Easas program för hållbar luftfart

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Resor är mer än bara transporter. Resor gör att människor kan spela en aktiv roll i vårt globala och mångkulturella samhälle genom att besöka platser, hålla kontakten med nära och kära och ta del av olika kulturer och ekosystem.

Samtidigt ser vi redan klimatförändringarnas följder, och behovet av en mer hållbar luftfart är tydligt och odiskutabelt.

EU har sjösatt en rad projekt och initiativ som syftar till att

  • ge människor möjlighet att fatta välgrundade och miljömässigt hållbara val när de reser med flyg,
  • skapa incitament för luftfartssektorn att ständigt förbättra sin miljöprestanda, med det tydliga målet att minska koldioxidutsläppen.
  • främja forskning och innovation, vilket i sin tur hjälper den europeiska luftfartsindustrin att bli både konkurrenskraftigare och hållbarare.

Läs mer i den europeiska gröna given och relaterade initiativ.

Programmet

Mot bakgrund av den europeiska gröna given presenterade Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet (Easa) i oktober 2020 sitt program för hållbar luftfart, i linje med bestämmelserna om miljöskydd (se artikel 87 i förordningen (EU) 2018/1139).

Programmet genomförs med hjälp av en miljöstrategi som bygger på nedanstående delar.EASA Sustainable Aviation Programme

Passagerarinflytande – Easas miljömärkningsprogram

Luftfartsindustrins miljöpåverkan är alltjämt i fokus. En undersökning bland europeiska resenärer som Easa genomförde 2020 visade att en majoritet av de svarande överskattade luftfartens andel av utsläppen. Detta visar att det finns behov av trovärdig och tillförlitlig miljöinformation till konsumenter om flygets miljöpåverkan.

Hållbar tillväxt och ”grön återhämtning” är centrala teman på både nationell och internationell nivå, och regeringar i hela världen betonar i det här skedet av covid-19-pandemin behovet av att återuppbygga ekonomierna på ett mer hållbart sätt. Detta återspeglas i EU:s eget återhämtningsprogram – NextGenerationEU – som syftar till att ”göra medlemsländernas ekonomier mer hållbara, resilienta och bättre förberedda på utmaningarna i samband med den gröna och den digitala omställningen”. Det syns även i åtgärderna i 55 %-paketet, vars mål är att EU ska minska sina utsläpp med 55 % fram till 2030. De politiska åtgärderna kompletteras av systemet för kompensation för och minskning av koldioxidutsläpp från internationell luftfart (Corsia), EU:s utsläppshandelssystem (EU ETS), införandet av ReFuelEU samt politiska initiativ på nationell nivå.

Till stöd för ovanstående politiska åtgärder och med anledning av allmänhetens fokus på utsläpp från flyget har Easa i egenskap av betrodd och oberoende tillsynsmyndighet presenterat ett program för att utveckla miljömärkningar till luftfarten. Syftet är att upplysa resenärerna om vilken miljöpåverkan deras flygalternativ har, och därigenom främja en miljömässigt hållbarare luftfart. Tre märkningar håller på att tas fram: för flyg, flygbolag respektive luftfartyg.

Resenärer i EU vill inte bara veta mer om sina resors eventuella miljöpåverkan – de vill också ha möjlighet att välja och därmed få inflytande och kunna göra skillnad.

Under 2019 påbörjade Easa en studie som avslutades 2020. Över 9 500 personer från 18 europeiska länder deltog, och svaren gav vissa tydliga indikationer. Det övergripande gensvaret var följande:

Passagerarna saknar kännedom men vill gärna veta mer

Endast 5 procent känner till hur mycket koldioxid som går åt när de flyger

80 procent skulle vilja få miljöinformation om sina flygresor

3 av 4 skulle välkomna en miljömärkning
 

Mål och principer

EU-kommissionen och Europaparlamentet har gett Easa ett tydligt mandat att inrätta miljömärkningsprogrammet utifrån följande mål och principer:

Mål:Target

Minska luftfartens miljöavtryck genom att underlätta mer hållbara val som bygger på tillförlitlig, konsekvent, välgrundad och lättförståelig information.

Principer:

  • EnkelhetPrinciples
  • Öppenhet
  • Frivillighet
  • Helhetssyn
  • Utgå från befintliga standarder, data och goda rutiner