Markkinapohjaisin toimenpitein kohti kestävämpää ilmailua

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Tärkeä ja tehokas tapa vähentää ilmailusta aiheutuvia päästöjä liittyy ns. markkinapohjaisiin toimenpiteisiin (Market-based Measures, MBM), jotka on suunniteltu täydentämään teknologisia ratkaisuja kuten uudenlaiset ilma-alukset, tehokkaammat toimet ja kestävien lentopolttoaineiden käyttö.

Tässä artikkelissa keskitytään kahteen jo käytössä olevaan ilmailualan markkinapohjaisten toimenpiteiden kokonaisuuteen. Ne ovat EU:n päästökauppajärjestelmä (EU ETS) ja Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO) kansainvälisen lentoliikenteen päästöhyvitysjärjestelmä (CORSIA).

Markkinapohjaiset toimenpiteet

Markkinapohjaiset toimenpiteet (MBM) kohdistuvat ilmailun ilmastovaikutusten vähentämiseen ja siten päästöjen vähentämiseen. Näiden toimenpiteiden avulla voidaan saavuttaa enemmän kuin pelkästään operatiivisilla teknologisilla välineillä tai kestävillä lentopolttoaineilla. Ne ovat erittäin keskeisiä pyrittäessä saavuttamaan ilmailualan kunnianhimoiset tavoitteet. Markkinapohjaisen toimenpiteen perusajatuksena on sisällyttää hiilidioksidipäästöjen ulkoiset kustannukset hintoihin ja kannustaa ilmailualaa tekemään investointeja hiilijalanjälkensä pienentämiseksi. On toisin sanoen ilmailualan edun mukaista vähentää päästöjä, koska niistä veloitetaan.

Päästökauppajärjestelmät ja päästöjen kompensointi

Päästökauppajärjestelmät (esim. EU ETS) ja kompensointijärjestelmät (esim. CORSIA) liittyvät molemmat lentoliikenteen päästöihin, mutta eroavat toimintatavaltaan toisistaan. Päästökauppajärjestelmissä tavoitellaan yleensä koko talouden laajuisia päästövähennyksiä (ns. päästökattoihin perustuen). Päästökompensointijärjestelmissä sen sijaan kompensoidaan päästöjä tekemällä vähennyksiä muilla aloilla ilman, että niihin liittyy päästökattoa.

EU:n päästökauppajärjestelmä (EU ETS) – päästökatto- ja päästökauppajärjestelmä

EU ETS on päästökatto- ja päästökauppajärjestelmä, jossa lentoliikenteen harjoittajilla on rajallinen määrä päästöoikeuksia. Näin on tarkoitus rajoittaa päästöjen kokonaismäärää toimialalla. EU ETS on Euroopan unionin ilmastonmuutoksen torjunnan kulmakivi.

Päästöoikeuksien kokonaismäärä on rajallinen (päästökatto), ja sitä lasketaan edelleen ajan mittaan lineaarisen vähennyskertoimen avulla. Näin varmistetaan, että CO2-päästöjen absoluuttista vähentämistä koskeva taso saavutetaan järjestelmätasolla.

Esimerkki:

Koska lentotoiminnan harjoittaja A ei ole käyttänyt kaikkia päästöoikeuksiaan, se voi myydä niitä lentotoiminnan harjoittaja B:lle.

Lentotoiminnan harjoittaja B:n päästöt ylittävät sen päästöoikeudet. Siksi se ostaa lisää oikeuksia lentotoiminnan harjoittaja A:lta.

Lentotoiminnan harjoittaja voi myydä päästöoikeuksiaan toiselle lentotoiminnan harjoittajalle, jonka päästöjen määrä ylittää sille asetetut päästöoikeudet.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että päästöjen

  • päästökatto on rajoitettu tietylle tasolle
  • kokonaismäärää vähennetään vähitellen, jotta ilmailuala pystyy täyttämään sille asetetut päästövähennysten tavoitteet.

EU:n päästökauppajärjestelmässä päästöoikeuksien hinta määräytyy kysynnän ja tarjonnan perusteella, ja mitä korkeampi hinta on, sitä voimakkaampi on kannustin vähentää päästöjä. Osa huutokaupattujen päästöoikeuksien tuloista ohjataan innovaatiorahastoon, josta tuetaan innovatiivisten vähähiilisten teknologioiden kaupallisen käyttöönoton demonstrointia. Tavoitteena on tuoda markkinoille teollisia ratkaisuja hiilestä irtautumiseksi Euroopassa ja tukea siirtymistä ilmastoneutraaliin talouteen.

Tavoite: EU:n päästökauppajärjestelmän odotetaan vähentäneen päästöjä vuonna 2030 koko talouden laajuisesti 43 prosenttia vuoden 2005 tasoihin verrattuna päästökauppajärjestelmän kuuluvilla toimialoilla.

ICAO CORSIA -kompensointijärjestelmä

Tavoite: CORSIA-järjestelmän tavoitteena on saada aikaan hiilineutraalia kasvua vuodesta 2020 alkaen. Tarkoituksena on varmistaa, että kansainvälisen ilmailun nettohiilidioksidipäästöt eivät ylitä vuoden 2020 tasoja. Lentotoiminnan harjoittajien on ostettava hyvityksiä vuosien 2019–2020 perustason ylittävien hiilidioksidipäästöjen kompensoimiseksi.

Tämä tarkoittaa sitä, että

  • nettohiilidioksidipäästöt rajoitetaan vuoden 2020 tasoille, ja kaikki vuoden 2020 tasot ylittävät nettohiilidioksidipäästöt kompensoidaan CORSIA-järjestelmän kautta.
  • Päästöjen vähentäminen eri toimialoilla mahdollistaa kokonaisvaltaisen lähestymistavan päästöjen vähentämiseen.

Lisätietoja saa ICAO:n verkkosivustolta.

Perusteellinen ja luotettava päästöraportointi päästövähennysten toteutumisesta

Sekä EU:n päästökauppajärjestelmässä että CORSIAssa on samanlaisia seuranta-, raportointi- ja todentamisjärjestelmiä (MRV), joiden tarkoituksena on varmistaa, että järjestelmän kautta kerätyt hiilidioksidipäästötiedot ovat perusteellisia ja luotettavia. MRV-järjestelmä pähkinänkuoressa:


Seuranta
Valtioiden toimivaltaiset viranomaiset tarkistavat ja hyväksyvät kunkin lentoyhtiön ehdottaman päästöjen seurantasuunnitelman. Lentoyhtiöt seuraavat CO2-päästöjään joko polttoaineen kulutuksen seurantamenetelmän tai arviointityökalun avulla.

Raportointi
Tarvittavat tiedot CO2 päästöistä kootaan vuosittain, ja lentoyhtiöt raportoivat niistä toimivaltaisille viranomaisille.

Tietojen vahvistaminen
Kolmannen osapuolen tekemän CO2-tietojen vahvistamisen myötä varmistetaan, että raportoidut tiedot pitävät paikkansa ja ovat oikein. Vahvistavan tahon on oltava riippumaton lentoyhtiöstä ja noudatettava työssään kansainvälisiä standardeja. Sillä on myös oltava kansallisen akkreditointielimen hyväksyntä.

EU:n päästökauppajärjestelmä ja CORSIA ovat kehittyneet viime vuosina, ja ne kehittyvät myös jatkossa. Molemmat keskittyvät päästöjen vähentämisen lisäksi siihen, mitä voidaan saavuttaa teknologian ja operatiivisten toimien avulla sekä siirtymällä kestäviin lentopolttoaineisiin. Lisätietoja ja faktapohjaista aineistoa on seuraavassa vuoden 2022 Euroopan ilmailun ympäristökertomuksen (EAER) numerossa.

Vaikutus matkustajiin

Markkinapohjaiset toimenpiteet, kuten EU ETS ja CORSIA sekä niihin liittyvä hiilidioksidipäästöjen hinnoittelu, ovat apuvälineitä, jotka kannustavat tekemään hiilijalanjälkeä pienentäviä investointeja ilmailualalla.

Hiilidioksidipäästöistä aiheutuvat kustannukset ovat olleet noin 0,2–1,3 prosenttia lentoyhtiöiden kaikista toimintakustannuksista. Osuus kokonaiskustannuksista on pieni verrattuna esimerkiksi lentopolttoaineeseen.

Vaikka on mahdollista, että lentoyhtiöt siirtävät päästökauppajärjestelmän päästöoikeuksien ja/tai CORSIA-hyvitysten kustannukset kokonaan tai osittain matkustajille, vaikutus lippujen hintoihin riippuu monista tekijöistä, kuten välimatkasta ja kilpailun tasosta tietyillä reiteillä.

EASAn osallistuminen

EASA osallistuu tiiviisti markkinapohjaisiin toimenpiteisiin liittyvään työhön. Siihen sisältyy muun muassa seuraavaa:

Euroopan komission tekninen tukeminen markkinapohjaisiin toimenpiteisiin liittyvissä kysymyksissä, mukaan lukien CORSIA-järjestelmän standardien asettaminen asianomaisten ICAO-foorumien kautta, ja EU:n päästökauppajärjestelmän täytäntöönpanon tukeminen.

Kansainvälisten kumppanien tukeminen CORSIA-järjestelmän täytäntöönpanossa EASAn kansainvälisissä yhteistyöhankkeissa esimerkiksi Kaakkois-Aasian, Tyynenmeren saarten, Afrikan, Karibian ja Latinalaisen Amerikan alueilla.

Markkinapohjaisiin toimenpiteisiin liittyvän tutkimustoiminnan toteuttaminen sellaisten hankkeiden osalta, jotka koskevat nopeasti viime vuosina laajentuneita Horisontti 2020 -tutkimusohjelmaa sekä Horizon EU -ohjelmaa.