Iniciatyva „ReFuelEU Aviation“

Svarbus žingsnis siekiant padėti mažinti aviacijos priklausomybę nuo iškastinio kuro

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Aviacija turi keistis, kad taptų tvaresnė. 2023 m. spalio mėn. patvirtintas Europos Sąjungos (ES) reglamentas dėl iniciatyvos „ReFuelEU Aviation“. Tai pavyzdinė iniciatyva, kuria siekiama, kad aviacijos sektorius mažiau terštų aplinką. Aplinka yra Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūros (EASA) prioritetas, o reglamentu dėl iniciatyvos „ReFuelEU“ buvo išplėstas agentūros vaidmuo mažinant aviacijos priklausomybę nuo iškastinio kuro.

Dietmar Bloemen

EASA tvarios aviacijos programos vadovas Dietmar Bloemen „EASA Light“ papasakojo, kaip atsirado šis svarbus reglamentas, kokie svarbiausi jo aspektai ir ko galime tikėtis toliau aviacijos kelyje siekiant didesnio tvarumo. 

Ar galite paaiškinti reglamento dėl iniciatyvos „ReFuelEU Aviation“ atsiradimo aplinkybes? 

2019 m. ES pristatė Žaliojo kurso iniciatyvą, kuria siekiama, kad iki 2050 m. žemyne būtų pasiektas poveikio klimatui neutralumas.  Dėl to imtasi tolesnių veiksmų, pvz., pateiktas pasiūlymas dėl Pasirengimo įgyvendinti 55 proc. tikslą priemonių rinkinio, kuriuo siekiama iki 2030 m. grynąjį išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį sumažinti bent 55 proc., palyginti su 1990 m. lygiu. Iniciatyva dėl „ReFuelEU Aviation“ reglamentavimo buvo susieta su šiuo Pasirengimo įgyvendinti 55 proc. tikslą priemonių rinkiniu, o 2021 m. Europos Komisija jos pagrindu pateikė pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kuris 2023 m. spalio mėn. buvo galų gale paskelbtas kaip reglamentas.

Rengdami pasiūlymą dėl iniciatyvos „ReFuelEU Aviation“ reglamentavimo, teisės aktų leidėjai nusprendė įtraukti EASA, pavesdami mums tam tikras užduotis, susijusias su tvarių aviacinių degalų naudojimo stebėsena, ataskaitų apie jį teikimu ir jo analize.  EASA toks dalyvavimas yra savaime suprantamas, nes mes esame aviacijos agentūra, jau labai stipriai įsitvirtinusi aplinkosaugos veikloje, taip pat todėl, kad mes, kaip techniškai neutrali įstaiga, galime gauti ir vertinti neskelbtinus aviacijos duomenis. Viso teisėkūros proceso metu teikėme techninę paramą Europos Komisijai.

Kodėl „ReFuelEU“ yra svarbus žingsnis aviacijai? 

Iniciatyva „ReFuelEU Aviation“ yra labai svarbi politikos priemonė, kurią ES pasitelks siekdama sumažinti aviacijos Europoje priklausomybę nuo iškastinio kuro skatindama naudoti tvarius aviacinius degalus. Šiuo metu tvarūs aviaciniai degalai oro transporto bendrovėms yra labai brangūs, o jų prieinamumas – labai ribotas. Taigi tai yra svarbus žingsnis, nes ES yra pirmasis regionas pasaulyje, kuriame sukurta reglamentavimo sistema, padėsianti gaminti tvarius aviacinius degalus, tiekti tvarius aviacinius degalus oro transporto bendrovėms, todėl taip pat bus sukurta rinka, kurioje šių degalų apimtys didės. O jei pavyks padidinti apimtis, sumažės kainos. 

Jūs minite tvarius aviacinius degalus, nes tai yra svarbi iniciatyvos „ReFuelEU“ sudedamoji dalis. O kaip dėl kitų energijos šaltinių? 

Priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimui tikriausiai reikės kelių sprendimų. Nebus apsiribota tvariais aviaciniais degalais. Kiti sprendimai galėtų apimti veiklos tobulinimą, rinkos priemonių naudojimą, taip pat naujoviškų žaliųjų technologijų naudojimą. Šiuo atveju svarstome galimybę naudoti, tarkime, vandeniliu varomą orlaivį arba baterijomis maitinamą orlaivį, arba hibridinį orlaivį, kuriame naudojamos baterijos.

Teisės aktų leidėjai jau norėjo į tai atsižvelgti reglamente dėl iniciatyvos „ReFuelEU“, užtikrindami, kad oro uostai pradėtų teikti ataskaitas EASA apie savo projektus, skirtus jų oro uostų infrastruktūrai kurti. Taigi kalbame ne tik apie tvarius aviacinius degalus, bet ir apie vandenilį bei elektros energiją. Tai yra apie visumą. Ji visų pirma apima tvarius aviacinius degalus, bet joje taip pat yra elementų, skirtų naujoms technologijoms nagrinėti.

Ką EASA jau veikia pagal iniciatyvą „ReFuelEU“?

Kadangi įgaliojimai suteikti ir reglamentas priimtas, dabar labai sparčiai ruošiamės prisidėti prie teisės aktų rengimo. Pavyzdžiui, kurdami skaitmeninę infrastruktūrą, nes mūsų veikla glaudžiai siejasi su duomenų teikimu. Šiuo metu kartu su įvairiais rangovais intensyviai dirbame ties skaitmeninės infrastruktūros kūrimu.
Turime pasirengti ir gaunamų duomenų analizei. Iš tiesų didiname apsukas, taip pat užtikriname, kad darbuotojai būtų prieinami ir kad būtume pasirengę iki pačios reglamento taikymo pradžios.

Viena iš pagrindinių EASA patikėtų užduočių yra parengti metinę ataskaitą. Kokia yra jos esmė ir kokį poveikį ji turės didinant aviacijos tvarumą?

Metinė ataskaita dėl įvairių priežasčių yra teisės aktų kertinis akmuo. Joje bus parodyta, kaip konkrečios oro transporto bendrovės naudoja tvarius aviacinius degalus, koks yra bendras iškastinio kuro naudojimo lygis, taip pat, kaip minėta, joje bus pateikti duomenys apie vandenilio ir elektros energijos projektus. Ataskaitoje bus pateikta informacijos apie tvarių aviacinių degalų rinkos raidą ir tvarių aviacinių degalų bei iškastinio kuro kainas. 

Ataskaita bus naudojama keliais tikslais. Visų pirma, valstybės narės ją naudos, kad patikrintų, ar oro transporto bendrovės ir oro uostai, kurių priežiūrą jos vykdo, laikosi teisės aktų nuostatų. Remiantis EASA ataskaita, valstybės narės gali nustatyti, kad nesilaikoma nuostatų ir suinteresuotiesiems subjektams gali būti pritaikytos sankcijos.

Pagaliau ne mažiau svarbu ir tai, kad ataskaita taip pat teiks informacijos Europos Komisijai, Europos Sąjungos Tarybai ir Europos Parlamentui. Kadangi svarbu patikrinti, ar su iniciatyva „ReFuelEU“ susijusiuose teisės aktuose priimtos nuostatos yra veiksmingos.

Taip pat taikoma ES ženklinimo sistema. Ar galite trumpai ją apžvelgti?

ES ženklinimo sistema – tai iniciatyva, kuria keleiviai bus informuojami apie galimybę priimti tvarius sprendimus užsisakant lėktuvo bilietus.

Šiandien keliose užsakymo platformose užsisakydami skrydį jau matote numatomą to skrydžio metu išmetamą CO2 kiekį. Galite pradėti lyginti skrydžius pagal aplinkosauginį veiksmingumą. Teisės aktų leidėjai pastebėjo, kad šiandien naudojama daug įvairių skrydžio metu išmetamo CO2 kiekio prognozavimo metodų. Tarp jų esama didžiulių skirtumų. Dėl to jie gali būti nepakankamai patikimi. Įstatymų leidėjai nusprendė šį CO2 išmetimo rodiklio vertinimą patikėti reguliavimo institucijai, t. y. EASA.

Nuo 2025 m. oro transporto bendrovės gali savanoriškai kreiptis į EASA, kad gautų savo siūlomų skrydžių ženklinimo dokumentą, o EASA pateiks numatomą tų skrydžių CO2 išmetimo rodiklį. Tai informacinė priemonė, tačiau ji taip pat gali paskatinti oro transporto bendroves mėginti pasiūlyti kuo ekologiškesnius skrydžius.

Ar norėtumėte atkreipti dėmesį į kitus aspektus, susijusius su iniciatyva „ReFuelEU“ ir EASA veikla siekiant tvaresnės aviacijos?

Iniciatyva „ReFuelEU“ – tai tikras postūmis į priekį siekiant priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo. Tačiau tai taip pat yra atspirties taškas, nes teisės aktai bus peržiūrėti 2027 m. siekiant įtraukti galimas papildomas nuostatas.

Pavyzdžiui, aviacijoje turi būti atsižvelgiama į išmetamą kitų nei CO2 dujų poveikį. Nors iniciatyva „ReFuelEU“ iš tiesų orientuojamasi į išmetamą CO2 kiekį, iš mokslinių tyrimų žinome, kad yra ir kitų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, kurios paprastai vadinamos kitais nei CO2 išmetamaisiais teršalais.  Tai dar vienas svarbus uždavinys, kurį EASA turi spręsti kartu su suinteresuotaisiais subjektais ir kurį galima sieti su „ReFuelEU“ teisės aktais, nes vienas iš elementų, kurį pradėsime stebėti – tai aromatinių junginių kiekis iškastinio kuro sudėtyje. Aromatiniai junginiai yra cheminės sudedamosios dalys, kurios, pritraukdamos drėgmę išmetimo iš orlaivių variklių metu, gali sudaryti inversijos pėdsakus. Šie inversijos pėdsakai gali prisidėti prie klimato atšilimo, nes sulaiko žemės paviršiaus šilumą.

EASA mano, kad tai taip pat labai svarbus uždavinys, kurį teks spręsti ateityje.  EASA vaidmuo bus toliau informuoti apie diskusijas, susijusias su aviacijos aplinkos politikos formavimu.