Brint og dens potentiale inden for luftfart

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Når det gælder teknologier, der kan bidrage til en dekarbonisering af den civile luftfart og mindske emissioner, anses brint for at spille en vigtig rolle som en del af fremtidens løsninger.

Brint kan produceres og forbruges, uden at der dannes CO2, og den findes i store mængder i vand. Det er netop to af de vigtigste årsager til, at brint er så attraktiv en løsning, og fremhæves som en nøglefaktor for at nå de fastsatte mål i den grønne pagt, nemlig at skifte fra fossile brændstoffer til ren (vedvarende) energi.

Målrettede forsknings- og udviklingsaktiviteter har indtil videre vist lovende resultater, men der er behov for mere forskning og udvikling, når det gælder brint som flybrændstof.

Den Europæiske Union har i betydelig grad styrket sin indsats gennem en række forskningsinitiativer.

Et arbejdsdokument fra Europa-Kommissionen fra 22. januar 2022 belyser den rolle, som EU's investeringer i forskning og innovation vedrørende brint kommer til at spille.

Denne artikel vil give dig et overordnet billede af fordele, størrelsesordner og ideer med hensyn til, hvordan brint (både i gasformig og i flydende form) kan spille en vigtig rolle inden for luftfart.

Brintdrevne luftfartøjer

BrintflyNår det gælder brint som en effektiv og hensigtsmæssig flybrændstofteknologi, er det værd at se på, hvad der kendetegner brint, og tage hensyn til livscyklussen fra produktion til implementering for fuldt ud at forstå dens potentiale.

Produktionen af brint skaber ikke CO2 som biprodukt, når den produceres ved hjælp af vedvarende energi. Dette gør det til et interessant og indlysende valg i den globale indsats for at mindske CO2-emissioner inden for luftfarten.

Reduktion af emissioner ved hjælp af brint – oversigt

To centrale scenarier/løsningsmodeller er under overvejelse:

  • Reduktion af bruttoemissioner af kulstof inden for luftfarten med det langsigtede mål at opnå CO2-neutralitet
  • Trinvis reduktion af alle emissioner inden for luftfart for at gøre den emissionsfri/opnå nul-emission

I diagrammet kan du se, hvilken rolle brint (både i flydende form og i gasform) kan spille med hensyn til at nå en nettoemission på nul inden for luftfart (klik på billedet for at downloade det som PDF).

H2 overview

Forklaring: grøn betyder stor fordel, orange moderat fordel og rød ikke tilstrækkelig på dette stadie
 

Civile luftfartssektorer – hvordan brint anvendes bedst muligt

Brint har lavere energitæthed, hvilket betyder, at der er behov for mere plads til brændstoflagring i forhold til de nuværende jetbrændstoffer for at flyve de samme strækninger. De nuværende brændstoftanke muliggør kun meget korte strækninger, og de nuværende brændstoftankes placering i flyets vinger er ikke hensigtsmæssige til at lagre brint i gasform eller flydende form.

Dertil kommer, at der skal findes løsninger med hensyn til infrastrukturen og forsyningskæden, som skal sikre tilgængeligheden af brint i lufthavne, inden brændstoffet kan begynde at blive anvendt regelmæssigt.

Sådan som situationen er lige nu, vil vi til at begynde med kunne målrette anvendelsen af flybrændstof til visse dele af den civile luftfart, som f.eks. pendlerstrækninger, regionale, korte og mellemlange strækninger.

Anvendelse af brint i større passagerfly vil kræve store ændringer i flyets konstruktion for at gøre plads til den nødvendige mængde brint, hvilket vil kunne være et mål på længere sigt.

Alle løsninger har passagernes sikkerhed som omdrejningspunkt

I alle fremtidige løsninger, der skal hjælpe os med at nå klimamålene, og vores ambitiøse mål om nulemission inden for luftfarten, er passagerernes sikkerhed fortsat i centrum.

Nye konstruktioner, der introducerer brint som flybrændstof, skal opfylde de gældende specifikationer, og sikre, at det forventede høje sikkerhedsniveau opretholdes.

EASA's rolle i EU's initiativer

EASA befinder sig i centrum af begivenhederne som deltager i partnerskabet om ren luftfart, hvor eksperter og forskningshold arbejder tæt sammen med initiativet om ren brint.

For at støtte vores arbejde med at mindske emissionerne inden for luftfarten har EU styrket partnerskabet om ren luftfart, der er en fortsættelse af det tidligere projekt Clean Sky.