EASA-programma voor duurzame luchtvaart

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Reizen is meer dan vervoer. Dankzij reizen kunnen mensen een actieve rol spelen in onze multiculturele en mondiale samenleving door plaatsen te bezoeken, nauw contact te onderhouden met familie en dierbaren en kennis te maken met verschillende culturen en ecosystemen.

Tegelijkertijd is het duidelijk en onomstreden dat de luchtvaart duurzamer moet worden gemaakt, aangezien we nu al kampen met de gevolgen van de klimaatverandering.

De Europese Unie heeft tal van projecten en initiatieven opgezet met als doel:

  • Burgers in staat te stellen weloverwogen en milieuvriendelijke keuzes te maken wanneer zij met het vliegtuig reizen.
  • De luchtvaartsector aan te zetten tot voortdurende verbetering van zijn milieuprestaties met een duidelijk doel: de luchtvaartsector koolstofarmer te maken.
  • Onderzoek en innovatie te faciliteren, wat er weer toe bijdraagt dat de Europese luchtvaartsector concurrerender en tegelijkertijd duurzamer wordt.

Kijk voor meer informatie eens op de European Green Deal (Europese Green Deal) en de ondersteunende initiatieven.

Het programma

In oktober 2020 heeft het Agentschap van de Europese Unie voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA) zijn programma voor duurzame luchtvaart gelanceerd conform de regelgeving inzake milieubescherming (zie (EU) 2018/1139, artikel 87), in overeenstemming met de Europese Green Deal.

Het programma wordt uitgevoerd door middel van een milieustrategie die de volgende stromen omvat:EASA Sustainable Aviation Programme

Versterking van de positie van passagiers - het EASA-programma voor milieukeurmerken

De luchtvaartsector blijft in de schijnwerpers staan wat betreft de milieueffecten. Uit een onderzoek van EASA uit 2020 onder Europese reizigers bleek dat de meerderheid van de respondenten de emissies door de luchtvaart overschat. Dit ondersteunt de consumentgebruikssituatie voor geloofwaardige, gedegen milieugerelateerde informatie over de milieueffecten van de luchtvaart.

Duurzame groei en ‘groen herstel’ staan op nationaal en internationaal niveau centraal, en nu we de COVID-19-pandemie te boven komen, wijzen regeringen wereldwijd op de noodzaak om economieën op een duurzamere manier weer op te bouwen. Dit blijkt uit het eigen herstelprogramma van de EU - NextGenerationEU, dat tot doel heeft “de Europese economieën en samenlevingen duurzamer en veerkrachtiger te maken, en beter voor te bereiden op de uitdagingen en kansen van de groene en de digitale transitie” en onlangs nog uit het maatregelenpakket in het kader van ‘Fit for 55’, dat tot doel heeft de emissies in 2030 met 55 % te verminderen. Dit beleid wordt aangevuld met de regeling voor koolstofcompensatie en -reductie voor de internationale luchtvaart (CORSIA), het EU-emissiehandelssysteem (EU-ETS), de invoering van ReFuelEU en binnenlandse beleidsinitiatieven.

Om de hierboven genoemde beleidsmaatregelen te ondersteunen en in te spelen op de aandacht die het publiek heeft voor de luchtvaartemissies, heeft EASA, als betrouwbare en onafhankelijke regelgevende instantie, een programma opgezet voor de ontwikkeling van milieukeurmerken voor de luchtvaart, met als doel passagiers te informeren over de milieueffecten van hun vluchten en zo bij te dragen aan een milieuvriendelijkere luchtvaart. Er zijn drie keurmerken in ontwikkeling: het Flight Label, het Airline Label en het Aircraft Label.

Europese burgers willen niet alleen meer weten over het effect dat hun reis kan hebben op het milieu, zij willen ook een keuze kunnen maken en dus in staat zijn een verschil te maken.

In 2019 heeft EASA een enquête gestart, waarop tot 2020 feedback is gekomen. Uit de antwoorden van meer dan 9 500 deelnemers uit 18 Europese landen kwamen duidelijke aandachtspunten naar voren. Het overkoepelende resultaat was dat:

passagiers niet op de hoogte zijn, maar graag meer willen weten

Slechts 5 % weet wat de CO2-uitstoot is van hun reis met het vliegtuig

80 % zou graag willen weten wat het milieu-effect van hun vluchten is

3 van de 4 passagiers zou blij zijn met een milieukeurmerk

Doelstelling en beginselen

EASA kreeg van de Europese Commissie en het Europees Parlement een duidelijk mandaat om het Environmental Label Programme (programma voor milieukeurmerken) op te zetten op grond van de volgende doelstellingen en beginselen:

De doelstelling:Target

de milieuvoetafdruk van de luchtvaart verkleinen door duurzamere keuzes mogelijk te maken op basis van gedegen, geharmoniseerde, betrouwbare en eenvoudig te begrijpen informatie

De beginselen:

  • EenvoudPrinciples
  • Transparantie
  • Vrijwillig
  • Holistisch
  • Voortbouwen op bestaande normen, gegevens en beste praktijken