Tržní opatření pro udržitelnější letectví

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Důležitým a účinným způsobem, jak snížit emise z letectví, jsou „tržní opatření“. Jsou navržena tak, aby doplňovala technologická řešení, jako jsou nové konstrukce letadel, efektivnější provoz a využívání udržitelných leteckých paliv.

Tento článek se zaměřuje na dvě již zavedená tržní opatření, která se vztahují na činnosti v oblasti letectví, a to systém EU pro obchodování s emisemi (ETS) a program kompenzace a snižování emisí oxidu uhličitého v mezinárodním civilním letectví (CORSIA) vypracovaný organizací ICAO.

Tržní opatření

Tržní opatření jsou nástroje, které jsou určeny k řešení dopadu letectví na klima a pomáhají snižovat emise. Tyto doplňkové nástroje jdou nad rámec toho, čeho lze dosáhnout pomocí provozních a technologických opatření nebo udržitelných leteckých paliv, a pomáhají dosáhnout ambiciózních cílů stanovených pro odvětví letectví. Základní ideou tržních opatření je internalizovat externí náklady spojené s emisemi CO2 a podporovat tak investice odvětví letectví do snížení jeho uhlíkové stopy. Zkrátka jde o to, že odvětví letectví má zvláštní zájem na snižování emisí, protože za ně musí platit.

Systémy obchodování s emisemi a kompenzace emisí

Systémy obchodování s emisemi (např. EU ETS) i programy kompenzace emisí (např. CORSIA) řeší problematiku emisí z letectví, liší se však způsobem fungování. Systémy obchodování s emisemi jsou obvykle zaměřeny na cíle (takzvané stropy) v oblasti snižování emisí na úrovni celého hospodářství, zatímco programy kompenzace emisí jsou založeny na kompenzacích emisí jejich snížením v jiných odvětvích, přičemž se neuplatňují žádné související stropy.

Systém EU pro obchodování s emisemi (ETS) – obchodní systém stanovující stropy emisí

Systém EU ETS je obchodní systém stanovující stropy emisí, který přiděluje leteckým společnostem omezený počet emisních povolenek, čímž snižuje celkové množství emisí v odvětví. Systém ETS je základem politiky Evropské unie v oblasti boje proti změně klimatu.

Celkový počet emisních povolenek je omezen („zastropován“) a v průběhu času se snižuje na základě lineárního redukčního koeficientu, čímž se na úrovni systému zajišťuje splnění absolutního cíle snížení emisí CO2.

Příklad:

Letecká společnost A nevyužila všechny emisní povolenky, které jí byly přiděleny, a může tedy zbývající povolenky prodat letecké společnosti B.

Letecká společnost B vyprodukovala více emisí, než měla povoleno, a potřebuje si tedy koupit další povolenky od letecké společnosti A.

Letecké společnosti mohou obchodovat se svými přebytečnými emisními povolenkami s jinou leteckou společností, které vzniknou / která produkuje emise ve vyšším množství, než jaké pokrývají její povolenky.

To znamená, že celkové množství emisí:

  • je na určité úrovni zastropováno,
  • se postupně snižuje, což umožňuje odvětví letectví splnit jeho emisní cíle.

Nabídka a poptávka povolenek určuje v rámci systému EU ETS jejich cenu. Čím je cena vyšší, tím silnější je motivace ke snížení emisí. Část příjmů z dražeb povolenek putuje do Inovačního fondu, který bude poskytovat podporu na komerční demonstrace inovativních nízkouhlíkových technologií s cílem uvést na trh průmyslová řešení pro dekarbonizaci Evropy a pro podporu jejího přechodu ke klimatické neutralitě.

Cíl: Očekává se, že uplatňování systému EU ETS povede na úrovni celého hospodářství ke 43% snížení emisí v roce 2030 v porovnání s hodnotami z roku 2005 zaznamenanými v odvětvích, na něž se systém ETS vztahuje.

Program CORSIA organizace ICAO – program kompenzace emisí

Cíl: Cílem programu CORSIA je dosáhnout uhlíkově neutrálního růstu od roku 2020, tj. zajistit, aby čisté emise CO2 z mezinárodního letectví nepřesáhly hodnoty z roku 2020. Letecké společnosti si budou muset zakoupit kompenzační kredity, aby kompenzovaly emise CO2 , které překročí referenční hodnoty za období 2019–2020.

To znamená, že:

  • čisté emise CO2 budou omezeny na hodnoty z roku 2020 a jakékoli čisté emise CO2 překračující hodnoty z roku 2020 budou kompenzovány prostřednictvím programu CORSIA,
  • emise budou snižovány ve všech odvětvích, což umožní holistický přístup k jejich snižování.

Více informací naleznete na internetových stránkách organizace ICAO.

Podrobné a spolehlivé vykazování emisí – dosažení snížení emisí

Jak systém EU ETS, tak program CORSIA uplatňují podobné systémy monitorování, vykazování a ověřování, jejichž cílem je zajistit, aby shromážděné informace o emisích CO2 byly podrobné a spolehlivé. Systém monitorování, vykazování a ověřování v kostce:


Monitorování
Příslušné orgány států kontrolují a schvalují plány monitorování emisí navržené jednotlivými leteckými společnostmi. Letecké společnosti monitorují své emise CO2 buď na základě spotřeby paliva, nebo pomocí nástroje pro odhad emisí.

Vykazování
Nezbytné informace o emisích CO2 se shromažďují po celý rok a letecké společnosti je poté vykazují příslušným orgánům.

Ověřování
Díky ověřování informací o emisích CO2 třetí stranou je zajištěna přesnost a bezchybnost vykazovaných údajů. Subjekt provádějící ověřování musí být nezávislý na letecké společnosti, dodržovat mezinárodní normy a mít akreditaci k ověřování vydanou vnitrostátním akreditačním orgánem.

Systém EU ETS a program CORSIA se v předchozích letech vyvíjely a bude tomu tak i v budoucnu. Oba se zaměří na snížení emisí nad rámec toho, čeho lze dosáhnout pomocí technologií, provozních opatření a udržitelných leteckých paliv. Více informací bude zveřejněno v příštím vydání evropské zprávy o dopadu letectví na životní prostředí, která má vyjít v roce 2022.

Dopad na cestující

Tržní opatření, jako jsou systém EU ETS a program CORSIA, a související náklady spojené s emisemi CO2 je třeba chápat jako nástroj na podporu investic odvětví letectví do snížení jeho uhlíkové stopy.

V minulosti představovaly náklady spojené s emisemi CO2 přibližně 0,2–1,3 % celkových provozních nákladů leteckých společností, což je jen malá část jejich celkových nákladů v porovnání např. s výdaji za letecká paliva.

Přestože je možné, že letecké společnosti přenesou náklady na nákup povolenek ETS a/nebo kompenzačních kreditů CORSIA zcela nebo částečně na cestující, dopad na ceny letenek závisí na různých faktorech, včetně letové vzdálenosti a úrovně hospodářské soutěže na dané trase.

Příspěvek agentury EASA

Agentura EASA se na činnosti v oblasti tržních opatření úzce podílí. V této souvislosti např.:

poskytuje technickou podporu Evropské komisi, včetně stanovování norem v rámci programu CORSIA prostřednictvím příslušných fór organizace ICAO a podpory při provádění systému EU ETS,

poskytuje podporu mezinárodním partnerům při provádění programu CORSIA, a to v rámci svých mezinárodních projektů spolupráce, např. v jihovýchodní Asii, na tichomořských ostrovech, v Africe, Karibiku a Latinské Americe,

provádí výzkumné činnosti, což zahrnuje projekty výzkumného programu Horizont 2020 a programu Horizont EU, jejichž počet v posledních letech významně vzrostl.