Iniciatīva “ReFuelEU Aviation”

Pagrieziena punkts, lai palīdzētu dekarbonizēt aviāciju

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Aviācijai ir jāmainās, lai tā kļūtu ilgtspējīgāka. 2023. gada oktobrī tika apstiprināta Eiropas Savienības (ES) regula ar nosaukumu “ReFuelEU Aviation”. Tā ir pamatiniciatīva, lai aviācijas nozari padarītu mazāk piesārņojošu. Vide ir EASA prioritāte, “ReFuelEU” iniciatīvas ietvaros tika paplašināta aģentūras loma aviācijas nozares dekarbonizācijā.

<i>Dietmar Bloemen</i>

EASA ilgtspējīgas aviācijas programmas vadītājs Dietmar Bloemen skaidroja EASA Light, kā radās šī svarīgā regula, tās galvenos aspektus un ko mēs varam sagaidīt turpmākā aviācijas ceļā uz ilgtspēju. 

Vai varat izskaidrot “ReFuelEU Aviation” regulas priekšvēsturi? 

2019. gadā ES nāca klajā ar Zaļā kursa iniciatīvu, lai līdz 2050. gadam padarītu kontinentu klimatneitrālu.  Tas izraisīja turpmākas darbības, piemēram, “Gatavi mērķrādītājam 55 %” regulatīvās paketes priekšlikumu, lai līdz 2030. gadam samazinātu siltumnīcefekta gāzu neto emisijas vismaz par 55 %, salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni. “ReFuelEU Aviation” regulatīvā iniciatīva bija saistīta ar šo tiesību aktu paketi “Gatavi mērķrādītājam 55 %”, un 2021. gadā Eiropas Komisija izstrādāja konkrētu tiesību akta priekšlikumu, kas 2023. gada oktobrī tika publicēts kā regula.

Strādājot pie “ReFuelEU Aviation” regulatīvā priekšlikuma, likumdevēji nolēma iesaistīt EASA, uzticot mums noteiktus uzdevumus attiecībā uz ilgtspējīgas aviācijas degvielas (SAF) izmantošanas uzraudzību, ziņošanu un analīzi.  EASA šāda iesaistīšanās ir pašsaprotama, jo mēs esam aviācijas aģentūra un jau esam ļoti cieši saistīti ar vides jomu, kā arī tāpēc, ka esam tehniski neitrāla iestāde, kas var saņemt un novērtēt sensitīvus aviācijas datus. Visā likumdošanas procesā esam snieguši tehnisku atbalstu Eiropas Komisijai.

Kāpēc “ReFuelEU” ir pagrieziena punkts aviācijai? 

“ReFuelEU Aviation” ir ļoti svarīgs politikas instruments, ko ES izmantos, lai dekarbonizētu aviāciju Eiropā, veicinot SAF izmantošanu. Pašlaik SAF aviosabiedrībām izmaksā ļoti dārgi, un tās pieejamība ir ļoti ierobežota. Tātad tas ir īsts pavērsiens, jo ES ir pirmais reģions pasaulē, kas izveido normatīvo regulējumu, kas palīdzēs SAF ražošanā, SAF piegādei aviokompānijām un līdz ar to arī radīs tirgu, kas palielinās apjomus. Un, ja varat palielināt apjomus, cenas samazināsies. 

Jūs pieminat SAF, jo tas ir liels “ReFuelEU” komponents. Kā ir ar citiem enerģijas avotiem? 

Dekarbonizācijai, iespējams, būs nepieciešami vairāki risinājumi. Tā nebūs tikai SAF. Citi risinājumi varētu ietvert operatīvos uzlabojumus, uz tirgu balstītu pasākumu izmantošanu, kā arī jaunu zaļo tehnoloģiju izmantošanu. Un šeit mēs domājam, piemēram, par iespējamu ar ūdeņradi darbināmu lidaparātu vai lidaparātu, kas darbojas ar akumulatoriem, vai hibrīda formā, izmantojot akumulatorus.

Likumdevēji to jau gribēja ņemt vērā “ReFuelEU” regulā, nodrošinot, ka lidostas sāks ziņot EASA par saviem infrastruktūras izveides projektiem savās lidostās. Tas attiecas ne tikai uz SAF, bet arī ūdeņradi, kā arī elektroenerģiju. Tā ir kopaina. Tas galvenokārt attiecas uz SAF, bet tajā ir iekļauti arī elementi, kas ļauj izpētīt jaunās tehnoloģijas.

Ko EASA jau dara saistībā ar “ReFuelEU” iniciatīvu?

Tā kā pilnvaras ir piešķirtas un regula ir pieņemta, mēs tagad pilnā sparā gatavojamies pildīt savus tiesību aktos paredzētos pienākumus. Tas ietver, piemēram, digitālās infrastruktūras izveidi, jo mūsu uzdevums ir ļoti cieši saistīts ar datu ziņošanu. Pašlaik kopā ar dažādiem līgumslēdzējiem mēs ļoti smagi strādājam pie digitālās infrastruktūras izveides.
Mums ir jāsagatavojas arī ienākošo datu analīzei. Mēs patiešām gatavojamies, lai nodrošinātu, ka ir pieejams personāls un ka esam gatavi līdz regulas piemērošanas pirmajām dienām.

Viens no EASA uzticētajiem galvenajiem uzdevumiem ir gada ziņojuma sagatavošana. Ko tas aptvers un kāda būs tā ietekme uz aviācijas ilgtspējas uzlabošanu?

Gada ziņojums ir tiesību aktu stūrakmens dažādu iemeslu dēļ. Tajā būs redzams SAF izmantojums aviosabiedrībās, apkopoti fosilā kurināmā izmantojuma līmeņi, kā arī dati par projektiem ūdeņraža un elektroenerģijas jomā, kā minēts iepriekš. Tajā tiks sniegta informācija par to, kā attīstās SAF tirgus, kā arī par SAF un fosilās degvielas cenām. 

Ziņojumam būs vairāki mērķi. Pirmkārt, dalībvalstis to izmantos, lai pārbaudītu, vai to uzraudzībā esošās aviokompānijas un lidostas ievēro šos reglamentējošos elementus. Pamatojoties uz EASA ziņojumu, dalībvalstis var konstatēt neatbilstību, un ieinteresētās personas var tikt sodītas.

Visbeidzot, ziņojumā tiks informēta arī Eiropas Komisija, ES Padome un Eiropas Parlaments. Jo ir svarīgi pārbaudīt, vai “ReFuelEU” tiesību aktos pieņemtie elementi ir efektīvi.

Pastāv arī ES marķēšanas sistēma. Vai varat sniegt mums īsu pārskatu?

ES marķēšanas sistēma ir iniciatīva, kas informēs pasažierus par ilgtspējīgu izvēli, ko viņi var izdarīt, rezervējot lidmašīnas biļetes.

Šodien vairākās rezervēšanas platformās, rezervējot lidojumu, jau redzēsiet prognozētās CO2 emisijas šim lidojumam. Varat sākt salīdzināt lidojumus, pamatojoties uz to ekoloģiskajiem raksturlielumiem. Likumdevēji pamanīja, ka mūsdienās ir ļoti dažādas metodes, kā prognozēt lidojuma CO2 emisijas. Pastāv milzīgas atšķirības. Tas var izraisīt uzticamības trūkumu. Un tas, ko likumdevēji ir nolēmuši darīt, ir šo CO2 ietekmes novērtējumu uzticēt regulatīvajai iestādei,proti EASA.

No 2025. gada aviokompānijas var brīvprātīgi pieteikties EASA, lai iegūtu marķējumu saviem piedāvātajiem lidojumiem, un pēc tam EASA nodrošinās paredzamo CO2 pēdas nospiedumu šiem lidojumiem. Tas ir informācijas rīks, taču tas var darboties arī kā stimulēšanas rīks aviosabiedrībām, lai tās mēģinātu piedāvāt pēc iespējas videi nekaitīgākus lidojumus.

Vai ir vēl kādi aspekti, ko jūs vēlētos uzsvērt saistībā ar “ReFuelEU” un EASA darbu ilgtspējīgākas aviācijas jomā?

“ReFuelEU” ir reāls solis virzībā uz dekarbonizāciju. Taču tas ir arī sākumpunkts, jo 2027. gadā tiesību akti tiks pārskatīti, lai iekļautu iespējamus papildu elementus.

Viens piemērs: aviācijai ir jārisina ar CO2 nesaistītu emisiju ietekme. Lai gan “ReFuelEU” patiešām bija vērsta uz CO2 emisijām, no zinātniskiem pētījumiem mēs zinām, ka ir arī citas siltumnīcefekta gāzes, ko parasti dēvē par emisijām, kas nav CO2.  Tas ir vēl viens svarīgs uzdevums, kas EASA ir jārisina kopā ar ieinteresētajām personām un ko mēs varam saistīt ar ES tiesību aktiem par degvielu, jo viens no elementiem, ko mēs sāksim uzraudzīt, būs aromātisko vielu līmenis fosilajā degvielā. Aromātiskās vielas ir ķīmiskas sastāvdaļas, kas, piesaistot mitrumu, var radīt inversijas gāzu sliedes, kad tās izdalās no lidmašīnu dzinējiem. Šīm inversijas gāzu sliedēm var būt sasilšanas efekts, jo tās aiztur Zemes virsmas siltumu.

EASA arī to uzskata par ļoti svarīgu uzdevumu, kas jārisina nākotnē.  EASA uzdevums būs sniegt papildu informāciju diskusijai par vides aviācijas politikas veidošanu.