Ekologiczna, inteligentna i przystępna cenowo mobilność

Zasadnicze przekształcenie transportu

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Ponieważ transport stanowi około 5% PKB UE i daje zatrudnienie ponad 10 milionom osób w Europie, system transportowy ma kluczowe znaczenie dla europejskich przedsiębiorstw i globalnych łańcuchów dostaw.

European Commission's Mobility StrategyJednocześnie transport wpływa negatywnie na nasze społeczeństwo, ponieważ powoduje:

  • emisję gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń,
  • hałas,
  • wypadki drogowe i zatory komunikacyjne.

Obecnie emisje pochodzące z transportu stanowią około jedną czwartą całkowitych emisji gazów cieplarnianych w UE.

Komisja Europejska opracowała kompleksową strategię na rzecz mobilności, w której określiła główne etapy na drodze do inteligentnej i zrównoważonej przyszłości oraz 10 kluczowych obszarów działań, które należy podjąć, aby urzeczywistnić tę wizję.

To dążenie do przekształcenia transportu pojawia się w czasie, gdy cały sektor wciąż odczuwa skutki pandemii koronawirusa. Dzięki zwiększonym inwestycjom publicznym i prywatnym w modernizację i ekologizację naszej floty i infrastruktury, a także dzięki wzmocnieniu jednolitego rynku, mamy obecnie historyczną możliwość uczynienia europejskiego transportu nie tylko bardziej zrównoważonym, ale także bardziej konkurencyjnym w skali globalnej i bardziej odpornym na wszelkie przyszłe wstrząsy.

Zielona ewolucja: nikt nie pozostaje w tyle

Ewolucja ta nie powinna jednak nikogo pozostawić w tyle:

  • kluczowe znaczenie ma dostępność i przystępność cenowa mobilności dla wszystkich,
  • aby regiony wiejskie i oddalone pozostały połączone,
  • aby sektor oferował dobre warunki społeczne i zapewniał atrakcyjne miejsca pracy.

Wszystkie rodzaje transportu muszą stać się bardziej zrównoważone, przy czym ekologiczne alternatywy muszą być szeroko dostępne, a właściwe zachęty wprowadzone w celu stymulowania tej transformacji. Konkretne etapy pozwolą utrzymać postępy europejskiego systemu transportowego w kierunku inteligentnej i zrównoważonej przyszłości.

Strategia na rzecz mobilności Komisji Europejskiej

Zapoznaj się z pakietem informacyjnym opublikowanym przez Komisję Europejską: