Program zrównoważonego lotnictwa EASA

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Podróże to coś więcej niż transport. Sprawiają, że ludzie mogą odgrywać aktywną rolę w naszym wielokulturowym i globalnym społeczeństwie poprzez odwiedzanie miejsc, utrzymywanie bliskich kontaktów z rodziną i bliskimi, docenianie różnych kultur i ekosystemów.

Jednocześnie, ponieważ jesteśmy już świadkami skutków zmiany klimatu, potrzeba przekształcenia lotnictwa w kierunku bardziej zrównoważonego rozwoju jest jasna i bezdyskusyjna.

Unia Europejska zainicjowała liczne projekty i inicjatywy, których celem jest:

  • umożliwienie obywatelom dokonywania świadomych i przyjaznych dla środowiska wyborów podczas podróży lotniczych;
  • zachęcanie sektora lotniczego do ciągłej poprawy efektywności ekologicznej przy wyraźnym dążeniu do dekarbonizacji;
  • ułatwienie badań i innowacji, które z kolei wspierają europejski przemysł lotniczy w podnoszeniu konkurencyjności, a jednocześnie w bardziej zrównoważonym rozwoju.

Zapoznaj się z Europejskim Zielonym Ładem oraz inicjatywami wspierającymi, aby uzyskać więcej szczegółów.

Program

W październiku 2020 r. Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) uruchomiła swój program zrównoważonego lotnictwa zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska (patrz (UE) 2018/1139, art. 87) w dostosowaniu do Europejskiego Zielonego Ładu.

Program jest realizowany poprzez strategię środowiskową składającą się z następujących strumieni.EASA Sustainable Aviation Programme

Wzmocnienie pozycji pasażera – program oznakowania ekologicznego EASA

Przemysł lotniczy pozostaje w centrum uwagi, jeśli chodzi o jego wpływ na środowisko. Przeprowadzone w 2020 r. przez EASA badanie europejskich podróżnych wykazało, że większość respondentów przeceniła udział lotnictwa w emisji. Wspiera to potrzeby konsumentów w zakresie wiarygodnych i rzetelnych informacji o wpływie lotnictwa na środowisko.

Zrównoważony wzrost i „ekologiczna odbudowa gospodarki” są głównymi tematami na szczeblu krajowym i międzynarodowym, a w miarę wychodzenia z pandemii COVID-19 rządy na całym świecie podkreślają potrzebę odbudowy gospodarek w bardziej zrównoważony sposób. Widać to w programie naprawy gospodarczej UE program naprawy gospodarczej UE – NextGenerationEU – którego celem jest „zapewnienie, by europejska gospodarka i społeczeństwo były bardziej zrównoważone, odporne i lepiej przygotowane na wyzwania i możliwości związane z zieloną i cyfrową transformacją”, a ostatnio w pakiecie środków w ramach pakietu „Gotowi na 55”, którego celem jest ograniczenie emisji o 55% do 2030 r. Politykę tę uzupełniają: mechanizm kompensacji i redukcji CO2 dla lotnictwa międzynarodowego (CORSIA), unijny system handlu emisjami (EU ETS), wprowadzenie ReFuelEU oraz krajowe inicjatywy polityczne.

Aby wesprzeć wyżej wymienioną politykę i zwrócić uwagę opinii publicznej na emisje pochodzące z lotnictwa, EASA, jako godny zaufania i niezależny organ regulacyjny, uruchomiła program rozwoju oznakowania ekologicznego dla lotnictwa, którego celem jest informowanie pasażerów o wpływie, jaki na środowisko wywierają wybrane przez nich opcje lotu, a tym samym wspieranie lotnictwa bardziej przyjaznego dla środowiska. W przygotowaniu są trzy oznakowania: tzw. oznakowanie lotu, oznakowanie linii lotniczej i oznakowanie samolotu.

Obywatele europejscy nie tylko chcą dowiedzieć się więcej na temat wpływu, jaki ich podróże mogą mieć na środowisko, ale także chcą mieć możliwość dokonania wyboru, a tym samym możliwość wprowadzenia zmian.

EASA rozpoczęła badanie w 2019 r., a informacje zwrotne otrzymywała do 2020 r. Odpowiedzi od ponad 9 500 uczestników z 18 krajów europejskich dały kilka jasnych wskazówek. Najczęstsza odpowiedź:

Pasażerowie nie są świadomi, ale chcą wiedzieć więcej

Tylko 5% z nich jest świadomych, ile CO2 zużywają, podróżując samolotem.

80% chciałoby otrzymywać informacje o środowisku w odniesieniu do lotów, które odbywają.

3 z 4 osób z zadowoleniem przyjęłyby oznakowanie ekologiczne.
 

Cel i zasady

EASA otrzymała wyraźny mandat od Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego do ustanowienia programu oznakowania ekologicznego, którego cel i zasada są następujące:

Cel:Target

zmniejszenie wpływu lotnictwa na środowisko poprzez ułatwienie dokonywania bardziej zrównoważonych wyborów w oparciu o wiarygodne, zharmonizowane, rzetelne i łatwo zrozumiałe informacje.

Zasady:

  • prostota,Principles
  • przejrzystość,
  • dobrowolność,
  • wszechstronność,
  • korzystanie z istniejących norm, danych i najlepszych praktyk.