Vodík a jeho potenciál v leteckej doprave

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Pri hľadaní technologických riešení na dekarbonizáciu civilného letectva a znižovanie emisií v budúcnosti sa mimoriadne dôležitá úloha pripisuje vodíku (H2).

Skutočnosť, že H2 sa môže vyrábať a spotrebúvať bez vzniku CO2 a že je vo veľkom množstve dostupný vo vode, predstavuje dva základné faktory, ktoré z vodíka robia atraktívne riešenie a kľúčový prvok na dosiahnutie vytýčených cieľov v Zelenej dohode o prechode z fosílnych na čisté (obnoviteľné) zdroje energie.

Výsledky doterajšieho vedeckého výskumu a vývoja sú zatiaľ sľubné, ale pokiaľ ide o vodík ako letecké palivo, vyžaduje sa ďalší výskum.

Európska únie podstatne zintenzívnila svoju činnosť prostredníctvom mnohých výskumných iniciatív.

V pracovnom dokumente Európskej komisie z 22. januára 2022 sa poukazuje na dôležitosť úlohy investícií EÚ do výskumu a inovácií v oblasti vodíka.

V tomto článku získate globálny prehľad o prínosoch, rozsahu a možnostiach, ako sa vodík (v plynnej a tekutej forme) môže stať neoddeliteľnou súčasťou pohonnej technológie v letectve.

Vodíkové lietadlo

Vodíkové lietadloAk sa z vodíka má stať efektívna a účinná pohonná technológia pre letectvo, je potrebné pozrieť sa na vlastnosti vodíka, zohľadniť životný cyklus od výroby až po použitie, aby bol naplno ocenený jeho potenciál.

Pri výrobe vodíka nedochádza k vzniku CO2 ako vedľajšieho produktu, ak sa pritom využíva energia z obnoviteľných zdrojov. Vodík je preto zaujímavou a jednoznačnou alternatívou v globálnom úsilí o znižovanie uhlíkových emisií v letectve.

Znižovanie emisií s pomocou vodíka – prehľad

Existujú dva scenáre/riešenia, ktoré je potrebné mať na zreteli:

  • zníženie celkových uhlíkových emisií v letectve s cieľom nulových uhlíkových emisií v dlhodobom výhľade,
  • postupné znižovanie všetkých emisií v letectve s cieľom dosiahnuť nulové emisie/byť bez emisií.

Nasledujúca tabuľka informuje o úlohe H2 (v tekutom a plynnom stave), ktorú môže zohrávať v úsilí o dosiahnutie čistých nulových emisií v letectve (kliknite na obrázok na stiahnutie vo formáte PDF).

H2 overview

Vysvetlivky: zelená znamená veľmi veľký prínos, žltá mierny prínos a červená – v tejto fáze nedostatočný
 

Civilná letecká doprava – najlepšie možnosti využitia vodíka

Vodík má nižší energetický obsah, čo znamená, že na rovnaký dolet ako s bežnými leteckými palivami musí mať lietadlo na palube väčšiu zásobu vodíka. Objem existujúcich palivových nádrží by stačil len na veľmi krátke trate a nádrže v krídlach letúna nie sú vhodné na skladovanie vodíka v plynnom ani v tekutom stave.

Pozornosť sa musí venovať aj infraštruktúre a dodávateľskému reťazcu, aby bola možná dodávka vodíka na letiská. Tieto aspekty treba riešiť predtým, ako ich bude možné zaviesť do bežnej prevádzky.

Vzhľadom na aktuálny stav vývoja a na možnosti využitia vodíka ako leteckého paliva prichádzajú ako prvé do úvahy tieto segmenty civilného letectva: pravidelné medzimestské linky, regionálne lety a lety na krátke a stredné vzdialenosti.

Využívanie vodíka vo veľkých dopravných lietadlách by predstavovalo podstatné zmeny v konštrukcii lietadla, aby dokázalo pojať potrebný objem vodíka, čo by sa mohlo zohľadniť v dlhodobom výhľade.

Bezpečnosť cestujúcich je kľúčovým prvkom všetkých riešení

Pri zohľadnení všetkých možných riešení, ktoré nám pomôžu pri plnení klimatických cieľov a našich ambícií na dosiahnutie nulových emisií v letectve, zostane stredobodom všetkých našich snáh a prác bezpečnosť cestujúcich.

Pri konštrukčnom plánovaní lietadiel na vodíkový pohon budú musieť byť splnené platné požiadavky, ktoré sú základom dodržania vysokej úrovne bezpečnosti.

Úloha EASA v iniciatívach EÚ

EASA zohráva centrálnu úlohu ako partner v rámci spoločného podniku pre čisté letectvo, kde spolupracujú experti a výskumné tímy s iniciatívou pre čistý vodík.

Spoločný podnik pre čisté letectvo je nástupcom predchádzajúceho spoločného podniku pre čisté nebo a bol posilnený Európskou úniou, aby bol cenným aktérom na našej ceste k znižovaniu emisií v letectve.