Hidrigin agus a hacmhainneacht san eitlíocht

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Maidir le teicneolaíochtaí ar féidir leo cabhrú leis an eitlíocht shibhialta a dhícharbónú, agus astaíochtaí a laghdú, sainaithníodh go mbeidh ról ríthábhachtach ag Hidrigin (H2) i réitigh amach anseo.

I bhfianaise gur féidir H2 a tháirgeadh agus a úsáid gan CO2 a chruthú agus go bhfuil H2 ar fáil go forleathan in uisce, tá hidrigin an-tarraingteach mar réiteach, agus an rún atá ann go mbeidh sí ina cumasóir chun spriocanna socraithe an Chomhaontaithe Ghlais a bhaint amach maidir leis an athrú ó bhreosla iontaise go fuinneamh glan (inathnuaite).

Chonacthas torthaí dearfacha go dtí seo ó ghníomhaíochtaí spriocdhírithe taighde agus forbartha, ach tá gá le tuilleadh taighde agus forbartha ar hidrigin mar bhreosla eitlíochta.

Tá gníomhaíochtaí an Aontais Eorpaigh treisithe go suntasach trí roinnt tionscnamh taighde.

I ndoiciméad oibre ón gCoimisiún Eorpach an 22 Eanáir 2022, leagtar béim ar an ról a bheidh ag infheistíochtaí taighde agus nuálaíochta AE i Hidrigin.

Tá léargas ardleibhéil san alt seo ar thairbhí, scálaí agus smaointe maidir le conas is féidir le H2 (cineálacha gásacha agus leachtacha araon) a bheith ina cuid lárnach de thiomáint eitlíochta.

Aerárthaí faoi thiomáint hidrigine

Aerárthaí H2Ag féachaint ar H2 mar theicneolaíocht breosla eitlíochta atá éifeachtúil agus éifeachtach, ní mór machnamh a dhéanamh ar shaintréithe Hidrigine í féin agus an saolré ó tháirgeadh go cur i bhfeidhm a chur san áireamh chun a lánacmhainneacht a thuiscint.

Le táirgeadh H2, ní chruthaítear CO2 mar sheachtháirge nuair a tháirgtear í trí úsáid a bhaint as fuinneamh in-athnuaite, rud a fhágann gur rogha suimiúil agus follasach é seo san iarracht dhomhanda chun astaíochtaí CO2 a laghdú san earnáil eitlíochta.

Astaíochtaí a laghdú trí H2 – forléargas

Tá dhá phríomhchás / phríomhréiteach á mbreithniú:

  • Ollastaíochtaí carbóin san eitlíocht a laghdú, agus é mar aidhm astaíochtaí carbóin nialasacha a bhaint amach san fhadtéarma
  • Na hastaíochtaí go léir san eitlíocht a laghdú céim ar chéim chun bheith saor ó astaíochtaí / chun astaíochtaí nialasacha a bhaint amach

Tugtar sa léaráid tuiscint ar an ról is féidir le H2 (cineálacha gásacha agus leachtacha araon) a imirt maidir le hastaíochtaí nialasacha san eitlíocht a bhaint amach (cliceáil ar an íomhá chun í a íoslódáil mar PDF).

H2 overview

Eochair eolais: léiríonn glas ardtairbhe, léiríonn oráiste tairbhe mheasartha & léiríonn dearg tairbhe neamhleor ag an gcéim seo
 

Earnálacha eitlíochta sibhialta - cásanna na húsáide is fearr H2

Tá dlús fuinnimh níos ísle ag H2, rud a fhágann go bhfuil gá le níos mó toirte stórála breosla ar bord i gcomparáid le breoslaí reatha scairdeitleáin chun an t-achar céanna a eitilt agus a chlúdach. Ní ligfeadh toirteanna na n-umar breosla atá ann cheana féin ach do bhealaí an-ghearr agus ní thacódh suíomh reatha na n-umar breosla i sciatháin aerárthach le stóráil H2 i bhfoirmeacha gásacha nó leachtacha.

Ina theannta sin, ní mór aghaidh a thabhairt ar na gnéithe de bhonneagar agus de shlabhra soláthair chun infhaighteacht H2 ag aerfoirt a áirithiú, sular féidir seirbhísí rialta a chur i bhfeidhm.

Agus an stádas reatha á chur san áireamh, d’fhéadfaí díriú ar sciartha na heitlíochta sibhialta amhail bealaí comaitéireachta, réigiúnacha, gearr-raoin agus meánraoin ar dtús chun H2 a úsáid mar bhreosla eitlíochta.

Bheadh athruithe suntasacha ar dhearadh aerárthaigh i gceist le húsáid H2 in eitleáin paisinéirí níos mó, chun ligean don toirt Hidrigine a bheadh ag teastáil, rud a d’fhéadfaí a shamhlú san fhadtéarma.

Sábháilteacht paisinéirí i gcroílár gach réitigh

Agus gach réiteach ionchasach ann a chabhróidh linn ár spriocanna aeráide a bhaint amach, agus ár n-aidhm uaillmhianach d’astaíochtaí nialasacha san eitlíocht a bhaint amach, tá sábháilteacht paisinéirí fós i gcroílár ár gcuid oibre ar fad.

Maidir le haon dearaí nua a thugann Hidrigin isteach mar bhreosla eitlíochta, beidh orthu na sonraíochtaí is infheidhme a chomhlíonadh lena n-áiritheofar go gcoimeádfar na hardleibhéil sábháilteachta a mbeifear ag súil leo.

Ról EASA i dtionscnaimh AE

Tá EASA fós ag croílár na gníomhaíochta, mar rannpháirtí sa Chomhpháirtíocht Eorpach um an Eitlíocht Ghlan, ina bhfuil saineolaithe deimhniúcháin agus foirne taighde ag obair go dlúth leis an tionscnamh um Hidrigin Ghlan.

Threisigh an tAontas Eorpach an Chomhpháirtíocht um an Eitlíocht Ghlan, a lean an tionscadal roimhe sin, Spéir Ghlan, chun cabhrú le hastaíochtaí san eitlíocht a laghdú.