ReFuelEU Aviation

En milepæl i dekarboniseringen af luftfarten

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Luftfarten skal omlægges for at blive mere bæredygtig. I oktober 2023 godkendte Den Europæiske Union (EU) en forordning kaldet "ReFuelEU Aviation". Det er et flagskibsinitiativ, der skal gøre luftfartssektoren mindre forurenende. Miljø er en prioritet for EASA, og med ReFuelEU blev agenturets rolle i dekarboniseringen af luftfarten udvidet.

Dietmar Bloemen

Dietmar Bloemen, EASA's programleder for bæredygtig luftfart, forklarede EASA Light, hvordan denne vigtige forordning blev til, hovedpunkterne i den, og hvad vi nu kan forvente på luftfartens vej mod større bæredygtighed. 

Kan du forklare baggrunden for ReFuelEU Aviation-forordningen? 

I 2019 fremlagde EU initiativet om den grønne pagt for at gøre kontinentet klimaneutralt senest i 2050.  Dette førte til yderligere tiltag, f.eks. forslaget til lovpakken "Fit for 55", der skal reducere nettoemissionerne af drivhusgasser med mindst 55 % inden 2030 i forhold til 1990-niveauerne. Lovinitiativet ReFuelEU Aviation var knyttet til denne "Fit for 55"-pakke, og Europa-Kommissionen fremsatte et konkret lovforslag til det i 2021, som derefter blev endeligt offentliggjort som forordning i oktober 2023.

I løbet af arbejdet med lovforslaget til ReFuelEU Aviation besluttede lovgiverne at inddrage EASA og overdrage agenturet visse opgaver i forbindelse med overvågning, rapportering og analyse af brugen af bæredygtige flybrændstoffer (SAF).  For EASA er en sådan inddragelse naturlig, da vi er et luftfartsagentur og allerede er meget forankrede inden for miljøområdet, men også fordi vi er godt placeret som et teknisk neutralt organ, som kan modtage og vurdere følsomme luftfartsdata. Gennem hele lovgivningsprocessen har vi ydet teknisk støtte til Europa-Kommissionen.

Hvorfor er ReFuelEU en milepæl for luftfarten? 

ReFuelEU Aviation er et meget vigtigt politisk instrument, som EU vil bruge til at dekarbonisere luftfarten i Europa gennem øget brug af bæredygtige flybrændstoffer. I dag er bæredygtige flybrændstoffer meget dyre for flyselskaberne, og tilgængeligheden er meget begrænset. Så det er virkelig en milepæl, fordi EU er den første region i verden, der etablerer en lovramme, som støtter produktionen af bæredygtige flybrændstoffer og leveringen af bæredygtige flybrændstoffer til flyselskaberne, og derfor vil det også skabe et marked, som vil øge brugsmængden. Og hvis du kan øge brugsmængden, vil priserne falde. 

Du nævner bæredygtige flybrændstoffer, fordi det er et vigtigt element i ReFuelEU. Hvad med andre energikilder? 

Dekarboniseringen vil sandsynligvis kræve flere løsninger. Det er ikke kun bæredygtige flybrændstoffer, det gælder. Andre løsninger kunne omfatte operationelle forbedringer, anvendelse af markedsbaserede tiltag, men også brug af nye grønne teknologier. Her tænker vi for eksempel på et potentielt brintdrevet fly, eller et fly, der kører på batterier, eller fly i hybridform med batterier.

Lovgiverne ønskede allerede at tage højde for dette i ReFuelEU-forordningen ved at sikre, at lufthavnene ville begynde at orientere EASA om deres projekter med at etablere infrastrukturen i deres lufthavne. Så det gælder ikke kun bæredygtige flybrændstoffer, men også brint og elektricitet. Det er et hele. Forordningen dækker primært bæredygtige flybrændstoffer, men grundelementerne for at undersøge de nye teknologier er der også.

Hvad gør EASA allerede inden for rammerne af ReFuelEU?

Siden mandatet blev givet og forordningen vedtaget, har vi haft fuld fart på med at forberede os på vores rolle i lovgivningen. Det omfatter for eksempel etablering af en digital infrastruktur, fordi vores rolle i høj grad er knyttet til rapportering af data. Vi arbejder i øjeblikket meget hårdt på den digitale infrastruktur sammen med forskellige kontrahenter.
Vi er også nødt til at forberede os på analysen af de data, der kommer ind. Vi kører virkelig på, samtidig med at vi sikrer, at der er personale til rådighed, og at vi er klar, så snart forordningen træder i kraft.

En af de vigtigste opgaver, som EASA er blevet betroet, er en årsrapport. Hvad vil den dække, og hvilken indflydelse vil den have på at gøre luftfarten mere bæredygtig?

Årsrapporten er en hjørnesten i lovgivningen af forskellige grunde. Den vil vise flyselskabernes brug af bæredygtige flybrændstoffer, den aggregerede brug af fossile brændstoffer, og også data om projekter om brint og elektricitet, som nævnt. Den vil indeholde oplysninger om, hvordan markedet for bæredygtige flybrændstoffer udvikler sig, og om priserne på bæredygtige flybrændstoffer og fossile brændstoffer. 

Rapporten vil blive brugt til flere formål. For det første vil den blive anvendt af medlemsstaterne til at kontrollere, om de luftfartsselskaber og lufthavne, de fører tilsyn med, overholder de lovgivningsmæssige elementer. På grundlag af EASA-rapporten kan medlemsstaterne fastslå, om overholdelsen er mangelfuld, og interessenterne kan blive pålagt en sanktion.

Sidst, men ikke mindst, vil rapporten også informere Europa-Kommissionen, EU-Rådet og Europa-Parlamentet. For det er vigtigt at holde øje med, om de elementer, der er vedtaget i ReFuelEU-forordningen, er effektive.

Der er også EU's mærkningsordning. Kan du give os et kort overblik over den?

EU-mærkningsordningen er et initiativ, der vil informere passagererne om de bæredygtige valg, de kan træffe, når de bestiller deres flybilletter.

I dag kan du på flere bookingplatforme se de beregnede CO2-emissioner for hver flyrejse, når du booker billet. Du kan begynde at sammenligne flyrejser ud fra deres miljøpræstation. Lovgiverne bemærkede, at vi i dag ser mange forskellige metoder til at forudsige CO2-emissionerne fra en flyrejse. Der er store forskelle. Det kan skade troværdigheden. Så hvad lovgiverne har besluttet at gøre, er at overlade denne vurdering af CO2-aftrykket til et tilsynsorgan, som er EASA.

Fra 2025 kan luftfartsselskaber på frivillig basis ansøge EASA om at blive tildelt et mærke for de flyrejser, de udbyder, og derefter vil EASA levere de forventede CO2-aftryk til disse flyrejser. Det er et informationsværktøj, men det kan også fungere som et incitamentsværktøj for luftfartsselskaberne til at forsøge at tilbyde så grønne flyrejser som muligt.

Er der andre aspekter, du gerne vil fremhæve i forbindelse med ReFuelEU og EASA's arbejde for en mere bæredygtig luftfart?

ReFuelEU er et reelt skridt fremad mod dekarbonisering. Men det er også et startpunkt, fordi lovgivningen vil blive revideret i 2027 for at inkludere potentielle yderligere elementer.

For eksempel skal luftfarten håndtere virkningerne af ikke-CO2-emissionerne. ReFuelEU fokuserede virkelig på CO2-emissioner, men vi ved fra videnskabelig forskning, at der også er andre drivhusgasser – de kaldes normalt ikke-CO2-emissioner.  Dette er en anden vigtig udfordring, som EASA skal tackle sammen med vores interessenter, og som vi kan forbinde med ReFuelEU-lovgivningen, eftersom et af de elementer, vi vil begynde at overvåge, vil være niveauerne af aromater i fossile brændstoffer. Aromater er kemiske bestanddele, der ved at tiltrække fugt kan skabe kondensstriber, når de udledes fra flymotorer. Disse kondensstriber kan have en opvarmende effekt, fordi de opsuger varmen fra jordens overflade.

EASA betragter også dette som en meget vigtig opgave, der skal arbejdes på i fremtiden.  EASA's rolle vil være at informere yderligere om debatten om udformning af miljøpolitik for luftfart.