Tržni ukrepi za bolj trajnostno letalstvo

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Pomemben in učinkovit način za zmanjšanje emisij iz letalstva so tržni ukrepi, ki dopolnjujejo tehnološke rešitve, kot so nove zasnove zrakoplovov, učinkovitejše operacije in uporaba trajnostnih letalskih goriv.

Ta članek se osredotoča na dva obstoječa tržna ukrepa, ki zajemata letalske dejavnosti, in sicer: sistem EU za trgovanje z emisijami (EU ETS) in shema Mednarodne organizacije civilnega letalstva (ICAO) za poravnavo in zmanjševanje emisij ogljika za mednarodno letalstvo (CORSIA).

Tržni ukrepi

Tržni ukrepi so instrumenti, namenjeni obravnavanju vpliva letalstva na podnebje, s čimer prispevajo k zmanjšanju emisij. Ta dodatna orodja presegajo tisto, kar lahko dosežejo operativni, tehnološki ukrepi ali trajnostna letalska goriva, in so ključna za doseganje ambicioznih ciljev, določenih za letalski sektor. Osnovni koncept tržnega ukrepa je internalizacija zunanjih stroškov emisij ogljika in s tem spodbujanje naložb letalskega sektorja v zmanjšanje njegovega ogljičnega odtisa. Na kratko: v sektorju obstaja velik interes za zmanjšanje emisij, saj se mu zaračunavajo.

Sistemi za trgovanje z emisijami in poravnava

Sistemi za trgovanje z emisijami (npr. EU ETS) in sheme za poravnavo (npr. CORSIA) obravnavajo emisije iz letalstva, vendar se razlikujejo glede na njihovo delovanje. Sistemi trgovanja z emisijami na splošno delujejo v smeri ciljev zmanjšanja emisij v celotnem gospodarstvu (tako imenovane „mejne vrednosti“), medtem ko sheme za poravnavo nadomestijo emisije z zmanjšanjem v drugih sektorjih, vendar brez povezane mejne vrednosti.

Sistem EU za trgovanje z emisijami (ETS) – sistem omejevanja emisij in trgovanja z njimi

Sistem EU za trgovanje z emisijami je sistem omejevanja emisij in trgovanja z njimi, ki določa omejeno število pravic do emisij za letalske prevoznike in omejuje skupno količino emisij v sektorju. Je temelj politike Evropske unije za boj proti podnebnim spremembam.

Skupno število pravic do emisij je omejeno in se sčasoma zmanjšuje z linearnim faktorjem zmanjšanja, s čimer se zagotovi, da je cilj absolutnega zmanjšanja ravni emisij CO2 dosežen na ravni sistema.

Primer:

Letalski prevoznik A ni uporabil vseh pravic do emisije, ki so mu bile dodeljene, zato jih lahko proda letalskemu prevozniku B.

Letalski prevoznik B je uporabil več emisij, kot mu jih je bilo danih na voljo, zato mora od letalskega prevoznika A kupiti dodatne pravice.

Letalski prevozniki lahko s svojimi presežnimi pravicami do emisij trgujejo z drugim letalskim prevoznikom, ki se sooči z emisijami/povzroči emisije, ki presegajo njihovo dodelitev.

To pomeni, da je količina emisij:

  • omejena na določeni ravni,
  • postopno zmanjšana, kar letalskemu sektorju omogoča, da doseže svoje cilje glede emisij.

Ponudba pravic in povpraševanje po njih določata njihovo ceno v okviru sistema EU za trgovanje z emisijami. Višja kot je cena, večja je spodbuda za zmanjšanje emisij. Del prihodkov, ustvarjenih z dražbo pravic, se usmeri v sklad za inovacije, ki bo zagotovil podporo za komercialno predstavitev inovativnih nizkoogljičnih tehnologij, katerih cilj je dati na trg industrijske rešitve za razogljičenje Evrope in podpreti njen prehod na podnebno nevtralnost.

Cilj: Pričakuje se, da bo leta 2030 sistem EU za trgovanje z emisijami prispeval k zmanjšanju emisij v celotnem gospodarstvu za 43 % v primerjavi z ravnmi iz leta 2005 za sektorje, ki jih zajema sistem za trgovanje z emisijami.

Shema ICAO CORSIA – shema poravnave

Cilj: Cilj sheme CORSIA je doseči ogljično nevtralno rast od leta 2020, tj. zagotoviti, da neto emisije CO2 iz mednarodnega letalstva ne presežejo ravni iz leta 2020. Letalski prevozniki bodo morali kupiti kompenzacijske dobropise, da bodo nadomestili emisije CO2, ki bodo presegle izhodiščno vrednost za obdobje 2019–2020.

To pomeni, da:

  • so neto emisije CO2 omejene na ravni iz leta 2020, vse neto emisije CO2 nad ravnmi iz leta 2020 pa se bodo poravnale s shemo CORSIA;
  • zmanjšanje emisije po sektorjih, omogoča celosten pristop k zmanjšanju emisij.

Več informacij je na voljo na spletišču organizacije ICAO.

Podrobno in zanesljivo poročanje o emisijah – doseganje zmanjšanja emisij

Tako sistem EU za trgovanje z emisijami kot sistem CORSIA vključujeta podobne sisteme spremljanja, poročanja in preverjanja, katerih namen je zagotoviti, da so informacije o emisijah CO2, zbrane v sistemu, podrobne in zanesljive. Sistem spremljanja, poročanja in preverjanja na kratko:


Spremljanje
Pristojni organi držav preverijo in odobrijo načrt spremljanja emisij, ki ga predlaga vsak letalski prevoznik. Letalske družbe bodo spremljale svoje emisije CO2 bodisi z metodo spremljanja porabe goriva bodisi z orodjem za ocenjevanje.

Poročanje
Potrebne informacije o CO2 bodo zbrane vsako leto, letalski prevozniki pa bodo o njih poročali svojim pristojnim organom.

Preverjanje
Preverjanje informacij o emisijah CO2 s strani tretje osebe zagotavlja, da so sporočeni podatki točni in brez napak. Preveritelj mora biti neodvisen od letalskega prevoznika, pri svojem delu mora upoštevati mednarodne standarde in biti akreditiran za nalogo s strani nacionalnega akreditacijskega organa.

Sistem EU za trgovanje z emisijami in shema CORSIA sta se v preteklih letih razvijala in se bosta razvijala tudi v prihodnje. Oba bosta poleg tega, kar je mogoče doseči s tehnologijo, operativnimi ukrepi in trajnostnimi letalskimi gorivi, obravnavala zmanjšanje emisij. Več informacij in dejstev bo objavljenih v naslednji izdaji okoljskega poročila o evropskem letalstvu (EAER), ki naj bi bilo objavljeno v letu 2022.

Vpliv na potnike

Tržna ukrepa, kot sta sistem EU ETS in shema CORSIA, ter s tem povezane stroške emisij ogljika bi bilo treba obravnavati kot instrument za spodbujanje naložb letalskega sektorja v zmanjšanje njegovega ogljičnega odtisa.

V preteklosti so stroški ogljika za letalske prevoznike predstavljali približno 0,2 % do 1,3 % skupnih operativnih stroškov, kar predstavlja majhen delež skupnih stroškov v primerjavi z npr. letalskim gorivom.

Čeprav je mogoče, da bodo letalski prevozniki stroške nakupa pravic ETS in/ali CORSIA v celoti ali delno prenesli na potnike, je vpliv na cene vozovnic odvisen od različnih dejavnikov, vključno z razdaljo leta in stopnjo konkurence na določeni progi.

Prispevek agencije EASA

Agencija EASA je tesno vključena v delo v zvezi s tržnimi ukrepi To vključuje:

Tehnično podporo Evropski komisiji pri tržnih ukrepih, vključno z določanjem standardov sheme CORSIA prek ustreznih forumov organizacije ICAO in podporo pri izvajanju sistema EU ETS.

Podporo mednarodnim partnerjem pri izvajanju sheme CORSIA prek projektov mednarodnega sodelovanja agencije EASA, na primer v jugovzhodni Aziji, pacifiških otokih, afriških, karibskih in latinskoameriških regijah.

Izvajanje raziskovalnih dejavnosti v zvezi s tržnimi ukrepi, ki zajemajo projekte v okviru raziskovalnega programa Obzorje 2020 in programa Obzorje Evropa, ki so se v zadnjih letih hitro povečevali.