ReFuelEU Aviation

Míľnik na ceste k dekarbonizácii leteckej dopravy

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Letecká doprava sa musí zmeniť, aby sa stala udržateľnejšou. V októbri 2023 bolo schválené nariadenie Európskej únie (EÚ) s názvom ReFuelEU Aviation. Ide o hlavnú iniciatívu zameranú na zníženie znečisťovania životného prostredia leteckou dopravou. Životné prostredie je pre EASA prioritou a v rámci iniciatívy ReFuelEU sa rozšírila jej úloha pri dekarbonizácii letectva.

Dietmar Bloemen

Dietmar Bloemen, manažér programu EASA pre udržateľné letectvo, vysvetlil pre EASA Light, ako toto dôležité nariadenie vzniklo, aké sú jeho hlavné body a čo môžeme očakávať na ceste leteckej dopravy k väčšej udržateľnosti. 

Môžete vysvetliť pozadie nariadenia ReFuelEU Aviation? 

V roku 2019 Európska únia predstavila iniciatívu Zelená dohoda, ktorej cieľom je dosiahnuť klimatickú neutralitu európskeho kontinentu do roku 2050.  Potom boli prijaté ďalšie opatrenia, napríklad návrh regulačného balíka „Fit for 55“ na zníženie čistých emisií skleníkových plynov do roku 2030 aspoň o 55 % v porovnaní s úrovňou v roku 1990. Regulačná iniciatíva ReFuelEU Aviation bola prepojená s balíkom „Fit for 55“ a v roku 2021 Európska komisia predložila súvisiaci konkrétny legislatívny návrh, ktorý bol nakoniec uverejnený ako nariadenie v októbri 2023.

Počas prác na návrhu nariadenia ReFuelEU Aviation sa zákonodarcovia rozhodli zapojiť našu agentúru a poverili nás vybranými úlohami, pokiaľ ide o monitorovanie, vykazovanie a analýzu používania udržateľných leteckých palív (SAF).  Pre nás je účasť na týchto prácach prirodzená, keďže sme leteckou agentúrou a už dlho pôsobíme v oblasti ochrany životného prostredia. Okrem toho máme dobrú pozíciu ako technicky neutrálny orgán na prijímanie a posudzovanie citlivých leteckých údajov. Počas celého legislatívneho procesu sme Európskej komisii poskytovali technickú podporu.

Prečo je ReFuelEU míľnikom pre letectvo? 

ReFuelEU Aviation je veľmi dôležitý politický nástroj, ktorý EÚ použije na dekarbonizáciu letectva v Európe prostredníctvom podpory používania udržateľných leteckých palív. V súčasnosti sú udržateľné letecké palivá pre letecké spoločnosti veľmi nákladné a ich dostupnosť je veľmi obmedzená. Ide teda o skutočný míľnik, pretože EÚ je prvým regiónom na svete, kde sa pripravuje regulačný rámec, ktorý prispeje k výrobe udržateľných leteckých palív a dodávke udržateľných leteckých palív leteckým spoločnostiam, čím vznikne trh s dopytom po vyššom objeme. A ak sa podarí zvýšiť objem, ceny sa znížia. 

Udržateľné letecké palivá tvoria dôležitú súčasť ReFuelEU. Ako to vyzerá s inými zdrojmi energie? 

Dekarbonizácia bude pravdepodobne vyžadovať viacero riešení. Nebudú to len udržateľné letecké palivá. Ďalšie riešenia by mohli zahŕňať prevádzkové zlepšenia, využívanie trhových opatrení, ale aj využívanie nových ekologických technológií. A tu myslíme napríklad na vývoj lietadla poháňaného vodíkom alebo lietadla na batérie, prípadne na hybridnú formu využívajúcu batérie.

Zákonodarcovia už chceli túto skutočnosť zohľadniť v nariadení ReFuelEU tým, že zabezpečia, aby letiská začali EASA podávať správy o svojich projektoch na budovanie infraštruktúry. To predstavuje nielen infraštruktúru pre udržateľné letecké palivá, ale aj pre vodík, ako aj elektrickú energiu. Je to kompletný obraz. Zahŕňa predovšetkým udržateľné letecké palivá, ale obsahuje aj prvky na preskúmanie nových technológií.

Čo EASA už robí v rámci iniciatívy ReFuelEU?

Keďže sme získali mandát a nariadenie bolo prijaté, sme teraz v plnom prúde, čo sa týka prípravy na našu úlohu v právnych predpisoch. To zahŕňa napríklad vytvorenie digitálnej infraštruktúry, pretože naša úloha je vo veľkej miere spojená s vykazovaním údajov. V súčasnosti veľmi intenzívne spolupracujeme s rôznymi dodávateľmi na digitálnej infraštruktúre.
Musíme sa pripraviť aj na analýzu zhromaždených údajov. Skutočne sa pripravujeme a zabezpečujeme aj to, aby sme mali k dispozícii zamestnancov a aby sme boli pripravení na prvé dátumy uplatňovania nariadenia.

Jednou z hlavných úloh zverených agentúre je vypracovanie výročnej správy. Čo bude pokrývať a aký vplyv bude mať na zlepšenie udržateľnosti leteckej dopravy?

Výročná správa je východiskový bod právnych predpisov z rôznych dôvodov. Bude obsahovať údaje o využívaní udržateľných leteckých palív leteckými spoločnosťami, súhrnné údaje o úrovni využívania fosílnych palív, ako aj údaje o projektoch zameraných na vodíka a elektrickú energiu. Takisto sa tam budú nachádzať informácie o vývoji trhu s udržateľnými leteckými palivami, o ich cenách, ako aj o cenách fosílnych palív. 

Správa bude slúžiť na viacero účelov. Po prvé ju členské štáty použijú na overenie toho, či sa letecké spoločnosti a letiská pod ich dohľadom riadia podľa regulačných nástrojov. Na základe správy dokážu členské štáty identifikovať nedostatky, či nesúlad a uvaliť sankcie na zainteresované strany.

V neposlednom rade bude správa informovať aj Európsku komisiu, Radu EÚ a Európsky parlament. Je dôležité overiť, či sú prvky prijaté v právnych predpisoch ReFuelEU účinné.

Existuje aj systém označovania EÚ. Môžete nám poskytnúť stručný prehľad?

Systém označovania EÚ je iniciatíva, ktorá informuje cestujúcich o udržateľných rozhodnutiach, ktoré môžu urobiť pri rezervácii leteniek.

Pri rezervácii leteniek na niektorých platformách už vidíte plánované emisie CO2 pre daný let. Môžete si porovnať lety z pohľadu environmentálnej výkonnosti. Zákonodarcovia si všimli, že dnes existuje veľké počet metód, ako predpovedať emisie CO2 z letov. Tieto vykazujú priepastné rozdiely. Môže to viesť k nedostatku dôveryhodnosti. Preto sa zákonodarcovia rozhodli, že zveria hodnotenie uhlíkovej stopy regulačnému orgánu, ktorým je agentúra EASA.

Od roku 2025 môžu letecké spoločnosti dobrovoľne požiadať EASA o získanie označenia pre svoje lety a EASA potom vypočíta predpokladanú uhlíkovú stopu pre tieto lety. Je to informačný nástroj, ale môže slúžiť aj ako motivačný nástroj pre letecké spoločnosti, aby sa snažili ponúkať čo najviac ekologických letov.

Existujú ďalšie aspekty, ktoré by ste chceli zdôrazniť v súvislosti s ReFuelEU a prácou EASA na ceste k udržateľnejšiemu letectvu?

ReFuelEU je skutočným posunom smerom k dekarbonizácii. Je to však iba začiatok, pretože právne predpisy sa budú revidovať v roku 2027 s cieľom zahrnúť prípadné ďalšie prvky.

Uvediem jeden príklad: letecká doprava sa musí zaoberať aj účinkami iných emisií, a nielen emisiami CO2. Zatiaľ čo iniciatíva ReFuelEU sa fakticky zameriava na emisie CO2, z vedeckého výskumu vieme, že existujú aj emisie skleníkových plynov iných ako CO2.  Ide o ďalšiu dôležitú výzvu, ktorú musí EASA riešiť spoločne so zainteresovanými stranami a ktorú môžeme prepojiť s právnymi predpismi ReFuelEU, pretože jedným z prvkov, ktoré začneme monitorovať, bude hladina aromatických uhľovodíkov vo fosílnych palivách. Aromatické uhľovodíky sú chemické zložky, ktoré priťahovaním vlhkosti môžu vytvárať kondenzačné stopy, keď sa emitujú z leteckých motorov. Kondenzačné stopy môžu mať otepľujúci účinok, pretože zachytávajú teplo zemského povrchu.

Aj to predstavuje pre agentúru veľmi dôležitú úlohu, na ktorej bude pracovať v budúcnosti.  Úlohou EASA bude prehlbovať diskusiu o tvorbe environmentálnej politiky v oblasti letectva.