Vedystä vauhtia puhtaampaan ilmailuun

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Hiilestä irtautuminen ja päästöjen vähentäminen ovat tavoitteena myös siviili-ilmailussa. Vety (H2) vaikuttaakin olevan tärkeässä roolissa uusia teknologiaratkaisuja kehitettäessä.

Vetyä voidaan tuottaa ja käyttää aiheuttamatta hiilidioksidipäästöjä ja sitä on runsaasti saatavana vedessä. Siksi sen hyödyntäminen on kiinnostava ratkaisu Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi ja fossiilisten polttoaineiden korvaamiseksi puhtaalla (uusiutuvalla) energialla.

Kohdennetuista tutkimus- ja kehityshankkeista on jo saatu lupaavia tuloksia, mutta vedyn hyödyntämisestä lentopolttoaineena tarvitaan vielä lisää tutkimusta ja kehitystyötä.

Euroopan unioni on pyrkinyt vauhdittamaan tätä työtä lukuisilla tutkimusaloitteilla.

Euroopan komission 22.1.2022 julkaistussa työasiakirjassa esitellään vetyä koskevien EU:n tutkimus- ja innovaatioinvestointien tavoitteita ja mahdollisuuksia.

Tässä artikkelissa kerromme yleisellä tasolla, millä keinoin ja missä laajuudessa vedystä (nestemäisenä ja kaasuna) voisi tulla olennainen osa ilmailua ja millaisia hyötyjä siitä olisi.

Vetykäyttöiset ilma-alukset

Vetykäyttöinen lentokoneJotta voi saada hyvän käsityksen vedystä tehokkaan ja toimivan lentopolttoaineteknologian keskiössä, on tutustuttava vedyn ominaisuuksiin ja sen elinkaareen tuotannosta käyttöön saakka.

Kun vedyn tuotannossa käytetään uusiutuvaa energiaa, sivutuotteena ei synny hiilidioksidia, mikä tekee vedystä erityisen kiinnostavan vaihtoehdon hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi ilmailualalla.

Yleiskatsaus vedyn potentiaalista päästöjen vähentämisessä

Tällä hetkellä toimet keskittyvät erityisesti kahteen eri ratkaisunäkymään:

  • hiilen bruttopäästöjen vähentäminen ilmailualalla, pitkän aikavälin tavoitteena hiilipäästöjen nollataso
  • kaikkien ilmailun päästöjen vaiheittainen vähentäminen päästöttömän ilmailun saavuttamiseksi.

Alla olevasta taulukosta saa käsityksen vedyn (nestemäisen ja kaasun) mahdollisuuksista ilmailun nollapäästöjen saavuttamisessa (napsauta kuvaa ladataksesi sen PDF-tiedostona).

H2 overview

Selite: vihreä merkitsee korkeaa hyötytasoa, keltainen kohtalaista hyötyä ja punainen tässä vaiheessa riittämätöntä tasoa.
 

Vedyn lupaavimmat käyttötarkoitukset siviili-ilmailussa

Koska vedyn energiatiheys on pieni, polttoaineelle on oltava enemmän tilaa nyt käytössä oleviin lentopetroleihin verrattuna saman matkan lentämiseksi. Nykykoneiden polttoainesäiliöihin mahtuva vety riittäisi vain hyvin lyhyiden matkojen lentämiseen. Lisäksi tankkien sijainti koneen siivissä ei sovellu kaasumaisen eikä nestemäisen vedyn varastointiin.

Ennen kuin vety voidaan ottaa vakituiseen polttoainekäyttöön, sen toimitusketju ja tankkausinfrastruktuuri lentokentillä on vakiinnutettava saatavuuden varmistamiseksi.

Nykytilanteen huomioon ottaen vetylentojen ensimmäiseksi käyttökohteeksi voisivat soveltua lyhyet ja keskipitkät lentoreitit (kuten alueelliset reitit tai liikematkareitit).

Vedyn käyttö suurten matkustajakoneiden polttoaineena edellyttäisi merkittävien muutosten tekemistä lentokoneisiin, jotta koneisiin mahtuisi riittävä määrä polttoainetta. Tätä voidaan kuitenkin silti pitää pitkän aikavälin tavoitteena.

Matkustajaturvallisuus kaiken keskiössä

Vaikka tulevat innovaatiot auttavat ilmastotavoitteiden ja ilmailun nollapäästöjen saavuttamisesta, matkustajien turvallisuus on aina kaiken työmme ytimessä.

Kaikkien uusien vetyä lentopolttoaineena hyödyntävien ratkaisujen on täytettävä niitä koskevat vaatimukset, joilla varmistetaan turvallisuuden korkea taso.

EASAn rooli EU:n aloitteissa

EASA on toiminnan keskiössä. Se osallistuu puhdasta ilmailua koskevaan eurooppalaiseen kumppanuusohjelmaan, jonka parissa työskentelevät sertifioinnin asiantuntijat ja tutkimusryhmät tekevät tiivistä yhteistä Puhdas vety -aloitteen kanssa.

Puhdasta ilmailua koskeva eurooppalainen kumppanuus jatkaa Clean Sky -hankkeen työtä ilmailun päästöjen vähentämiseksi. EU tukee kumppanuusohjelman toimintaa.