Keskkonnahoidlik, arukas ja taskukohane liikuvus

Transpordi põhjalik ümberkujundamine

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Transport annab ligikaudu 5 % ELi SKPst ja selles töötab Euroopas üle 10 miljoni inimese, seega on transpordisüsteem Euroopa ettevõtetele ja ülemaailmsetele tarneahelatele äärmiselt tähtis.

European Commission's Mobility StrategySamas on transpordil ühiskonnale ka negatiivne mõju:

  • kasvuhoonegaaside ja saasteainete heide
  • müra
  • liiklusõnnetused ja -ummikud

Praegu moodustavad transpordi heitkogused ligikaudu veerandi ELi kasvuhoonegaaside koguheitest.

Euroopa Komisjon on koostanud tervikliku liikuvusstrateegia, milles määratakse aruka ja kestliku tuleviku vahe-eesmärgid ning 10 peamist tegevusvaldkonda visiooni teostamiseks.

Transpordisektorit kujundatakse ümber ajal, mil kogu sektor ikka veel taastub koroonaviiruse mõjust. Tänu avaliku ja erasektori suurematele investeeringutele sõidukiparkide ja taristu ajakohastamisse ja keskkonnasäästlikumaks muutmisse ning ühtse turu tugevdamisse on praegu ajalooline võimalus muuta Euroopa transport kestlikumaks ning ühtlasi maailmas konkurentsivõimelisemaks ja tulevikuvapustusi paremini taluvaks.

Keskkonnahoidlik areng: keegi ei jää kõrvale

Sellest arengust ei tohiks keegi siiski jääda kõrvale:

  • on äärmiselt oluline, et liikuvus oleks kõigile kättesaadav ja taskukohane,
  • et maapiirkondadel ja äärealadel oleks olemas ühendus ning
  • et sektor pakuks häid sotsiaalseid tingimusi ja atraktiivseid töökohti.

Ülemineku suunamiseks peavad kõik transpordiliigid muutuma kestlikumaks, keskkonnahoidlikud alternatiivid peavad olema laialdaselt kättesaadavad ja tuleb luua õiged stiimulid. Konkreetsed vahe-eesmärgid aitavad kaasa Euroopa transpordisüsteemi liikumisele aruka ja säästva tuleviku suunas.

Euroopa Komisjoni liikuvusstrateegia

Tutvuge Euroopa Komisjoni avaldatud infopaketiga: