Trhové opatrenia pre udržateľnejšiu leteckú dopravu

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Dôležitým a účinným spôsobom znižovania emisií pochádzajúcich z leteckej dopravy sú tzv. trhové opatrenia, ktoré sú navrhnuté tak, aby dopĺňali technologické riešenia, ako sú nové konštrukcie lietadiel, efektívnejšia prevádzka a využívanie udržateľných leteckých palív.

Tento článok je zameraný na dve existujúce trhové opatrenia, ktoré sa týkajú leteckých činností, konkrétne ide o systém EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS) a systém ICAO v rámci kompenzácie a znižovania emisií uhlíka v medzinárodnom letectve (CORSIA).

Trhové opatrenia

Trhové opatrenia sú nástroje, ktoré boli vytvorené s cieľom riešiť vplyv letectva na klímu a tak pomáhať znižovať emisie. Tieto dodatočné nástroje presahujú rámec toho, čo možno dosiahnuť prevádzkovými, technologickými opatreniami alebo udržateľnými leteckými palivami, a sú nápomocné pri dosahovaní ambicióznych cieľov stanovených pre odvetvie letectva. Základnou koncepciou trhového opatrenia je internalizovať externé náklady na emisie uhlíka, a tým stimulovať investície odvetvia leteckej dopravy do zníženia jeho uhlíkovej stopy. Toto odvetvie má jednoducho osobitný záujem znížiť emisie, keďže sa im účtujú späť.

Obchodovanie s emisiami a kompenzácie

Systémy obchodovania s emisiami (napr. EU ETS) a kompenzácie (napr. CORSIA) sa týkajú emisií z leteckej dopravy, líšia sa však v spôsobe fungovania. Vo všeobecnosti sa systémy obchodovania s emisiami usilujú o dosiahnutie celohospodárskych cieľov v podobe znižovania emisií (tzv. stropy), zatiaľ čo systémy kompenzácií nahrádzajú emisie ich znižovaním v iných odvetviach, avšak bez súvisiaceho stropu.

Systém EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS) – systém emisných stropov a obchodovania

EU ETS je systém stropov a obchodovania, ktorý stanovuje obmedzený počet emisných kvót pre leteckých prevádzkovateľov a obmedzuje tak celkový počet emisií pre toto odvetvie. ETS je základným kameňom politiky Európskej únie v boji proti zmeny klímy.

Celkový počet emisných kvót je obmedzený (zastropovaný) a časom sa znižuje pomocou koeficienta lineárneho zníženia, čím sa zabezpečuje, aby sa na systémovej úrovni dosiahol cieľ, ktorým je absolútne zníženie úrovne emisií CO2.

Príklad:

Letecký prevádzkovateľ A nespotreboval všetky emisné kvóty, ktoré mu boli pridelené, a preto ich môže predať leteckému prevádzkovateľovi B.

Letecký prevádzkovateľ spotreboval viac emisií, ako mu bolo pridelené, a preto potrebuje nakúpiť dodatočné kvóty od leteckého prevádzkovateľa A.

Leteckí prevádzkovatelia môžu obchodovať s nadmernými emisnými kvótami s inými leteckými prevádzkovateľmi, ktorí majú/produkujú emisie prekračujúce ich vlastné kvóty.

To znamená, že celkovo je množstvo emisií:

  • zastropované na určitej úrovni
  • postupne znižované, čo leteckému prevádzkovateľovi umožňuje splniť jeho emisné ciele.

Dopytom a ponukou kvót sa stanovuje ich cena v rámci EU ETS, pričom platí, že čím vyššia cena, tým silnejšia motivácia znižovať emisie. Časť príjmov z obchodovania s kvótami putuje do Inovačného fondu, ktorý poskytuje podporu na komerčnú demonštráciu inovačných nízkouhlíkových technológií, s cieľom zaviesť na trhu priemyselné riešenia na dekarbonizáciu Európy a podporiť jej prechod na klimatickú neutralitu.

Cieľ: Predpokladá sa, že výsledkom systému EU ETS bude zníženie emisií v celom hospodárstve o 43 % v roku 2030 v porovnaní s úrovňami v roku 2005, a to v odvetviach, na ktoré sa ETS vzťahuje.

ICAO CORSIA – systém kompenzácií

Cieľ: Cieľom systému CORSIA je dosiahnuť uhlíkový neutrálny rast od roku 2020, to znamená zabezpečiť, aby čisté emisie CO2 z medzinárodnej leteckej dopravy nepresiahli úroveň z roku 2020. Od leteckých prevádzkovateľov sa bude vyžadovať, aby nakúpili kompenzačné kredity na kompenzáciu emisií CO2 prevyšujúcich východiskovú hodnotu z obdobia rokov 2019 – 2020.

To znamená, že:

  • Čisté emisie CO2 sú obmedzená na úroveň z roku 2020 a všetky čisté emisie CO2 nad úrovňou z roku 2020 budú vykompenzované
  • znížením emisií v rámci CORSIA v sektoroch, čím sa umožní holistický prístup k zníženiam emisií.

Viac informácií sa nachádza na webovom sídle ICAO.

Rozsiahle a spoľahlivé informovanie o emisiách – dosahovanie zníženia emisií

EU ETS aj CORSIA zahŕňajú podobné systémy monitorovania, nahlasovania a overovania (systémy MRV), ktorých cieľom je zabezpečiť, aby informácie o emisiách CO2 zhromaždené pomocou týchto systémov boli rozsiahle a spoľahlivé. Systém MRV v kocke:


Monitorovanie
Príslušné orgány štátov kontrolujú a schvaľujú plán monitorovania emisií, ktorý navrhuje každá letecká spoločnosť. Letecké spoločnosti budú monitorovať svoje emisie CO2, a to buď prostredníctvom metódy sledovania spaľovania paliva alebo pomocou nástroja na odhad.

Nahlasovanie
Nevyhnutné informácie o CO2 budú letecké spoločnosti každoročne zbierať a nahlasovať príslušným orgánom.

Overovanie
Overovaním informácií o emisiách CO2 treťou stranou sa zabezpečuje, aby nahlásené údaje boli presné a bezchybné. Overovateľ nesmie byť závislý od leteckej spoločnosti, pri práci musí dodržiavať medzinárodné normy a na túto úlohu ho musí akreditovať vnútroštátny akreditačnú orgán.

Systémy EU ETS a CORSIA prešli počas uplynulých rokov vývojom a v budúcnosti sa budú naďalej rozvíjať. Obe sa budú zaoberať znižovaním emisií a aj tým, čo je možné dosiahnuť prostredníctvom technológií, prevádzkových opatrení a udržateľných leteckých palív. Viac informácií a údajov bude uverejnených v ďalšom vydaní Environmentálnej správy o európskej leteckej doprave (EAER), ktoré je naplánované na rok 2022.

Vplyv na cestujúcich

Trhové opatrenia, ako sú EU ETS a CORSIA a súvisiace náklady na emisie CO2, by sa mali vnímať ako nástroj na stimulovanie investícií leteckého odvetvia s cieľom znížiť jeho uhlíkovú stopu.

Náklady na emisie CO2 historicky predstavovali približne 0,2 % až 1,3 % celkových prevádzkových nákladov pre letecké spoločnosti, čo v porovnaní napríklad s leteckým palivom predstavuje len malú časť celkových nákladov.

Aj keď je možné, že letecké spoločnosti prenesú náklady na nákup ETS kvót a/alebo kompenzačných kreditov CORSIA na cestujúcich v plnej miere alebo len čiastočne, vplyv na ceny leteniek závisí od rôznych faktorov vrátane vzdialenosti letu a konkurencie na konkrétnej trase.

Príspevok EASA

EASA sa úzko zapája do tvorby trhových opatrení. To zahŕňa aj:

Technickú podporu Európskej komisii v oblasti trhových opatrení vrátane normotvorby CORSIA prostredníctvom príslušných fór ICAO a podpory pri uplatňovaní EU ETS.

Podporu medzinárodným partnerom pri uplatňovaní systému CORSIA prostredníctvom medzinárodných projektov EASA v oblasti spolupráce, napr. v regiónoch juhovýchodnej Ázie, Tichomorských ostrovov, Karibiku a Latinskej Ameriky.

Vykonávanie výskumných činností v oblasti trhových opatrení, ktoré sa týkajú projektov v rámci programu Horizont 2020 pre výskum, ako aj v rámci programu Horizont EÚ, ktoré sa počas uplynulých rokov rýchlo rozšírili.