Tirgus instrumenti ilgtspējīgākai aviācijai

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Svarīgs un efektīvs veids, kā samazināt aviācijas radītās emisijas, ir tirgus instrumenti (TI), kuru mērķis ir papildinātu tehnoloģiskos risinājumus, piemēram, jaunas gaisa kuģu konstrukcijas, efektīvāka ekspluatācija un ilgtspējīgu aviācijas degvielu izmantošana.

Šajā rakstā galvenā uzmanība pievērsta diviem spēkā esošiem tirgus instrumentiem, kas attiecas uz aviācijas darbībām, proti, ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmai (ETS) un ICAO Starptautiskās aviācijas radīto oglekļa emisiju izlīdzināšanas un samazināšanas shēmai(CORSIA).

Tirgus instrumenti jeb TI

Tirgus instrumenti (TI) ir instrumenti, kuru mērķis ir novērst aviācijas ietekmi uz klimatu un tādējādi sekmēt emisiju samazināšanu. Šie papildu instrumenti pārsniedz to, ko var sasniegt ar operatīviem, tehnoloģiskiem pasākumiem vai ilgtspējīgām aviācijas degvielām, un tie ir noderīgi, lai sasniegtu aviācijas nozarei noteiktos vērienīgos mērķus. TI pamatā ir oglekļa emisiju ārējo izmaksu internalizācija, tādējādi stimulējot aviācijas nozares ieguldījumus, lai samazinātu savu oglekļa pēdu. Īsi sakot, nozare ir ieinteresēta samazināt emisijas, jo nozarei pašai par tām ir jāmaksā.

Emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas un izlīdzināšana

Emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (piemēram, ES ETS) un izlīdzināšanas shēmas (piemēram, CORSIA) pievēršas aviācijas emisijām, taču to darbība atšķiras. ETS parasti darbojas, lai sasniegtu visas ekonomikas mēroga emisiju samazināšanas mērķus (tā sauktos “maksimālos apjomus”), savukārt izlīdzināšanas shēmas kompensē emisijas ar samazinājumiem citās nozarēs, bet nepiemērojot ar to saistīto maksimālo apjomu.

ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēma (ETS) — emisiju ierobežošanas un tirdzniecības shēma

ES ETS ir emisiju ierobežošanas un tirdzniecības sistēma, kas nosaka ierobežotu skaitu emisiju kvotu aviosabiedrībām, ierobežojot nozares kopējo emisiju apjomu. ETS ir Eiropas Savienības klimata pārmaiņu apkarošanas politikas stūrakmens.

Kopējais emisiju kvotu skaits ir ierobežots (“nepārsniedzams”) un laika gaitā samazinās, izmantojot lineāru samazinājuma koeficientu, tādējādi nodrošinot, ka sistēmas līmenī tiek sasniegts mērķis par absolūtu CO2 emisiju līmeņa samazināšanu.

Piemērs:

Aviosabiedrība A nav izmantojusi visas tai piešķirtās emisijas kvotas un tādējādi var tās pārdot aviosabiedrībai B.

Aviosabiedrība B izmantoja vairāk emisiju, nekā tai bija pieejams, un tāpēc tai ir jāiegādājas papildu kvotas no aviosabiedrības A.

Aviosabiedrības drīkst pārdot savas pārsniegtās emisijas kvotas citai aviosabiedrībai, kura saskaras ar emisijām/ tās ražo apjomā, kas pārsniedz tām piešķirto kvotu.

Tas nozīmē, ka kopumā emisiju apjoms ir šāds:

  • Ierobežots noteiktā līmenī
  • Pakāpeniski samazinājās, ļaujot aviācijas nozarei sasniegt emisiju ierobežošanas mērķus.

Kvotu piedāvājums un pieprasījums nosaka to cenu saskaņā ar ES ETS, un jo augstāka cena, jo spēcīgāks ir stimuls samazināt emisijas. Daļa no ieņēmumiem, kas gūti no izsolītajām kvotām, tiek novirzīti uz Inovāciju fondu, kas sniegs atbalstu inovatīvu mazoglekļa tehnoloģiju komerciāliem demonstrējumiem, kuru mērķis ir piedāvāt tirgū rūpnieciskos risinājumus, lai Eiropu dekarbonizētu un sekmētu tās pārkārtošanos uz klimatneitralitāti.

Mērķis: Paredzams, ka 2030. gadā salīdzinājumā ar 2005. gada līmeni ES ETS nodrošinās emisiju samazinājumu visā ekonomikā par 43 % nozarēs, kuras skar ETS.

ICAO CORSIA – izlīdzināšanas shēma

Mērķis: CORSIA mērķis ir no 2020. gada panākt oglekļa neitrālu izaugsmi, t. i., nodrošināt, ka starptautiskās aviācijas radītās neto CO2 emisijas nepārsniedz 2020. gada līmeni. Aviosabiedrībām būs jāiegādājas izlīdzināšanas kredīti, lai kompensētu CO2 emisijas, kas pārsniedz 2019.–2020. gada bāzes līniju.

Tas nozīmē, ka

  • neto CO2 emisijas nedrīkst pārsniegt 2020. gada līmeni; visas neto CO2 emisijas, kas pārsniegs 2020. gada līmeni, tiks izlīdzinātas ar CORSIA.
  • Emisiju samazināšana dažādās nozarēs, ļaujot holistisku pieeju emisiju samazināšanai.

Sīkāka informācija ir pieejama ICAO tīmekļa vietnē..

Nepārprotami un uzticami emisiju ziņojumi - emisiju samazināšanas rezultāti

Gan ES ETS, gan CORSIA ietver līdzīgas monitoringa, ziņošanas un verifikācijas (MZV) sistēmas, kuru mērķis ir nodrošināt, ka sistēmā apkopotā informācija par CO2 emisijām, ir stabila un uzticama. MZV sistēma īsumā:


Monitorings
Valstu kompetentās iestādes pārbauda un apstiprina katras aviosabiedrības piedāvāto emisiju monitoringa plānu. Aviosabiedrības veic CO2 emisiju monitoringu, izmantojot degvielas sadegšanas monitoringa metodi vai novērtēšanas rīku.

Ziņošana
Nepieciešamo informāciju par CO2 emisijām aviosabiedrības apkopos katru gadu un paziņos to kompetentajām iestādēm.

Verifikācija
Trešo personu veikta CO2 emisiju informācijas verifikācija nodrošina, ka paziņotie dati ir precīzi un bez kļūdām. Verificētājam jābūt neatkarīgam no aviosabiedrības, savā darbā jāievēro starptautiskie standarti un jābūt akreditētam šim uzdevumam valsts akreditācijas iestādē.

ES ETS un CORSIA attīstījās iepriekšējos gados un attīstīsies arī turpmāk. Abas risinās emisiju samazināšanu papildus tam, ko var panākt ar tehnoloģijām, ekspluatācijas pasākumiem un ilgtspējīgu aviācijas degvielu. Plašāka informācija un fakti tiks publicēti nākamajā Eiropas Aviācijas vides ziņojuma (EAER), kura izdošanu plānoja 2022. gadā.

Ietekme uz pasažieriem

Tādi tirgus mehānismi kā ES ETS un CORSIA un ar tiem saistītās oglekļa emisiju izmaksas būtu jāuzskata par instrumentu, kas stimulē aviācijas nozares ieguldījumus, lai samazinātu oglekļa dioksīda pēdu.

Vēsturiski oglekļa emisiju izmaksas ir veidojušas aptuveni 0,2-1,3 % no aviosabiedrību kopējām darbības izmaksām, kas ir neliela daļa no kopējām izmaksām, salīdzinot, piemēram, ar aviācijas degvielu.

Lai gan ir iespējams, ka aviosabiedrības ETS kvotu un/vai CORSIA izlīdzināšanas kredītu iegādes izmaksas pilnībā vai daļēji pārnesīs uz pasažieriem, ietekme uz biļešu cenām ir atkarīga no dažādiem faktoriem, tostarp no lidojuma attāluma un konkurences līmeņa konkrētā maršrutā.

EASA ieguldījums

EASA ir cieši iesaistīta TI izstrādes darbā. Tostarp, piemēram:

Tehniskais atbalsts Eiropas Komisijai par TI, ieskaitot CORSIA standartu noteikšanu, izmantojot attiecīgos ICAO forumus, un atbalsts ES ETS īstenošanā.

Atbalsts starptautiskajiem partneriem CORSIA īstenošanā, izmantojot EASA starptautiskās sadarbības projektus, piemēram, Dienvidaustrumāzijas, Klusā okeāna salu, Āfrikas, Karību jūras un Latīņamerikas reģionā.

Veikt pētniecības pasākumus saistībā ar TI, kas aptver pētniecības programmas “Apvārsnis 2020”, kā arī programmas “Apvārsnis ES” projektus, kuri pēdējo gadu laikā ir strauji palielinājušies.