Program agentúry EASA pre udržateľné letectvo

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Cestovanie je viac než len doprava. Zabezpečuje, aby ľudia mohli zohrávať aktívnu úlohu v našej multikultúrnej a globálnej spoločnosti tým, že navštevujú miesta, udržiavajú úzky kontakt s rodinou a blízkymi, pričom zároveň oceňujú rôzne kultúry a ekosystémy.

Keďže sme už teraz svedkami dôsledkov zmeny klímy, potreba transformovať letectvo tak, aby bolo udržateľnejšie, je jasná a nesporná.

Európska únia začala množstvo projektov a iniciatív, ktorých cieľom je:

  • umožniť občanom, aby sa pri cestovaní lietadlom rozhodovali na základe informácií prispievajúcich k environmentálnej udržateľnosti,
  • motivovať odvetvie leteckej dopravy, aby neustále zlepšovalo svoju environmentálnu výkonnosť s jasným cieľom dosiahnuť dekarbonizáciu,
  • uľahčiť výskum a inovácie, ktoré následne podporia európsky letecký priemysel, aby sa stal konkurencieschopnejším a zároveň bol udržateľnejším.

Podrobnejšie informácie nájdete v Európskej zelenej dohodea podporných iniciatívach.

Program

V októbri 2020 začala Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva (EASA) svoj program udržateľného letectvav súlade s nariadeniami o ochrane životného prostredia (pozri (EÚ) 2018/1139, článok 87) a Európskou zelenou dohodou.

Program sa realizuje prostredníctvom environmentálnej stratégie, ktorá sa skladá z nasledujúcich postupov.EASA Sustainable Aviation Programme

Posilnenie postavenia cestujúcich – program environmentálneho označovania agentúry EASA

Letecký priemysel je naďalej v centre pozornosti, pokiaľ ide o jeho vplyvy na životné prostredie. Z prieskumu medzi európskymi cestujúcimi, ktorý v roku 2020 uskutočnila agentúra EASA, vyplynulo, že väčšina respondentov nadhodnotila podiel emisií produkovaných leteckou dopravou. To zdôraznilo potrebu spoľahlivých a dôveryhodných informácií o vplyvoch leteckej dopravy na životné prostredie, ktoré by spotrebitelia mohli využívať.

Udržateľný rast a „zelená obnova“ sú ústrednými témami na vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni a v čase, keď sa vymaňujeme z pandémie COVID-19, vlády na celom svete zdôrazňujú potrebu obnovy ekonomík udržateľnejším spôsobom. Svedčí o tom aj vlastný program obnovy – NextGenerationEU – aby boli „európske hospodárstva udržateľnejšie, odolnejšie a lepšie pripravené na výzvy a príležitosti, ktoré prináša zelená a digitálna transformácia“, a najnovšie aj balík opatrení „Fit for 55“, ktorého cieľom je do roku 2030 znížiť emisie o 55 %. Tieto politiky dopĺňa systém kompenzácie a znižovania emisií uhlíka v medzinárodnom letectve (CORSIA), systém obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Európskej únii (EU ETS), zavedenie programu ReFuelEU a domáce politické iniciatívy.

Na podporu uvedených politík a v záujme reakcie na zameranie verejnosti na emisie produkované leteckou dopravou spustila agentúra EASA, ako dôveryhodný a nezávislý regulačný orgán, program vývoja environmentálneho označovania pre leteckú dopravu. Jeho zámerom je informovať cestujúcich o vplyve ich letov na životné prostredie a podporiť tak ekologicky udržateľnejšiu leteckú dopravu. Vo vývoji sú tri onačenia: tzv. letové označenie, označenie leteckej spoločnosti a označenie lietadla.

Európski občania sa chcú nielen dozvedieť viac o vplyve, ktorý by ich cestovanie mohlo mať na životné prostredie, ale chcú mať aj možnosť voľby, a teda mať možnosť niečo zmeniť.

Agentúra EASA začala v roku 2019 prieskum, pričom spätnú väzbu získavala až do roku 2020. Odpovede od viac ako 9 500 účastníkov z 18 európskych krajín poskytli niekoľko jasných ukazovateľov. Prevládajúca odpoveď:

Cestujúci nemajú dostatok informácií, ale chcú sa dozvedieť viac

Iba 5 % si uvedomuje, ako množstvo CO2 spotrebujú pri cestovaní lietadlom

80 % by chcelo získať informácie o životnom prostredí pri letoch, ktoré využívajú

3 zo 4 by uvítali environmentálne označovanie

Cieľ a zásady

Agentúra EASA dostala od Európskej komisie a Európskeho parlamentu jasný mandát na vytvorenie programu environmentálneho označovania s týmto cieľom a zásadou:

Cieľ:Target

znížiť environmentálnu stopu leteckej dopravy, a to uľahčením udržateľnejšieho výberu na základe dôveryhodných, harmonizovaných, spoľahlivých a ľahko pochopiteľných informácií

Zásady:

  • jednoduchosťPrinciples
  • transparentnosť
  • dobrovoľnosť
  • holistický prístup
  • vychádzanie z existujúcich noriem, údajov a najlepších postupov.