Vodik in možnosti njegove uporabe v letalstvu

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Med tehnologijami, ki lahko pripomorejo k razogljičenju civilnega letalstva in zmanjšanju emisij, ima vodik (H2) pomembno vlogo pri iskanju rešitev za prihodnost.

Dejstvi, da H2 nastaja in izgoreva brez ustvarjanja izpustov CO2 ter da je v velikih količinah na voljo v vodi, sta dva pomembna dejavnika, zaradi česar vodik postaja privlačna rešitev za boj proti podnebnim spremembam in ga uvrščata med dejavnike, ki lahko omogočijo dosego zadanih ciljev zelenega dogovora pri prehodu s fosilnih goriv na čiste (obnovljive) vire energije.

Ciljno usmerjene raziskave in razvoj sicer kažejo obetavne rezultate, vendar bi jih bilo treba bolj konkretno usmeriti na uporabo vodika kot letalskega goriva.

Evropska unija je znatno okrepila svoje dejavnosti na tem področju s številnimi raziskovalnimi pobudami.

Delovni dokument Evropske komisije z dne 22. januarja 2022 poudarja pomembnost evropskih raziskav in naložb v inovacije na področju uporabe vodika.

V tem članku so povzete koristi, razsežnosti in zamisli o tem, kako bi lahko H2 (v plinasti in tekoči obliki) postal pomembno gorivo za letalski promet.

Zrakoplovi na vodik

Da bi lahko prepoznali vse prednosti pogona na Zrakoplov na H<sub>2</sub>H2 kot učinkovitega letalskega goriva, je treba pogledati lastnosti vodika kot takega in proučiti njegov življenjski cikel od proizvodnje do porabe.

Pri proizvodnji H2 s pomočjo virov obnovljive energije ne nastaja CO2 kot stranski produkt, zaradi česar je ta snov zanimiva in očitna izbira ob vsesplošnih prizadevanjih za zmanjšanje emisij CO2 v letalskem sektorju.

Zmanjševanje emisij s pomočjo H2 – pregled

Trenutno se proučujeta dva scenarija/rešitvi:

  • zmanjševanje bruto emisij ogljika v letalstvu z dolgoročnim ciljem ogljične nevtralnosti;
  • postopno zmanjševanje vseh emisij v letalstvu do ravni ničelnih emisij.

Na diagramu je prikazana vloga H2 (v tekočem in plinastem stanju) pri doseganju ničelnih emisij v letalstvu (za prenos v obliki PDF kliknite na sliko).

H2 overview

Legenda: zelena barva pomeni velike koristi, oranžna zmerne, rdeča pa nezadostne.
 

Sektorji civilnega letalstva – primeri dobre uporabe H2

H2 ima nižjo energijsko gostoto, kar pomeni, da je za prelet enake razdalje v primerjavi z letalskimi gorivi, ki so sedaj v uporabi, za njegovo skladiščenje potrebno več prostora na letalu. Obstoječi rezervoarji za letalsko gorivo bi lahko omogočili samo lete na kratkih razdaljah, pa tudi njihova namestitev v letalskih krilih ni najbolj ugodna za shranjevanje H2 v plinasti ali tekoči obliki.

Preden bi sploh lahko zagotovili redne letalske storitve z zrakoplovi na vodik, bi poleg tega bilo treba rešiti vprašanje infrastrukture in dobavne verige, da bi omogočili razpoložljivost tovrstnega goriva na letališčih.

Da bi lahko H2 začeli uporabljati kot letalsko gorivo, bi bilo treba glede na obstoječe stanje najprej začeti s segmenti civilnega letalstva, kot so vsakodnevni letalski prevoz na delo, regionalni zračni promet, poleti na kratkih in srednjedolgih razdaljah.

Uporaba H2 kot goriva za velika potniška letala bi zahtevala večje prilagoditve pri projektiranju zrakoplovov, da bi se lahko shranile potrebne količine vodika, kar pa bi lahko uresničili šele v okviru dolgoročnih ciljev.

Varnost potnikov v ospredju vseh predlaganih rešitev

Ob vseh obetavnih rešitvah, ki se nam ponujajo pri prizadevanjih za dosego naših podnebnih ciljev in ambicioznega cilja ničelnih emisij v letalstvu, pa ostaja varnost potnikov daleč najpomembnejši vidik.

Vsakršna nova projektna dokumentacija za zrakoplove na vodik bi morala izpolnjevati veljavne specifikacije, da se ohrani pričakovana visoka raven varnosti v letalskem prometu.

Vloga agencije EASA pri pobudah EU

Agencija EASA ostaja glavni akter na tem področju kot sodelujoči partner v partnerstvu za čisto letalstvo, v okviru katerega njeni strokovnjaki za certificiranje in raziskovalne ekipe tesno sodelujejo s pobudo za čisti vodik.

Partnerstvo za čisto letalstvo, ki je naslednik prejšnjega projekta Čisto nebo, je podkrepljeno s prizadevanji EU za pospešitev napredka na področju znižanja emisij v letalstvu.