Основани на пазара мерки за по-устойчиво въздухоплаване

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Важен и ефективен начин за намаляване на емисиите, произтичащи от въздухоплаването, са „основаните на пазара мерки“ (ОПМ) в допълнение към технологичните решения, като например нови проекти на въздухоплавателни средства, подобрена оперативна ефикасност и използване на устойчиви авиационни горива.

Статията се съсредоточава върху две съществуващи ОПМ във въздухоплаването: Европейската система за търговия с квоти за емисии на парникови газове (СТЕ) и Схемата на ИКАО за компенсиране и намаляване на въглеродните емисии в международното въздухоплаване (CORSIA)

Основани на пазара мерки, или ОПМ

Основаните на пазара мерки (ОПМ) са предназначени да намалят последиците от въздухоплаването върху климата, с което да се помогне за намаляване на емисиите. Тези допълнителни инструменти надхвърлят това, което оперативните, технологичните мерки или устойчивите авиационни горива могат да постигнат, и са от основно значение за постигането на амбициозните цели, определени за сектора на въздухоплаването. МОП са насочени към това външните разходи за въглеродни емисии да се насочат навътре, като се стимулират инвестициите от сектора на въздухоплаването с цел намаляване на въглеродния му отпечатък. Накратко, секторът има пряк интерес да намали емисиите, тъй като те му се начисляват обратно.

Системи за търговия с емисии и компенсиране на емисиите

Както системите за търговия с емисии (например СТЕ на ЕС), така и схемите за компенсиране (напр. CORSIA) се отнасят до емисиите от въздухоплаването, но се различават по начина, по който функционират. Като цяло СТЕ се стремят към постигане на цели за намаляване на емисиите в цялата икономика (т.нар. таван на емисиите), докато схемите за компенсиране целят намаляване на емисиите в други сектори без свързания с това таван.

Системата за търговия с емисии на ЕС (СТЕ) — схема за ограничаване и търговия

СТЕ на ЕС е система за ограничаване и търговия, която налага на въздушните оператори горни граници на квоти за емисии, с което се ограничава общото количество емисии на сектора. СТЕ стои в основата на политиката за борба с изменението на климата на Европейския съюз .

Квотите за общите емисии са ограничени (с таван) и с времето намаляват според коефициентът на линейно намаление, като така се постига целта за реално намаление на нивата на CO2 на ниво система.

Пример:

Въздушен превозвач А не е употребил всичките си квоти за емисии и може да ги продаде на въздушен превозвач Б.

Въздушен превозвач Б е изразходвал повече от заделените му емисии и се нуждае от допълнителните квоти на Въздушен превозвач А.

Въздушните превозвачи могат да търгуват с квотите си за емисии, когато друг оператор изпадне в ситуация/произведе преразход на собствените си квоти.

Това означава, че като цяло количествата емисии са:

  • Ограничени в рамките на определено ниво
  • Постепенно намаляват, което позволява на въздухоплавателния сектор да спази целите си.

Според СТЕ на ЕС цената на квотите за емисии се определя от предлагането и търсенето, като с повишаването на цената расте и мотивацията да се намалят емисиите. Част от приходите от търговията с емисии се насочва към Фонда за иновации, който подпомага търговската реализация на новаторски нисковъглеродни технологии, предназначени да внесат на пазара промишлени решения за декарбонизация на Европа и подкрепа на прехода към неутралност по отношение на климата.

Цел: Очаква се СТЕ на ЕС да доведе до общо намаляване на емисиите в икономиката от 43% за 2030 г., сравнено с нивата от 2005 г. за обхванатите от ЕТС сектори.

CORSIA на ИКАО — схема за компенсиране на емисиите

Цел: Целта на CORSIA е да се постигне неутрален по отношение на въглеродните емисии растеж от 2020 г. нататък, т.е. нетните емисии на CO2 от международното въздухоплаване да не надвишават равнищата от 2020 г. Въздушните оператори ще бъдат задължени да закупуват кредите за намаляване на емисиите, за да компенсират за CO2 емисии, направени над нормата от 2019—2020 г.

Това означава следното:

  • Нетните емисии на CO2 са ограничени до нивата от 2020 г., затова нетни CO2 емисии, надвишаващи нивата от 2020 г., ще се компенсират посредством CORSIA.
  • Междусекторно намаляване на емисиите, с което ще се постигне всеобхватен подход към намаляването на емисиите.

Повече информация можете да намерите на уебсайта на ИКАО.

Стабилно и надеждно докладване за емисиите — реални резултати за намаляване на емисиите

СТЕ на ЕС и CORSIA имат сходни системи за мониторинг, докладване и проверка (МДП), които целят информацията за CO2 емисиите да се събира по стабилна и надеждна схема. МДП системата накратко:


Мониторинг
Компетентните органи на държавите проверяват и одобряват План за мониторинг, предложен от всяка авиолиния. Авиолиниите следят своите CO2 емисии или чрез метод за следене на изгарянето на гориво, или чрез инструмент за прогнозиране.

Докладване
Необходимата информация за CO2 се събира ежегодно и се докладва от авиолиниите на компетентните органи.

Проверка
Проверка на информацията за CO2 емисиите от трета страна гарантира точността на данните и липсата на грешки. Проверяващите трябва да са независими от авиолинията лица, да следват националните стандарти в работата си и да бъдат акредитирани за целта от национален акредитиращ орган.

През последните години СТЕ на ЕС и CORSIA се развиха и този процес ще продължи и в бъдеще. И двете предлагат мерки в допълнение към постиженията в областите на технологиите, оперативните мерки и устойчивите авиационни горива. В следващия Европейски доклад за въздухоплаването и околната среда (EAER), който се очаква през 2022 г., ще бъдат публикувани още информация и данни.

Последици за пътниците

ОПМ като СТЕ на ЕС, CORSIA и свързаните с тях разходи за въглеродни емисии трябва да се разглеждат като инструмент за насърчаване на инвестиции във въздухоплаването, целящи намаляване на въглеродния отпечатък.

Във миналото разходите на авиокомпаниите за въглеродни емисии са представлявали приблизително 0,2% до 1,3% от общите оперативни разходи на авиолиниите, което е малка част от общите разходи, сравнено напр. с тези за гориво.

Възможно е авиолиниите да прехвърлят разходите за емисии по СТЕ и/или компенсации по CORSIA частично или изцяло върху пътниците, последствията за цените на билетите зависят от различни фактори, включително дължината на маршрута и нивото на конкуренция по даден маршрут.

Участие на EASA

EASA участва активно в работата по ОПМ. Това включва:

Техническата помощ на Европейската комисия по ОПМ, включително определяне на стандарти за CORSIA чрез съответните форуми на ИКАО, както и подкрепа за прилагането на СТЕ на ЕС.

Подкрепа за международните партньори при прилагането на CORSIA чрез проектите за сътрудничество на EASA, например в регионите на югоизточна Азия, островите в Тихия океан, Африка, Карибския басейн и Латинска Америка.

Изследвания по ОПМ, които обхващат проекти по програма Хоризонт 2020, както и програмата на ЕС Хоризонт, които бързо се увеличиха през последните години.