Vätgas och dess potential inom luftfarten

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

När det gäller teknik som kan hjälpa till att fasa ut fossila bränslen inom den civila luftfarten och minska utsläppen har det konstaterats att vätgas (H2) spelar en viktig roll för framtida lösningar.

Vätgas kan produceras och förbrännas utan att bilda koldioxid och finns i stora mängder i vatten. Detta är två av de främsta orsakerna till att det är en lösning som väckt stort intresse och betraktas som en nyckelfaktor för att uppnå de mål i den gröna given som består i att ställa om från fossila bränslen till ren (förnybar) energi.

Målinriktad forsknings- och utvecklingsverksamhet har hittills visat lovande resultat, men det behövs mer forskning och utveckling när det gäller vätgas som flygbränsle.

EU har i hög grad intensifierat sin verksamhet genom ett antal forskningsinitiativ.

I ett arbetsdokument från Europeiska kommissionen från den 22 januari 2022 betonas den roll som EU:s satsningar på forskning och innovation rörande vätgas kommer att spela.

Denna artikel innehåller en omfattande översikt över fördelar, måttstockar och idéer när det gäller hur vätgas (både i gasform och flytande form) kan spela en avgörande roll som drivmedel inom luftfarten.

Vätgasdrivna luftfartyg

Luftfartyg som drivs med vätgasNär det gäller vätgas som en effektiv och ändamålsenlig flygbränsleteknik måste vi titta på vad som utmärker ämnet och ta hänsyn till livscykeln från produktion till användning för att kunna bedöma dess potential fullt ut.

När vätgas framställs med hjälp av förnybar energi bildas ingen koldioxid som biprodukt. Ämnet är därför ett intressant och självklart val i den globala strävan efter att minska koldioxidutsläppen inom luftfartssektorn.

Minskning av utsläpp med hjälp av vätgas – en översikt

Två huvudsakliga scenarier/lösningar övervägs för närvarande:

  • Minskning av bruttoutsläppen av koldioxid inom luftfarten med det långsiktiga målet att uppnå nollutsläpp av detta ämne
  • Stegvis minskning av alla utsläpp inom luftfarten för att göra den utsläppsfri/uppnå nollutsläpp

I diagrammet kan du se vilken roll vätgas (både i flytande form och gasform) kan spela för att uppnå nettonollutsläpp inom luftfarten (klicka på bilden för att ladda ner den som pdf).

H2 overview

Förklaring: grönt innebär stora fördelar, orange måttliga fördelar och rött otillräckliga fördelar i detta skede
 

Civila luftfartssektorn: så kan vätgas användas på bästa sätt

Vätgas har låg energitäthet, vilket innebär att det kräver större bränslelagringsvolym ombord än nuvarande flygbränslen för att flyga samma sträcka. De nuvarande tankvolymerna tillåter endast mycket korta sträckor och vätgas kan för närvarande inte lagras som gas eller i flytande form i bränsletankarna eftersom de är placerade i flygplanets vingar.

Ytterligare frågor som måste lösas innan bränslet kan börja användas regelbundet rör infrastrukturen och leveranskedjan som ska säkerställa tillgången till vätgas vid flygplatserna.

Med tanke på det nuvarande läget skulle man först kunna rikta in sig på att använda vätgas som flygbränsle inom vissa delar av luftfarten, till exempel på pendlingssträckor samt regionala, korta och medellånga sträckor.

Om vätgas ska användas på större passagerarplan måste planens konstruktion ändras på ett genomgripande sätt så att de nödvändiga vätgasmängderna får plats. Detta skulle kunna vara ett mål på lång sikt.

Alla lösningar har passagerarnas säkerhet i centrum

I alla framtida lösningar som kommer att hjälpa oss att uppnå klimatmålen och vårt ambitiösa nollutsläppsmål inom luftfarten har passagerarnas säkerhet en central plats.

Nya konstruktioner där vätgas introduceras som flygbränsle måste uppfylla de tillämpliga specifikationerna, och det måste garanteras att de förväntade säkerhetsnivåerna upprätthålls.

Easas roll i EU:s initiativ

Easa befinner sig i händelsernas centrum som deltagare i partnerskapet för ren luftfart, där certifieringsexperter och forskningsteam har ett nära samarbete med initiativet för förnybar vätgas.

För att stödja arbetet med att minska utsläppen inom luftfarten har EU förstärkt partnerskapet för ren luftfart, som är en fortsättning på det tidigare projektet Clean Sky.