Program udržitelného letectví agentury EASA

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Cestování je více než doprava. Zajišťuje, aby lidé mohli hrát aktivní úlohu v naší multikulturní a globální společnosti tím, že navštěvují místa, udržují úzký kontakt s rodinou a blízkými, přičemž oceňují různé kultury a ekosystémy.

Zároveň vzhledem k tomu, že jsme již svědky důsledků změny klimatu, je jednoznačné a nesporné, že je potřeba transformovat leteckou dopravu tak, aby byla udržitelnější.

Evropská unie zahájila řadu projektů a iniciativ s cílem:

  • umožnit občanům činit informovaná a environmentálně udržitelná rozhodnutí při cestování letadlem,
  • motivovat odvětví letectví, aby neustále zlepšovalo svou environmentální výkonnost s jasným cílem dosáhnout dekarbonizace,
  • usnadnit výzkum a inovace, které zase podporují evropský letecký průmysl v tom, aby se stal konkurenceschopnějším a zároveň udržitelnějším.

Podrobnější informace naleznete v Zelené dohodě pro Evropu a podpůrných iniciativách.

Program

V říjnu 2020 zahájila Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví (EASA) svůj program udržitelného letectví v souladu s předpisy o ochraně životního prostředí (viz nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139, článek 87) a ve shodě se Zelenou dohodou pro Evropu.

Program se provádí prostřednictvím environmentální strategie sestávající z následujících postupů.EASA Sustainable Aviation Programme

Posílení postavení cestujících – program environmentálních značek agentury EASA

Letecký průmysl je i nadále středem pozornosti, pokud jde o jeho dopady na životní prostředí. Průzkum z roku 2020 mezi evropskými cestujícími, který provedla agentura EASA, zjistil, že většina respondentů nadhodnotila podíl emisí z letecké dopravy. Z toho vyplývá potřeba důvěryhodných a spolehlivých environmentálních informací pro spotřebitele, pokud jde o dopady letectví na životní prostředí.

Udržitelný růst a „zelené oživení“ jsou ústředními tématy na vnitrostátní i mezinárodní úrovni, a v souvislosti s tím, jak se vymaňujeme z dopadů pandemie COVID-19, vlády na celém světě zdůrazňují potřebu obnovit ekonomiky udržitelnějším způsobem. To lze vidět na vlastním programu na podporu oživení EU – NextGenerationEU – jehož cílem je „zajistit, aby evropské ekonomiky a společnosti byly udržitelnější, odolnější a lépe připravené na výzvy a příležitosti zelené a digitální transformace“, a nejnověji balíček opatření v rámci iniciativy „Fit for 55“, jehož cílem je snížit do roku 2030 emise o 55 %. Tyto politiky jsou doplněny programem kompenzace a snižování emisí oxidu uhličitého v mezinárodním civilním letectví (CORSIA), systémem EU pro obchodování s emisemi (EU ETS), zavedením ReFuelEU, a vnitrostátními politickými iniciativami.

S cílem podpořit výše uvedené politiky a zaměřit pozornost veřejnosti na emise z letectví zahájila agentura EASA jako důvěryhodný a nezávislý regulační orgán program vývoje environmentálních značek pro letectví s cílem informovat cestující o dopadu jejich leteckých možností na životní prostředí, a podpořit tak ekologicky udržitelnější letectví. Ve vývoji jsou tři značky: tzv. letová značka, značka letecké společnosti a značka letadla.

Evropští občané se nejen chtějí dozvědět více o tom, jaký vliv může mít jejich cestování na životní prostředí, ale také chtějí mít možnost volby, a tím i možnost něco změnit.

Agentura EASA zahájila v roce 2019 průzkum, přičemž zpětnou vazbu získávala až do roku 2020. Odpovědi více než 9 500 účastníků z 18 evropských zemí poskytly několik jasných vodítek. Obecná reakce:

Cestující nejsou dostatečně informováni, ale chtějí se dozvědět více.

Pouze  5 % cestujících ví, jaké množství CO2 spotřebovávají při cestování letadlem

80 % by uvítalo informace o životním prostředí u letů, kterými cestují.

Tři ze čtyř by uvítali environmentální značky
 

Cíl a zásady

Agentura EASA získala od Evropské komise a Evropského parlamentu jasný mandát ke zřízení programu environmentálních značek s následujícím cílem a zásadou:

Cíl:Target

snížit environmentální stopu letectví usnadněním udržitelnějších rozhodnutí založených na důvěryhodných, harmonizovaných, spolehlivých a snadno srozumitelných informacích

Zásady:

  • jednoduchost,Principles
  • transparentnost,
  • dobrovolnost,
  • holistický přístup,
  • vycházet ze stávajících norem, údajů a osvědčených postupů.