Rinkos priemonės siekiant kad aviacija būtų tvaresnė

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Rinkos priemonės yra svarbus ir veiksmingas būdas mažinti aviacijos sektoriuje išmetamų teršalų kiekį. Jos papildo tokius technologinius sprendimus kaip, pvz., naujų orlaivių modeliai, efektyvesnės operacijos ir tvarių aviacinių degalų naudojimas.

Šiame straipsnyje daugiausia dėmesio skiriama dviem esamoms aviacijos srities rinkos priemonėms, būtent: ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemai (ATLPS) ir ICAO Tarptautinės aviacijos išmetamo anglies dioksido kiekio kompensavimo ir mažinimo sistemai (CORSIA).

Rinkos priemonės arba RP

Rinkos priemonės – tai priemonės, skirtos spręsti aviacijos poveikio klimatui klausimus ir taip padėti mažinti išmetamųjų teršalų kiekį. Šiomis papildomomis priemonėmis galima pasiekti daugiau nei taikant veiklos, technologines priemones ar naudojant tvarius aviacinius degalus. Jos reikalingos, kad būtų pasiekti plataus užmojo aviacijos sektoriui nustatyti tikslai. Pagrindinė rinkos priemonių idėja – internalizuoti išmetamo anglies dioksido išorės kaštus, taip skatinant aviacijos sektoriaus investicijas, padedančias mažinti šio sektoriaus anglies dioksido pėdsaką. Trumpai tariant: sektorius yra suinteresuotas mažinti išmetamųjų teršalų kiekį, nes už juos reikia mokėti.

Apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos ir kompensavimas

Tiek apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos (pvz., ES ATLPS), tiek kompensavimo sistemos (pvz., CORSIA) skirtos mažinti aviacijos išmetamų teršalų kiekį, tik jos veikia skirtingai. ATLPS paprastai siekiama visai ekonomikai nustatytų išmetamo teršalų kiekio mažinimo tikslų (taikomos vadinamosios išmetamųjų teršalų ribos), o pagal kompensavimo sistemas išmetamųjų teršalų kiekis kompensuojamas mažinant jų kiekį kituose sektoriuose, tačiau išmetamųjų teršalų ribos netaikomos.

ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema (ATLPS) – didžiausio leidžiamo išmetamųjų teršalų kiekio nustatymo ir leidimų prekybos sistema

ES ATLPS yra didžiausio leidžiamo išmetamų teršalų kiekio nustatymo ir leidimų prekybos sistema, kuria nustatomas oro vežėjams skirtinų apyvartinių taršos leidimų kiekis ir apribojamas bendras leistinas sektoriaus išmetamųjų teršalų kiekis. ATLPS yra Europos Sąjungos kovos su klimato kaita politikos pagrindas.

Bendras apyvartinių taršos leidimų skaičius yra apribotas (nustatyta jų riba) ir taikant linijinio mažinimo koeficientą ilgainiui mažėja. Taip užtikrinama, kad absoliutaus CO₂ išmetamo kiekio mažinimo tikslas būtų pasiektas sistemos lygmeniu.

Pavyzdys

Oro vežėjas A neišnaudojo visų jam skirtų apyvartinių taršos leidimų, todėl gali parduoti juos oro vežėjui B.

Oro vežėjas B išnaudojo daugiau leidimų nei jam skirta, todėl turi nusipirkti papildomų leidimų iš oro vežėjo A.

Oro vežėjai gali parduoti savo perteklinius apyvartinius taršos leidimus kitam oro vežėjui, kurio susidarantis ir (arba) išmetamas teršalų kiekis viršija nustatytą jam skirtuose leidimuose.

Vadinasi, apskritai išmetamųjų teršalų kiekis yra:

  • tam tikru mastu ribojamas
  • palaipsniui mažinamas, ir taip aviacijos sektorius gali pasiekti savo išmetamų teršalų mažinimo tikslus.

Leidimų pasiūla ir paklausa lemia jų kainą ES ATLPS. Kuo kaina didesnė, tuo didesnė paskata mažinti išmetamų teršalų kiekį. Dalis leidimų pardavimo aukcione gautų pajamų perduodama inovacijų fondui, kuris teiks paramą komerciniams novatoriškų mažo anglies dioksido kiekio technologijų parodomiesiems projektams, kurių tikslas – teikti rinkai pramoninius sprendimus Europos priklausomybei nuo iškastinio kuro mažinti ir perėjimui prie neutralaus poveikio klimatui ekonomikos skatinti.

Tikslas Tikimasi, kad taikant ES ATLPS, iki 2030 m. visos ekonomikos išmetamų teršalų kiekis sumažės 43 proc., palyginti su 2005 m. kiekiu sektoriuose, kuriuose taikoma ATLPS.

ICAO CORSIA. Kompensavimo sistema

Tikslas CORSIA tikslas – nuo 2020 m. pasiekti, kad nuo 2020 m. augimas vyktų nedidėjant išmetamam anglies dioksido kiekiui, t. y. užtikrinti, kad tarptautinės aviacijos išmetamas CO₂ kiekis neviršytų 2020 m. rodiklių. Oro vežėjai privalės įsigyti kompensacinius kreditus, kad atlygintų už išmetamą CO₂ kiekį, viršijantį nustatytus 2019–2020 m. bazinius rodiklius.

Tai reiškia, kad:

  • grynasis išmetamas CO₂ kiekis negali viršyti 2020 m. rodiklių, o už bet kokį 2020 m. rodiklius viršijantį grynąjį išmetamą CO₂ kiekį reikia kompensuoti per CORSIA;
  • sektorių išmetamų teršalų kiekis sumažės , taip užtikrinant holistinį požiūrį į išmetamųjų teršalų mažinimą.

Daugiau informacijos rasite ICAO svetainėje.

Pagrįstos ir patikimos išmestų teršalų apskaitos ataskaitos – teikiama informacija apie išmetamų teršalų mažinimą

Tiek ES ATLPS, tiek CORSIA numatytos panašios stebėsenos, ataskaitų teikimo ir tikrinimo sistemos. Jomis siekiama užtikrinti, kad pagal šią schemą surinkta informacija apie išmetamą CO₂ kiekį būtų pagrįsta ir patikima. Glaustai apie stebėsenos, ataskaitų teikimo ir tikrinimo sistemą


Stebėsena
Šalių kompetentingos institucijos tikrina ir patvirtina kiekvieno oro vežėjo pasiūlytą išmetamų teršalų stebėsenos planą. Oro vežėjai stebi savo išmetamą CO₂ kiekį taikydami sudegintų degalų stebėsenos metodą arba apskaičiavimo priemonę.

Ataskaitos teikimas
Oro vežėjai kasmet renka būtiną informaciją apie CO₂ ir ją teikia kompetentingoms institucijoms.

Tikrinimas
Informaciją apie išmestą CO₂ kiekį patikrinus trečiajai šaliai, užtikrinama, kad pateikti duomenys tikslūs ir be klaidų. Tikrintojas turi būti nepriklausomas nuo oro vežėjo, savo darbe vadovautis tarptautiniais standartais ir jį turi akredituoti nacionalinė akreditacijos įstaiga.

ES ATLPS ir CORSIA per praėjusius metus keitėsi ir ateityje toliau keisis. Abi sistemos padės mažinti išmetamų teršalų kiekį papildydamos rezultatus, kurie bus pasiekti diegiant technologijas, veiklos priemones ir naudojant tvarius aviacinius degalus. Daugiau informacijos ir faktų bus paskelbta kitame Europos aviacijos aplinkos ataskaitos (EAER) numeryje, kurį planuojama paskelbti 2022 m.

Poveikis keleiviams

Tokios rinkos priemonės kaip ES ATLPS ir CORSIA, ir susiję išmetamo anglies dioksido mokesčiai turėtų būti laikomi priemone, skatinančia aviacijos sektorių investuoti į anglies dioksido pėdsako mažinimą.

Istoriškai išlaidos dėl išmetamo anglies dioksido sudarė maždaug 0,2–1,3 proc. visų oro vežėjų veiklos išlaidų. Tai yra maža visų išlaidų dalis, palyginti su, pvz., išlaidomis aviaciniams degalams.

Nors gali būti, kad oro vežėjai ATLPS leidimų pirkimo ir (arba) CORSIA kompensacinių kreditų išlaidas visiškai arba iš dalies padengs iš keleivių sumokamų pinigų, kaip tai atsilieps bilietų kainoms priklauso nuo įvairių veiksnių, be kita ko, skrydžio nuotolio ir tam tikro maršruto konkurencijos lygio.

EASA indėlis

EASA aktyviai dalyvauja su RP susijusiame darbe. Tai, be kita ko, apima:

techninę pagalbą Europos Komisijai dėl RP, įskaitant CORSIA standartų nustatymą atitinkamuose ICAO forumuose ir pagalbą įgyvendinant ES ATLPS;

pagalbą tarptautiniams partneriams įgyvendinant CORSIA, vykdant EASA tarptautinio bendradarbiavimo projektus, pavyzdžiui, Pietryčių Azijos, Ramiojo vandenyno salų, Afrikos, Karibų jūros ir Lotynų Amerikos regionuose.

Vykdo tyrimų veiklą dėl RP, apimančią projektus pagal mokslinių tyrimų programą „Horizontas 2020“, taip pat ES programą „Europos horizontas“, kurie pastaraisiais metais sparčiai išsiplėtė.