Iniciativa pro letecká paliva ReFuelEU

Milník na podporu dekarbonizace letecké dopravy

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Letectví se musí změnit, aby se stalo udržitelnějším. V říjnu 2023 bylo schváleno nařízení Evropské unie (EU) nazvané „Iniciativa pro letecká paliva ReFuelEU“. Jedná se o stěžejní iniciativu, jejímž cílem je zajistit, aby odvětví letectví méně znečišťovalo životní prostředí. Životní prostředí je pro agenturu EASA prioritou a v rámci iniciativy ReFuelEU došlo k rozšíření úlohy agentury v otázce dekarbonizace letectví.

Dietmar Bloemen

Dietmar Bloemen, vedoucí programu agentury EASA pro udržitelné letectví, na internetových stránkách EASA Light objasnil, jak toto důležité nařízení vzniklo, jaké jsou jeho hlavní body a co můžeme očekávat, pokud jde o směřování letectví k větší udržitelnosti. 

Můžete vysvětlit souvislosti nařízení o Iniciativě pro letecká paliva ReFuelEU? 

V roce 2019 představila EU iniciativu Zelená dohoda, která má zajistit, aby byl kontinent do roku 2050 klimaticky neutrální.  To vedlo k dalším opatřením, například k návrhu balíčku právních předpisů „Fit for 55“ ke snížení čistých emisí skleníkových plynů do roku 2030 nejméně o 55 % ve srovnání s úrovněmi v roce 1990. Regulační Iniciativa pro letecká paliva ReFuelEU byla spojena s balíčkem „Fit for 55“ a Evropská komise k němu v roce 2021 předložila konkrétní legislativní návrh, který byl nakonec v říjnu 2023 zveřejněn jako nařízení.

Při práci na regulačním návrhu týkajícím se Iniciativy pro letecká paliva ReFuelEU se normotvůrci rozhodli zapojit agenturu EASA a pověřili nás určitými úkoly, co se týče monitorování, podávání zpráv a analýzy používání udržitelných leteckých paliv.  Pro agenturu EASA je takové zapojení přirozené nejen z toho důvodu, že jsme agenturou pro letectví a již se velkou měrou podílíme na činnostech v oblasti životního prostředí, ale také proto, že jako technicky neutrální orgán máme vhodné předpoklady pro přijímání a hodnocení citlivých údajů týkajících se letectví. Během celého legislativního procesu jsme Evropské komisi poskytovali technickou podporu.

Proč představuje iniciativa ReFuelEU opravdový milník v rámci letectví? 

Iniciativa pro letecká paliva ReFuelEU je velmi důležitým politickým nástrojem, který EU využije k dekarbonizaci letectví v Evropě prostřednictvím podpory využívání udržitelných leteckých paliv. V současnosti jsou udržitelná letecká paliva pro letecké společnosti velmi nákladná a jejich dostupnost je značně omezená. Jedná se tedy o skutečný milník, neboť EU je prvním regionem na světě, který stanoví regulační rámec, jenž napomůže výrobě udržitelných leteckých paliv a dodávkám těchto paliv leteckým společnostem, a vytvoří tak také trh, který zvýší jejich objemy. A pokud můžete zvýšit objemy, ceny klesnou. 

Zmiňujete udržitelná letecká paliva, protože se jedná o významnou složku iniciativy ReFuelEU. A co ostatní zdroje energie? 

Dekarbonizace bude pravděpodobně vyžadovat vícero řešení. Nebude se jednat jen o udržitelná letecká paliva. K dalším řešením by mohla patřit provozní zlepšení, uplatňování tržních opatření, ale také využívání nových ekologických technologií. A tady máme na mysli například potenciální letadlo poháněné vodíkem nebo letadlo na baterie, případně v hybridní podobě využívající baterie.

Normotvůrci již chtěli tuto skutečnost zohlednit v nařízení o Iniciativě pro letecká paliva ReFuelEU prostřednictvím zajištění toho, aby letiště začala podávat agentuře EASA zprávy o svých projektech na vybudování infrastruktury na letištích. Tedy nejen infrastruktury určené pro udržitelná letecká paliva, ale také pro vodík a elektřinu. Poskytuje komplexní obrázek. Věnuje se sice především udržitelným leteckým palivům, obsahuje však i prvky týkající se nových technologií.

Co již agentura EASA v rámci iniciativy ReFuelEU dělá?

Jelikož nám byl svěřen příslušný mandát a nařízení bylo přijato, s maximálním nasazením se nyní připravujeme na plnění naší role v souladu s tímto právním předpisem. To zahrnuje například vytvoření digitální infrastruktury, protože naše úloha je do značné míry spojena s vykazováním údajů. V současné době ve spolupráci s různými smluvními partnery velmi usilovně pracujeme na digitální infrastruktuře.
Musíme se také nachystat na analýzu příchozích dat. Skutečně pracujeme na plné obrátky, také s ohledem na zajištění potřebných zaměstnanců a zajištění toho, abychom byli připraveni k prvním datům použitelnosti stanoveným v nařízení.

Jedním z hlavních úkolů svěřených agentuře EASA je vyhotovení výroční zprávy. Co bude tato zpráva obsahovat a jaký bude mít dopad na zvýšení udržitelnosti letectví?

Výroční zpráva je z mnoha důvodů základním kamenem této legislativy. Poskytne údaje o používání udržitelných leteckých paliv leteckými společnostmi, agregované úrovně využívání fosilních paliv a rovněž údaje o projektech týkajících se vodíku a elektřiny, jak již bylo zmíněno. Bude obsahovat informace o tom, jak se trh s udržitelnými leteckými palivy rozvíjí, a o cenách udržitelných leteckých paliv i fosilních paliv. 

Zpráva bude sloužit několika účelům. Především ji členské státy budou využívat k ověřování toho, zda letecké společnosti a letiště pod jejich dohledem splňují příslušné regulační prvky. Na základě zprávy agentury EASA mohou členské státy rozhodnout o nesouladu s předpisy a zúčastněným stranám mohou být uloženy sankce.

V neposlední řadě bude zpráva informovat také Evropskou komisi a Radu EU a Evropský parlament. Je totiž důležité ověřit, zda jsou prvky přijaté v právních předpisech týkajících se iniciativy ReFuelEU účinné.

Existuje také systém udělování štítků EU. Můžete nám o tom něco stručně povědět?

Systém udělování štítků EU je iniciativa, která cestující informuje o udržitelných rozhodnutích, jež mohou při rezervaci letenek učinit.

V současnosti již na několika rezervačních platformách při rezervaci letu uvidíte u daného letu očekávané emise CO2. Můžete začít lety porovnávat podle environmentální výkonnosti. Normotvůrci si povšimli, že nyní existuje široká škála způsobů odhadování emisí CO2 u letu. Rozdíly jsou obrovské. To může vést k nedostatečné důvěryhodnosti. A proto se normotvůrci rozhodli svěřit toto posouzení stopy CO2 regulačnímu subjektu, kterým je agentura EASA.

Od roku 2025 mohou letecké společnosti agenturu EASA dobrovolně požádat o vydání štítku pro jimi nabízené lety a agentura EASA pak poskytne pro tyto lety očekávané stopy CO2. Jedná se o informační nástroj, který však může fungovat také jako nástroj motivující letecké společnosti k tomu, aby se snažily nabízet co nejekologičtější lety.

Jaké další aspekty byste chtěl zdůraznit v souvislosti s iniciativou ReFuelEU a činností agentury EASA zaměřenou na udržitelnější letectví?

Iniciativa ReFuelEU představuje skutečný pokrok směrem k dekarbonizaci. Představuje však také výchozí bod, jelikož právní předpisy budou v roce 2027 revidovány tak, aby zahrnovaly i případné další prvky.

Uvedu jeden příklad: letectví se musí zabývat také účinky jiných emisí než CO2. Zatímco iniciativa ReFuelEU se skutečně zaměřila na emise CO2, z vědeckého výzkumu víme, že existují i další skleníkové plyny, obvykle označované jako emise jiné než CO2.  Jedná se o další důležitý úkol, který musí agentura EASA řešit společně s našimi zúčastněnými stranami a který můžeme spojit s právními předpisy týkajícími se iniciativy ReFuelEU, jelikož jedním z prvků, které začneme sledovat, bude obsah aromátů ve fosilních palivech. Aromáty jsou chemické složky, které tím, že přitahují vlhkost, mohou při vypouštění z leteckých motorů vytvářet kondenzační stopy. Tyto kondenzační stopy mohou mít vliv na oteplování, neboť zadržují teplo zemského povrchu.

Agentura EASA toto rovněž pokládá za velmi důležitý úkol, na kterém bude třeba v budoucnu pracovat.  Úlohou agentury EASA bude nadále poskytovat informace pro diskusi týkající se tvorby environmentální politiky v oblasti letectví.