EASA tvarios aviacijos programa

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Kelionės – tai daugiau nei transportas. Kelionės padeda žmonėms aktyviai dalyvauti mūsų daugiakultūrės ir globalios visuomenės gyvenime – lankantis įvairiose vietose, palaikant glaudžius ryšius su šeima ir artimaisiais, susipažįstant su įvairiomis kultūromis ir ekosistemomis.

Bet kadangi jau matome klimato kaitos padarinius, poreikis pertvarkyti aviaciją taip, kad ji būtų tvaresnė, yra aiškus ir neginčytinas.

Europos Sąjunga inicijavo daug projektų ir iniciatyvų, siekdama:

  • suteikti piliečiams galimybę priimti informacija pagrįstus ir aplinkos požiūriu tvarius sprendimus keliaujant oro transportu;
  • skatinti aviacijos sektorių nuolat gerinti savo aplinkosauginį veiksmingumą siekiant aiškaus tikslo mažinti priklausomybę nuo iškastinio kuro;
  • sudaryti palankesnes sąlygas moksliniams tyrimams ir inovacijoms, kurie iš esmės padėtų Europos aviacijos pramonei tapti konkurencingesnei ir tuo pat metu tvaresnei.

Išsamiau susipažinkite su Europos žaliuoju kursu ir kitomis iniciatyvomis.

Programa

2020 m. spalio mėn. Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra (EASA) pagal aplinkos apsaugos reglamentus (žr. Reglamento (ES) 2018/1139 87 straipsnį) pradėjo vykdyti Tvarios aviacijos programą, suderintą su Europos žaliuoju kursu.

Programa įgyvendinama pagal aplinkos strategiją, kurią sudaro toliau pateikti elementai.EASA Sustainable Aviation Programme

Keleivių įgalinimas – EASA aplinkosauginio ženklinimo programa

Aviacijos pramonė tebėra dėmesio centre dėl jos poveikio aplinkai. 2020 m. EASA atlikta Europos keleivių apklausa parodė, kad dauguma respondentų pervertino aviacijos išmetamųjų teršalų kiekį. Tai patvirtina, kad vartotojams reikia įtikimos ir patikimos informacijos apie aviacijos poveikį aplinkai.

Tvarus augimas ir žaliasis ekonomikos gaivinimas yra pagrindinės temos nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis, o po COVID-19 pandemijos atsigaunančių šalių vyriausybės visame pasaulyje pabrėžia poreikį atkurti ekonomiką tvaresniu būdu. Tai matyti iš pačios ES ekonomikos gaivinimo priemonės „NextGenerationEU“, kuria siekiama „padaryti Europos ekonomiką ir visuomenę tvaresnę, atsparesnę ir geriau pasirengusią žaliosios ir skaitmeninės pertvarkos iššūkiams ir galimybėms“ ir naujausio 55 proc. tikslo priemonių rinkinio, kuriuo siekiama iki 2030 m. išmetamą teršalų kiekį sumažinti 55 proc. Šią politiką papildo Tarptautinės aviacijos išmetamo anglies dioksido kiekio kompensavimo ir mažinimo sistema (CORSIA), ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema (ES ATLPS), iniciatyvos „ReFuelEU“ įdiegimas ir vidaus politikos iniciatyvos.

Siekdama remti pirmiau išvardytas politikos kryptis ir atliepti visuomenės dėmesį aviacijos išmetamiems teršalams, EASA, kaip patikima ir nepriklausoma reguliavimo institucija, pradėjo aviacijos aplinkosaugos ženklinimo kūrimo programą, kuria siekiama informuoti keleivius apie jų skrydžių poveikį aplinkai ir taip remti aplinkos atžvilgiu tvaresnę aviaciją. Kuriamos trys etiketės: vadinamoji skrydžio etiketė, oro linijų etiketė ir orlaivio etiketė.

Europos piliečiai nori ne tik daugiau sužinoti apie tai, kokį poveikį aplinkai gali turėti jų kelionės, bet ir turėti galimybę rinktis ir taip skatinti pokyčius.

2019 m. EASA pradėjo apklausą ir iki 2020 m. gavo grįžtamąją informaciją. Per 9 500 dalyvių iš 18 Europos šalių pateikė aiškių pastabų. Visa apimantis atsakas:

keleiviams trūksta informacijos ir jie nori sužinoti daugiau.

Tik 5 proc. žino, kiek CO2 išskiriama jiems keliaujant oro transportu

80 proc. norėtų gauti aplinkosauginę informaciją apie skrydžius, kuriais jie skrenda.

3 iš 4 palankiai vertintų aplinkosauginį ženklinimą.
 

Tikslas ir principai

EASA gavo aiškų Europos Komisijos ir Europos Parlamento įgaliojimą parengti aplinkosauginio ženklinimo programą, kurios tikslas ir principai yra šie:

Tikslas:Target

sumažinti aviacijos aplinkosauginį pėdsaką sudarant palankesnes sąlygas priimti tvaresnius sprendimus remiantis patikima, suderinta, patvirtinta ir lengvai suprantama informacija.

Principai:

  • PaprastumasPrinciples
  • Skaidrumas
  • Savanoriškumas
  • Holistinis požiūris
  • Rėmimasis esamais standartais, duomenimis ir geriausios praktikos pavyzdžiais