Zaļa, vieda un pieejama mobilitāte

Fundamentāla transporta transformācija

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Tā kā transports veido aptuveni 5 % no ES IKP un  nodarbina vairāk nekā 10 miljonus cilvēku Eiropā, transporta sistēma ir ļoti svarīga Eiropas uzņēmējdarbībai un globālajām piegādes ķēdēm.

European Commission's Mobility StrategyVienlaicīgi transportam mūsu sabiedrībā ir sava cena:

  • siltumnīcefekta gāzu un piesārņojošo vielu emisijas;
  • troksnis;
  • ceļu satiksmes negadījumi un sastrēgumi.

Pašlaik transporta emisijas veido aptuveni ceturtdaļu no ES kopējām siltumnīcefekta gāzu emisijām.

Eiropas Komisija ir izstrādājusi vispusīgu mobilitātes stratēģiju, nosakot viedas un ilgtspējīgas nākotnes pavērsienus un 10 galvenās darbības jomas, lai vīzija kļūtu par realitāti.

Šis transporta transformācijas stimuls ir radies laikā, kad visu nozari joprojām iespaido koronavīrusa ietekmes izraisītie satricinājumi. Līdz ar publisko un privāto investīciju pieaugumu mūsu autoparku un infrastruktūras modernizācijā un vienotā tirgus nostiprināšanu mums tagad ir vēsturiska iespēja uzlabot ne tikai Eiropas transporta ilgtspēju, bet arī tā konkurētspēju globālā mērogā un izturību pret jebkādiem satricinājumiem nākotnē.

Zaļā evolūcija: neviens nepaliek novārtā

Tomēr šajā attīstībā nevajadzētu atstāt novārtā nevienu:

  • ir ļoti svarīgi, lai mobilitāte būtu pieejama visiem, turklāt par pieņemamu cenu,
  • jāsaglabā sasaiste ar lauku un attālajiem reģioniem,
  • nozarei ir jāpiedāvā labi sociālie nosacījumi un pievilcīgas darbavietas.

Visiem transporta veidiem ir jākļūst ilgtspējīgākiem, ar plaši pieejamām zaļajām alternatīvām, ieviešot īstos stimulus pārejas virzīšanai. Konkrēti pavērsieni nodrošinās Eiropas transporta sistēmas virzību uz viedu un ilgtspējīgu nākotni.

Eiropas Komisijas mobilitātes stratēģija

Apskatiet Eiropas Komisijas publicēto informācijas paketi: