Tržišne mjere za održivije zrakoplovstvo

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

„Tržišne mjere”, osmišljene kao dopuna tehnološkim rješenjima, kao što su novi dizajn zrakoplova, učinkovitije operacije i upotreba održivih zrakoplovnih goriva, važan su i djelotvoran način smanjenja emisija iz zrakoplovstva.

U ovom se članku opisuju dvije postojeće tržišne mjere koje se odnose na zrakoplovne djelatnosti, odnosno: sustav EU-a za trgovanje emisijama (ETS) i Program za neutralizaciju i smanjenje emisija ugljika za međunarodno zrakoplovstvo (CORSIA) Međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva (ICAO).

Tržišne mjere

Tržišne mjere jesu instrumenti osmišljeni za rješavanje pitanja utjecaja zrakoplovnog prometa na klimu, kojima će se i doprinijeti smanjivanju emisija. Ti dodatni alati nadilaze ono što se može postići operativnim, tehnološkim mjerama ili održivim zrakoplovnim gorivima te su ključni za ostvarivanje ambicioznih ciljeva postavljenih za sektor zrakoplovstva. Temeljni je koncept tržišnih mjera internalizacija vanjskih troškova emisija ugljika, čime se potiču ulaganja zrakoplovnog sektora kako bi se smanjio njegov ugljični otisak. Ukratko, u sektoru postoji stvaran interes za smanjenje emisija jer se one ponovno od njega naplaćuju.

Sustavi trgovanja emisijama i neutralizacija

I sustavi trgovina emisijama (npr. ETS EU-a) i programi za neutralizaciju (npr. CORSIA) usmjereni su na emisije iz zrakoplovstva, no razlikuju se u načinu njihova funkcioniranja. ETS-ovi su obično usmjereni na ciljeve smanjenja emisija na razini cjelokupnog gospodarstva (tzv. gornje granice), dok se programima za neutralizaciju kompenziraju emisije smanjivanjem emisija u drugim sektorima, no bez povezane gornje granice.

Sustav EU-a za trgovanje emisijama (ETS) – sustav trgovanja uz kvote (tzv. načelo „cap and trade”)

ETS EU-a sustav je trgovanja uz kvote, kojim je utvrđen ograničen broj emisijskih jedinica za zračne prijevoznike, čime se ograničava i ukupan iznos emisija za sektor. ETS je temelj politike Europske unije za borbu protiv klimatskih promjena.

Ukupan broj emisijskih jedinica ograničen je (određena mu je gornja granica) i s vremenom se smanjuje primjenom linearnog faktora smanjenja, čime se postiže ispunjavanje cilja apsolutnog smanjenja razine emisija CO2 na razini sustava.

Primjer:

Zračni prijevoznik A nije iskoristio sve emisijske jedinice koje su mu dodijeljene te ih stoga može prodati zračnom prijevozniku B.

Zračni prijevoznik B iskoristio je više emisija nego što je imao na raspolaganju i stoga treba kupiti dodatne emisijske jedinice od zračnog prijevoznika A.

Zračni prijevoznici mogu trgovati viškom svojih emisijskih jedinica s drugim zračnim prijevoznikom koji ima/proizvodi emisije koje su veće od onih koje su mu dodijeljene.

To znači da, ukupno gledano, količina emisija:

  • ima određenu gornju granicu
  • postupno se smanjuje, što omogućuje zrakoplovnom sektoru ispunjavanje svojih emisijskih ciljeva.

U okviru ETS-a EU-a cijena emisijskih jedinica određuje se na temelju njihove ponude i potražnje, pri čemu će veće cijene biti i snažniji poticaj za smanjenje emisija. Dio prihoda ostvarenih dražbovnom prodajom emisijskih jedinica usmjerava se u Inovacijski fond koji će pružati potporu komercijalnoj demonstraciji inovativnih tehnologija s niskom razinom emisije ugljika, čiji je cilj uvođenje na tržište industrijskih rješenja za dekarbonizaciju Europe i podupiranje njezina prelaska na klimatsku neutralnost.

Cilj: Od ETS-a EU-a očekuje se da će u 2030. ostvariti smanjenje emisija na razini cjelokupnog gospodarstva od 43 % u odnosu na razine iz 2005. za sektore obuhvaćene ETS-om.

Program CORSIA ICAO-a – program za neutralizaciju

Cilj: Cilj je programa CORSIA ostvariti ugljično neutralan rast od 2020. nadalje – odnosno, postići to da neto emisije CO2 iz međunarodnog zračnog prometa ne premašuju razine iz 2020. Od zračnih prijevoznika tražit će se da kupuju jedinice za neutralizaciju emisija kako bi kompenzirali emisije CO2 koje premašuju referentnu vrijednost iz 2019. – 2020.

To znači sljedeće:

  • neto emisije CO2 ograničene su na razine iz 2020., a sve neto emisije CO2 iznad razina iz 2020. neutralizirat će se u okviru programa CORSIA
  • smanjenje emisije u različitim sektorima, što omogućuje holistički pristup smanjenjima emisija.

Za više informacija posjetite mrežno mjesto ICAO-a.

Utemeljeno i pouzdano izvješćivanje o emisijama – ostvarivanje ciljeva smanjenja emisija

I ETS EU-a i CORSIA obuhvaćaju slične sustave za praćenje, izvješćivanje i verifikaciju kojima je cilj omogućiti da su informacije o emisijama CO2 koje se prikupljaju u okviru programa utemeljene i pouzdane. Kratak prikaz sustava za praćenje, izvješćivanje i verifikaciju:


Praćenje
Nadležna tijela u državama provjeravaju i odobravaju plan praćenja emisija koji predlaže svaki zračni prijevoznik. Zračni prijevoznici pratit će svoje emisije CO2 bilo metodom praćenja potrošnje goriva ili primjenom alata za procjenu.

Izvješćivanje
Potrebne informacije o CO2 objedinjavat će se na godišnjoj osnovi i zračni prijevoznici će o njima izvješćivati svoja nadležna tijela.

Verifikacija
Verifikacijom informacija o emisijama CO2 koju provodi treća strana jamči se da su podatci iz izvješća točni i da ne sadržavaju pogreške. Verifikator mora biti neovisan o zračnom prijevozniku, mora poštovati međunarodne standarde u svojem poslu, a za tu ga zadaću akreditira nacionalno akreditacijsko tijelo.

ETS EU-a i program CORSIA razvijali su tijekom proteklih godina i nastavit će se i dalje razvijati u budućnosti. Oboje će biti usmjereno na smanjenje emisija osim onoga koje se može postići tehnologijom, operativnim mjerama i održivim zrakoplovnim gorivima. Više informacije i činjenica bit će objavljeno u sljedećem broju Izvješća o utjecaju europskog zrakoplovstva na okoliš koje bi trebalo biti objavljeno tijekom 2022.

Utjecaj na putnike

Tržišne mjere, kao što su ETS EU-a i program CORSIA, te povezani troškovi emisije ugljika trebali bi se promatrati kao instrument za poticanje ulaganja zrakoplovnog sektora kako bi se smanjio njegov ugljični otisak.

Povijesno gledano, troškovi emisija ugljika činili su između približno 0,2 % i 1,3 % ukupnih operativnih troškova zračnih prijevoznika, što predstavlja mali udio u ukupnim troškovima, u usporedbi s primjerice zrakoplovnim gorivom.

Iako je moguće da će zračni prijevoznici u cijelosti ili djelomično prenijeti na putnike troškove kupnje jedinica ETS-a i/ili jedinica za neutralizaciju u okviru programa CORSIA, utjecaj na cijenu karata ovisi o različitim čimbenicima, među ostalim o udaljenosti prijeđenoj letom i razini tržišnog natjecanja na određenoj ruti.

Doprinos EASA-e

EASA aktivno sudjeluje u radu na tržišnim mjerama. To primjerice obuhvaća:

tehničku podršku Europskoj komisiji u vezi s tržišnim mjerama, uključujući određivanje standarda za program CORSIA putem ogovarajućih foruma ICAO-a i potporu provedbi ETS-a EU-a

podršku međunarodnim partnerima u provedbi programa CORSIA u okviru EASA-inih međunarodnih projekata suradnje, na primjer u regiji jugoistočne Azije, pacifičkih otoka, afričkoj regiji, regiji Latinske Amerike i Kariba.

provođenje istraživačkih aktivnosti u vezi s tržišnim mjerama, što uključuje projekte u okviru istraživačkog programa Obzor 2020. kao i programa Obzor EU, čiji se broj posljednjih godina naglo povećao.