ReFuelEU Aviation -aloite

Virstanpylväs hiilestä irtautumisessa ilmailualalla

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Ilmailun on muututtava kestävämmäksi. Lokakuussa 2023 hyväksyttiin Euroopan unionin (EU) ReFuelEU Aviation -asetus. Kyseessä on lippulaiva-aloite, jolla pyritään tekemään ilmailualasta vähemmän saastuttava. EASAlle ympäristökysymykset ovat tärkeitä. ReFuelEU:n puitteissa laajennettiinkin sen tehtäviä ilmailun irrottamiseksi hiilestä.

Dietmar Bloemen

EASAn kestävän ilmailun ohjelmajohtaja Dietmar Bloemen valotti EASA Light -palvelulle asetuksen taustaa, keskeisiä kohtia sekä ilmailualan kestävän kehityksen näkymiä. 

Mikä johti ReFuelEU Aviation -asetuksen syntyyn? 

EU esitteli vuonna 2019 vihreän kehityksen ohjelman (Green Deal Initiative), jonka tavoitteena on ilmastoneutraalius vuoteen 2050 mennessä.  Tämä johti lisätoimiin, kuten "Fit for 55" -sääntelypakettia koskevaan ehdotukseen. Sen tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasujen nettopäästöjä vähintään 55 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 1990 tasosta. ReFuelEU-ilmailualan sääntelyaloite liittyi tähän "Fit for 55" -pakettiin, ja Euroopan komissio teki siitä vuonna 2021 konkreettisen lainsäädäntöehdotuksen, joka julkaistiin lopulta asetuksena lokakuussa 2023.

Käsitellessään ilmailun ReFuelEU -sääntelyehdotusta lainsäätäjät päättivät ottaa EASAn mukaan toimintaan antamalla sille tiettyjä tehtäviä, jotka liittyvät kestävien lentopolttoaineiden käytön seurantaan ja analysointiin sekä niistä raportointiin.  EASAlle tällainen osallistuminen on luontevaa, koska sen on jo nyt vahvasti mukana ympäristöön liittyvässä toiminnassa, mutta myös siksi, että sillä on hyvät edellytykset teknisesti neutraalina elimenä vastaanottaa ja arvioida arkaluonteista ilmailutietoa. Olemme antaneet teknistä tukea Euroopan komissiolle koko lainsäädäntöprosessin ajan.

Miksi ReFuelEU on ilmailun virstanpylväs? 

ReFuelEU Aviation on erittäin tärkeä politiikan väline. EU hyödyntää sitä ilmailun hiiliriippuvuuden vähentämiseksi Euroopassa edistämällä kestävien lentopolttoaineiden käyttöä. Lentoyhtiöt joutuvat tällä hetkellä maksamaan paljon kestävistä lentopolttoaineista, ja niiden saatavuus on vähäistä. Kyseessä on siis todellinen virstanpylväs, koska EU on ensimmäinen alue maailmassa, jossa on nimenomainen sääntelykehys tukemassa kestävien lentopolttoaineiden tuotantoa ja toimittamista lentoyhtiöille. Siten myös luodaan markkinoita, mikä kasvattaa määriä. Ja jos määrät kasvavat, hinnat laskevat. 

Kestävät lentopolttoaineet ovat keskeinen osa ReFuelEU:ta. Entä muut energianlähteet? 

Hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi tarvitaan todennäköisesti useita ratkaisuja. Kyse ei siis ole pelkästään kestävistä lentopolttoaineista. Muita ratkaisuja voisivat olla operatiiviset parannukset, markkinapohjaisten toimenpiteiden mutta myös uusien vihreiden teknologioiden käyttö. Tämä liittyy myös esimerkiksi mahdollisiin vetykäyttöisiin tai akkukäyttöisiin lentokoneisiin tai akkuja käyttäviin hybridilentokoneisiin.

Lainsäätäjät halusivat jo nyt ottaa tämän huomioon ReFuelEU-asetuksessa varmistamalla, että lentoasemat alkaisivat ilmoittaa EASAlle infrastruktuurihankkeista lentokentillään. Kyse ei siis ole vain kestävistä lentopolttoaineista vaan myös vedystä ja sähköstä. Koko kuva kattaa etupäässä kestävät lentopolttoaineet, mutta myös uudet teknologiat.

Mitä EASA tekee parhaillaan ReFuelEU-ohjelman puitteissa?

Kun toimeksianto on nyt annettu ja asetus hyväksytty, valmistaudumme täyttä vauhtia lainsäädäntötehtäviimme. Siihen kuuluu esimerkiksi digitaalisen infrastruktuurin luominen, koska tehtävämme liittyy paljolti tiedoista raportointiin. Työskentelemme parhaillaan digitaalisen infrastruktuurin parissa yhdessä useiden toimeksisaajien kanssa.
Valmistaudumme myös tulevaan tietojen analysointiin. Toimintamme on nyt todella kasvussa, joten varmistamme henkilöstön saatavuuden ja sen, että olemme valmiita, kun asetusta aletaan soveltaa.

Yksi EASAn tärkeimmistä luottotehtävistä on vuosikertomuksen laatiminen. Mitä siihen sisältyy ja miten se vaikuttaa ilmailun kestävyyden parantamiseen?

Vuosikertomus on lainsäädännön kulmakivi monestakin syystä. Siitä ilmenevät lentoyhtiöiden kestävien lentopolttoaineiden käyttö, fossiilisten polttoaineiden kokonaiskäyttö sekä tiedot vetyä- ja sähköhankkeista, kuten jo edellä mainittiin. Se sisältää tietoja kestävien lentopolttoaineiden markkinoiden kehityksestä sekä kestävien lentopolttoaineiden ja fossiilisten polttoaineiden hinnoista. 

Kertomus palvelee useita tarkoituksia. Ensinnäkin jäsenvaltiot tarkistavat sen perusteella, täyttävätkö niiden valvomat lentoyhtiöt ja lentoasemat sääntelyvaatimukset. EASAn raportin perusteella jäsenvaltiot pystyvät tunnistamaan noudattamatta jättämisen, ja sidosryhmille voidaan määrätä seuraamuksia.

Lisäksi kertomus välittää tietoa Euroopan komissiolle, EU:n neuvostolle ja Euroopan parlamentille. On tärkeää tarkistaa, ovatko ReFuelEU:n säännökset tehokkaita.

Käytössä on myös EU:n ympäristömerkkijärjestelmä. Mitä se tarkoittaa?

Kyseinen EU:n merkkijärjestelmä on aloite. Se välittää matkustajille tietoa kestävistä valinnoista, joita he voivat tehdä varatessaan lentolippuja.

Nykyään monissa varausjärjestelmissä on nähtävissä jo lentoa varatessa arvio lennon hiilidioksidipäästöistä, ja asiakas voi vertailla lentoja niiden ympäristötehokkuuden perusteella. Lainsäätäjät kuitenkin huomasivat, että käytössä on hyvin erilaisia menetelmiä ennustaa lennon hiilidioksidipäästöjä. Erot niiden välillä ovat valtavat. Tämä voi johtaa uskottavuusongelmiin. Lainsäätäjät päättivätkin antaa hiilijalanjäljen arvioinnin sääntelyelimelle, joka on EASA.

Vuodesta 2025 alkaen lentoyhtiöt voivat hakea vapaaehtoisesti EASAlta ympäristömerkkiä lennoilleen, jolloin EASA ilmoittaa kyseisten lentojen arvioidut hiilijalanjäljet. Se on tiedotusväline mutta voi myös kannustaa lentoyhtiöitä tarjoamaan mahdollisimman ympäristöystävällisiä lentoja.

Mitä muita näkökohtia haluaisit tuoda esiin ReFuelEU:sta ja EASAn työstä kestävämmän ilmailun puolesta?

ReFuelEU on todellinen edistysaskel hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä. Se on lähtökohta, jota täydennetään vuonna 2027 lainsäädännön tarkistuksen yhteydessä.

Esimerkkinä mainittakoon, että ilmailussa käsitellään myös muiden kuin hiilidioksidipäästöjen (non-CO2 emissions) vaikutuksia. ReFuelEU kohdistaa toimintaansa hiilidioksidipäästöihin, mutta tieteellisen tutkimuksen perusteella tiedetään, että on muitakin kasvihuonekaasuja, joita nimitetään muiksi kuin hiilidioksidipäästöiksi.  Tämä on toinen tärkeä haaste, johon EASAn on vastattava yhdessä sidosryhmien kanssa ja joka voidaan yhdistää EU:n polttoainelainsäädäntöön, koska yksi seurattava tekijä jatkossa on fossiilisten polttoaineiden aromaattisten aineiden pitoisuudet. Aromaattiset aineet ovat kemiallisia komponentteja, jotka vetävät puoleensa kosteutta ja voivat luoda lentokoneen jättämiä tiivistymisvanoja, kun ne purkautuvat moottoreista. Näillä tiivistymisvanoilla voi olla lämmittävä vaikutus, koska ne sitovat lämpöä maapallon pinnalta.

EASA pitää myös tätä erittäin tärkeänä tehtävänä tulevaisuudessa.  EASAn rooliin kuuluu lisätietojen antaminen ilmailualan ympäristöpolitiikasta käytävään keskusteluun.