Program agencije EASA za trajnostno letalstvo

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Potovanje je več kot prevoz. Ljudem zagotavlja, da dejavno sodelujejo v naši večkulturni in svetovni družbi z obiskovanjem krajev, ohranjanjem tesnega stika z družino in bližnjimi ter spoštovanjem različnih kultur in ekosistemov.

Obenem pa se v času, v katerem smo že priča posledicam podnebnih sprememb, kaže tudi jasna in nedvomna potreba po zagotavljanju bolj trajnostnega letalstva.

Evropska unija je začela izvajati številne projekte in pobude, katerih cilj je:

  • opolnomočiti državljane, da bodo sprejemali informirane in okoljsko trajnostne odločitve, ko bodo potovali z letalom;
  • spodbuditi letalski sektor k nenehnemu izboljševanju svoje okoljske uspešnosti z jasnim ciljem razogljičenja;
  • olajšati raziskave in inovacije, s čimer se podpira tudi povečanje konkurenčnosti evropske letalske industrije in hkrati tudi njene trajnostnosti.

Več podrobnosti je na voljo v evropskem zelenem dogovoru in podpornih pobudah.

Program

Agencija Evropske unije za varnost v letalstvu (EASA) je oktobra 2020 predstavila program za trajnostno letalstvo v skladu s predpisi o varstvu okolja (glej člen 87 Uredbe (EU) 2018/1139) in evropskim zelenim dogovorom.

Program se izvaja v okviru okoljske strategije, ki zajema naslednje faze:EASA Sustainable Aviation Programme

opolnomočenje potnikov – program okoljskega označevanja agencije EASA

Letalska industrija zaradi svojih vplivov na okolje še naprej ostaja v središču pozornosti. Raziskava iz leta 2020, ki jo je agencija EASA opravila med evropskimi potniki, je pokazala, da večina anketirancev precenjuje delež emisij iz letalstva. S tem se podpira primer potrošniške uporabe verodostojnih in zaupanja vrednih okoljskih informacij o vplivih letalstva na okolje.

Trajnostna rast in „zeleno okrevanje“ sta osrednji temi na nacionalni in mednarodni ravni: medtem ko si prizadevamo za izhod iz pandemije covida-19, vlade po vsem svetu poudarjajo potrebo po ponovni, bolj trajnostni izgradnji gospodarstva. To je razvidno iz instrumenta za okrevanje EU – NextGenerationEU –, katerega cilj je, „da bodo evropska gospodarstva in družbe bolj trajnostna, odpornejša in bolje pripravljena na izzive in priložnosti zelenega in digitalnega prehoda“, in nazadnje tudi iz svežnja ukrepov v okviru „Pripravljeni na 55“, katerega cilj je zmanjšati emisije za 55 % do leta 2030. Te politike dopolnjujejo shema za poravnavo in zmanjševanje emisij ogljika za mednarodno letalstvo (CORSIA), sistem EU za trgovanje z emisijami (EU ETS), uvedba pobude ReFuelEU in pobude notranje politike.

Da bi podprla zgoraj navedene politike in obravnavala osredotočenost javnosti na emisije iz letalstva, je agencija EASA kot zaupanja vreden in neodvisen regulator predstavila program za razvoj okoljskih oznak za letalstvo, katerega cilj je obveščati potnike o tem, kako njihovi izbrani leti vplivajo na okolje, s tem pa podpreti bolj okoljsko trajnostno letalstvo. Razvijajo se tri oznake: tako imenovana oznaka leta, oznaka letalskega prevoznika in oznaka zrakoplova.

Evropski državljani ne želijo samo vedeti več o tem, kakšen vpliv bi lahko njihovo potovanje imelo na okolje, temveč želijo imeti možnost izbire, s tem pa večjo vlogo pri ustvarjanju sprememb.

Agencija EASA je raziskavo predstavila leta 2019, povratne informacije pa je pridobivala do leta 2020. Iz odgovorov več kot 9 500 udeležencev iz 18 evropskih držav je bilo mogoče povzeti nekaj jasnih kazalcev. Prevladujoči odgovor:

potniki niso dovolj ozaveščeni, vendar želijo vedeti več.

Samo 5 % potnikov se zaveda, koliko CO2 porabijo, ko potujejo z letalom.

80 % bi jih želelo pridobiti okoljske informacije za izbrane lete.

3 od 4 bi pozdravili okoljsko označevanje.
 

Cilji in načela

Evropska komisija in Evropski parlament sta agenciji EASA podelila jasen mandat za vzpostavitev programa okoljskega označevanja z naslednjimi cilji in načeli:

Cilj:Target

zmanjšati okoljski odtis letalstva z olajšanjem bolj trajnostnih izbir na podlagi zaupanja vrednih, usklajenih, zanesljivih in razumljivih informacij

Načela:

  • preprostostPrinciples
  • preglednost
  • prostovoljnost
  • celostnost
  • izhajanje iz obstoječih standardov, podatkov in dobre prakse