EASA kestliku lennunduse programm

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Reisimine on midagi enamat kui üksnes sõitmine. Sellega tagatakse, et inimesed saavad meie mitmekultuurilises ja ülemaailmses ühiskonnas aktiivselt osaleda, külastades kohti, hoides tihedat kontakti pere ja lähedastega ning tunnustades eri kultuure ja ökosüsteeme.

Samal ajal, kui oleme juba praegu tunnistajaks kliimamuutuste tagajärgedele, on selge ja vaieldamatu vajadus muuta lennundus kestlikumaks.

Euroopa Liit on algatanud mitu projekti ja algatust, mille eesmärk on:

  • anda kodanikele võimalus teha lennureisidel teadlikke ja keskkonnasäästlikke valikuid;
  • innustada lennundussektorit pidevalt täiustama oma keskkonnatoimet, mille selge eesmärk on vähendada CO2 heidet;
  • soodustada teadusuuringuid ja innovatsiooni, mis omakorda aitab Euroopa lennundussektoril muutuda konkurentsivõimelisemaks ja ühtlasi kestlikumaks.

Üksikasjalik teave on Euroopa rohelises kokkuleppes ja toetavates algatustes.

Programm

2020. aasta oktoobris käivitas Euroopa Liidu Lennundusohutusamet (EASA) kooskõlas Euroopa rohelise kokkuleppega oma kestliku lennunduse programmi, mis on kooskõlas keskkonnakaitse nõuetega (vt (EL) 2018/1139, artikkel 87).

Programmi rakendatakse keskkonnastrateegia kaudu, mis koosneb järgmistest suundadest.EASA Sustainable Aviation Programme

Reisijate mõjuvõimu suurendamine – EASA keskkonnamärgise programm

Lennundustööstus on oma keskkonnamõjude poolest jätkuvalt tähelepanu keskmes. EASA korraldatud Euroopa reisijate 2020. aasta uuringus leiti, et enamik vastanutest hindas lennunduse tekitatud heitkoguste osakaalu tegelikust suuremaks. See kinnitab, et tarbijad vajavad usutavat ja usaldusväärset keskkonnateavet lennunduse keskkonnamõjude kohta.

Kestlik majanduskasv ja majanduse keskkonnahoidlik taastumine on kesksed teemad riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil ning COVID-19 pandeemiast väljumisel rõhutavad valitsused kogu maailmas vajadust taastada majandus kestlikumal viisil. Seda võib näha ELi enda taasterahastus „NextGenerationEU“, mille eesmärk on „muuta Euroopa majandused ja ühiskonnad kestlikumaks ja vastupanuvõimelisemaks ning valmistada neid rohe- ja digipöördega kaasnevateks probleemideks ja võimalusteks paremini ette“, ning viimati meetmepaketist „Eesmärk 55“, mille eesmärk on vähendada heitkoguseid 2030. aastaks 55 % võrra. Seda poliitikat täiendavad rahvusvahelise lennunduse süsinikdioksiidiheite kompenseerimise ja vähendamise süsteem (CORSIA), ELi heitkogustega kauplemise süsteem (ELi HKS), algatuse „ReFuelEU“ kasutuselevõtt ja riigisisesed poliitikaalgatused.

Et toetada eespool loetletud poliitikat ja käsitleda üldsuse keskendumist lennunduse heitkogustele, on EASA kui usaldusväärne ja sõltumatu reguleeriv asutus käivitanud programmi lennunduse keskkonnamärgiste väljatöötamiseks, mille eesmärk on teavitada reisijaid lennuvõimaluste keskkonnamõjust ja toetada sellega keskkonnasäästlikumat lennundust. Väljatöötamisel on kolm märgist: n-ö lennumärgis, lennufirma märgis ja õhusõiduki märgis.

Lisaks sellele, et Euroopa kodanikud soovivad rohkem teada, mis võib olla nende reisi keskkonnamõju, soovivad nad ka valikut ja võimalust olukorda muuta.

EASA algatas 2019. aastal uuringu, mille tagasisidet saadi kuni 2020. aastani. Vastused üle 9500 osalejalt 18 Euroopa riigist andsid mitu selget viidet. Üldine vastus:

Reisijatel puudub teadlikkus, kuid nad tahavad rohkem teada

Ainult 5 % vastajatest teab, kui palju CO2 tekib nende lennureisil

80 % soovib saada oma lendude keskkonnateavet

Kolmveerand vastajatest soovivad keskkonnamärgist
 

Eesmärk ja põhimõtted

EASA sai Euroopa Komisjonilt ja Euroopa Parlamendilt selge volituse luua keskkonnamärgise programm, millel on järgmine eesmärk ja põhimõte.

Eesmärk:Target

vähendada lennunduse keskkonnajalajälge, toetades kestlikumaid valikuid, mis põhinevad usaldusväärsel, ühtlustatud, kindlal ja kergesti mõistetaval teabel

Põhimõtted:

  • LihtnePrinciples
  • Läbipaistev
  • Vabatahtlik
  • Terviklik
  • Tugineb olemasolevatele standarditele, andmetele ja parimatele tavadele