfarten i Europa genom att främja användningen av hållbara flygbränslen. I dag är hållbart flygbränsle mycket dyrt för flygbolagen och utbudet är mycket begränsat. Förordningen är därför en verklig milstolpe eftersom EU är den första regionen i världen som upprättar ett regelverk som kommer att underlätta produktionen av hållbara flygbränslen och leveransen av hållbara flygbränslen till flygbolagen. På så sätt skapas också en marknad som kommer att öka volymerna. Och om volymerna ökar kommer priserna att sjunka. 

Du nämner hållbara flygbränslen eftersom det är en stor del av ReFuelEU. Hur är det med andra energikällor? 

För utfasningen av fossila bränslen kommer det förmodligen att krävas flera lösningar. Det handlar inte bara om hållbart flygbränsle. Andra lösningar skulle kunna omfatta operativa förbättringar och användning av marknadsbaserade åtgärder, men också användning av ny grön teknik. Här tänker vi till exempel på ett potentiellt vätgasdrivet luftfartyg eller ett flygplan som drivs med batterier, eller i hybridform med hjälp av batterier.

Lagstiftarna ville redan ta hänsyn till detta i ReFuelEU-förordningen genom att se till att flygplatserna börjar rapportera till Easa om sina projekt för att bygga upp sin infrastruktur. Detta skulle alltså inte enbart gälla hållbart flygbränsle utan även vätgas och elektricitet. Det handlar om en helhet. I första hand avses hållbart flygbränsle, men vissa inslag rör också undersökningar av ny teknik.

Vad gör Easa redan nu inom ramen för ReFuelEU?

Eftersom mandatet har tilldelats och förordningen har antagits är vi nu i full färd med att förbereda oss för vår roll i lagstiftningen. Detta inbegriper till exempel inrättande av en digital infrastruktur eftersom vår roll i hög grad är kopplad till rapportering av data. Vi arbetar för närvarande mycket hårt med den digitala infrastrukturen, tillsammans med olika uppdragstagare.
Vi måste också förbereda oss för att analysera de data som kommer in. Vi håller verkligen på att intensifiera förberedelserna och kommer också se till att personal finns tillgänglig och att vi är redo vid de första datumen då förordningen tillämpas.

En av de viktigaste uppgifterna som Easa har anförtrotts är att utarbeta en årsrapport. Vad kommer den att omfatta och vilken betydelse kommer den att ha för att göra luftfarten mer hållbar?

Årsrapporten är av olika skäl en hörnsten i lagstiftningen. Den kommer att visa flygbolagens användning av hållbara flygbränslen, aggregerade nivåer av användningen av fossila bränslen och som nämnts även uppgifter om projekt för vätgas och elektricitet. Den kommer att innehålla information om hur marknaden för hållbara flygbränslen utvecklas och om priserna på hållbara flygbränslen och fossila bränslen. 

Rapporten kommer att tjäna flera syften. För det första kommer den att användas av medlemsstaterna för att kontrollera om flygbolag och flygplatser som står under deras tillsyn följer bestämmelserna. På grundval av Easas rapport kan bristande efterlevnad fastställas av medlemsstaterna, och berörda parter kan bli föremål för sanktioner.

Sist men inte minst kommer rapporten också att förse Europeiska kommissionen, rådet och Europaparlamentet med faktaunderlag, eftersom det är viktigt att kontrollera om de bestämmelser som antagits i ReFuelEU-lagstiftningen är effektiva.

Det finns också ett EU-märkningssystem. Kan du ge oss en kort översikt över det?

EU:s märkningssystem är ett initiativ som kommer att informera passagerare om de hållbara val de kan göra när de bokar flygbiljetter.

På flera bokningsplattformar kan du redan i dag, när du bokar en flygresa, se hur mycket koldioxid som beräknas släppas ut vid denna resa. Du kan börja jämföra flygresor baserat på miljöprestanda. Lagstiftarna har konstaterat att det i dag finns många olika metoder för att förutse koldioxidutsläppen under en flygresa. Det finns mycket stora skillnader mellan metoderna, vilket kan leda till bristande trovärdighet. Lagstiftarna har beslutat att överlåta denna bedömning av koldioxidavtrycket till ett regleringsorgan, nämligen Easa.

Från och med 2025 kan flygbolagen på frivillig basis ansöka hos Easa om att få en märkning för de flygresor de erbjuder, och sedan kommer Easa att ange de förväntade koldioxidavtrycken för dessa flygresor. Det är ett informationsverktyg men kan också fungera som ett incitament för flygbolagen att försöka erbjuda så miljövänliga flygresor som möjligt.

Finns det andra aspekter som du skulle vilja lyfta fram i samband med ReFuelEU och Easas arbete för en mer hållbar luftfart?

ReFuelEU är ett stort steg på vägen mot utfasning av fossila bränslen. Men det är också en utgångspunkt, eftersom lagstiftningen kommer att ses över under 2027 för att inkludera ytterligare potentiella inslag.

Till exempel måste luftfarten ta itu med effekterna av andra utsläpp än koldioxidutsläpp. Även om ReFuelEU verkligen inriktat sig på koldioxidutsläpp har forskning visat att det också finns andra växthusgaser, som vanligen benämns som icke-koldioxidutsläpp.  Detta är en annan viktig utmaning som Easa måste ta itu med tillsammans med våra intressenter och som vi kan koppla till Refuel EU-lagstiftningen, eftersom en av de faktorer som vi kommer att börja övervaka är nivåerna av aromater i fossila bränslen. Aromater är kemiska komponenter som genom att dra till sig fukt kan skapa molnkondensstrimmor när de släpps ut från flygplansmotorer. Dessa molnkondensstrimmor kan ha en uppvärmningseffekt eftersom de fångar upp värmen från jordytan.

Easa anser att detta också är en mycket viktig uppgift att arbeta med i framtiden.  Easas roll kommer att vara att ge ytterligare underlag till diskussionen om utformning av miljöpolitik för luftfarten.